Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rośliny genetycznie zmodyfikowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM22RGZM-2
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rośliny genetycznie zmodyfikowane
Jednostka: Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 2 semestru 2 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zrozumienie treści kursu wymaga wiadomości z przedmiotów:

-Podstaw biologii molekularnej z elementami technik laboratoryjnych stosowanych w biologii molekularne

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

udział w seminariach- 15 godzin

czytanie literatury – 20 godzin

łącznie: 35 godzin (1,4 ECTS)

1. bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:seminaria: 15 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 15h, co odpowiada 0,6 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta: seminaria: 15 h

czytanie literatury fachowej: 20h

Przygotowywanie notatek 15h

Przeglądanie materiałów wskazanych przez prowadzącego zajęcia (np. strony internetowe) 20h

Przygotowanie do ćwiczeń 5h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75h, co odpowiada 3punktom ECTS


3. Nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

czytanie literatury fachowej: 10h

udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 5h

udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową

(z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 5h

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 20 godziny, co odpowiada 0,8 punktom ECTS


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczny

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe metody modyfikacji genetycznych (K_W09)

W2: Rozróżnia poszczególne rodzaje organizmów genetycznie modyfikowanych (K_W10)

W3: Opisuje kluczowe metody transgenezy w modelach wykorzystywanych w badaniach chorób neurologicznych, immunologicznych, nowotworowych, układu krążenia oraz cukrzycy (K_W01)

W4: Ma wiedzę w zakresie zalet i wad stosowania genetycznie modyfikowanych organizmów zwierzęcych i roślinnych (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi krytycznie zanalizować przydatność roślin genetycznie modyfikowanych (K_U02)

U2: Potrafi wskazać w oparciu o dostępne publikacje obszary medycyny, w których można było by wykorzystać rośliny genetycznie modyfikowane (K_U01)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie konieczność systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu genetycznej modyfikacji roślin (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Seminaria:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom tematyki metod stosowanych do genetycznego modyfikowania organizmów. W trakcie wykładów zostaną scharakteryzowane cele ulepszenia właściwości roślin uprawnych przez odpowiednie ukształtowanie genotypu.

Pełny opis:

Zakres tematów: Hodowla odmian genetycznie zmodyfikowanych, tolerancja na stresy abiotyczne, odporność na stresy biotyczne, cechy związane z rozwojem, cechy jakościowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Malepszy ’’Biotechnologia roślin” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

G. Drewa, T. Ferenc „Genetyka medyczna” Elsevier, 2011

Literatura uzupełniająca:

Wybrane, najnowsze artykuły angielskojęzyczne

Metody i kryteria oceniania:

Praca w trakcie ćwiczeń – K1-K7, U1-U4

Kolokwium końcowe pisemne – W1-W3

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karczmarska-Wódzka, Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)