Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM22PMAG09-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Katedra Histologii i Embriologii
Grupy: Pracownia magisterska dla 2 semestru 2 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- ćwiczenia : 100 godzin

- konsultacje związane z przygotowaniem do ćwiczeń: 100 h


Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 200 godzin, co odpowiada 8 punktom ECTS.


2. Bilans nakładu pracy Studenta:

- ćwiczenia: 100 godzin

- przygotowanie do zajęć w tym czytanie literatury fachowej: 100 godzin

- konsultacje: 40 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10 godzin

Łączny nakład pracy Studenta wynosi 250 godzin, co odpowiada 10 punktom ECTS.


3. Nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie literatury fachowej oraz przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 100 godzin

- konsultacje badawczo-naukowe: 40 godzin

- udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 100 godzin

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych: 9 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 249 godzin, co odpowiada 9.96 punktów ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 9+1=10 godzin (0.4 punktu ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna zasady prowadzenia badań, dokumentacji wyników i

nadzoru w zakresie realizowanej pracy dyplomowej(K_W20)

W2: Zna zasady ergonomii i bezpieczeństwa pracy laboratoryjnej

w zakresie realizowanej pracy dyplomowej (K_W22)

W3: Potrafi planować badania i rozumie znaczenie eksperymentu

w zakresie realizowanej pracy dyplomowej (K_W17)

W4: Zna zasady doboru technik badawczych związanych z

tematem pracy (K_W17)

W5: Posiada wiedzę z zakresu statystyki niezbędną do analizy

uzyskanych danych (K_W09)

W6: Rozmie zasady funkcjonownaia aparatury wykorzystywanej

na potrzeby pracy dyplomowej (K_W11)

W7: Zna źródła danych i informacji naukowej niezbędne do

realizacji pracy dyplomowej (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pozyskiwać wiedzę i informacje potrzebne do

realizacji pracy dypomowej (K_U01, K_U13)

U2: Potrafi zaproponować i przeprowadzić eksperyment w celu

rozwiązania problemu badawczego (K_U03, K_U05)

U3: Potrafi opracować i zinterpretować uzyskane wyniki oraz

wyciągnąć wnioski (K_U04, K_U06, K_U10)

U4: Potrafi przygotować publikację i prezentację przedstawiającą

uzyskane wyniki i wnioski z badań (K_U07, K_U08, K_U09,

K_U10)

U5: Potrafi planować swoją ścieżkę kariery zawodowej (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji i ciągłęgo

kształćenia w wybranej dziedzinie wiedzy (K_K01, K_K03)

K2: Wybiera obiektywne i wiarygodne źródła informacji (K_K02)

K3: Potrafi współpracować w zespole i bierze odpowiedzialność

za swoje działania (K_K05, K_K06)

K4: Stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (K_K08)

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia laboratoryjne

- konsultacje

- przygotowywanie i analiza wyników

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest realizacja badań przewidzianych do wykonania

dla potrzeb pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest umożliwienie Studentowi

realizacji wszelkich zadań związanych z wykonywaną przez niego

pracą magisterską o charakterze eksperymentalnym. W trakcie

zajęć Student uczęszcza do wskazanego przez opiekuna pracy

laboratorium oraz korzysta z niezbędnego do wykonania celów

pracy sprzętu i odczynników

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obserwacji przez promotora, obrona pracy

magisterskiej – W1 - W8, U1 - U5, K1 - K4

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie są prowadzone praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tadrowski
Prowadzący grup: Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Żuryń
Prowadzący grup: Agnieszka Żuryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.