Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM22SEMD03-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Seminarium magisterskie dla 2 semesrtu 2 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji seminarium magisterskiego niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, histologii, biologii i fizjologii komórki, biochemii i oraz genetyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium: 20 godzin

- udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 5 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 15 godzin

- dokonywanie postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej: 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie metodologię badań naukowych w dziedzinie medycny i biotechnologii oraz znaczenie eksperymentu. Zna zasady planowania badań z wykorzystaniem technik histopatologicznych, immunohistochemicznych i biologii molekularnej w oparciu o materiał kliniczny oraz linie komórkowe (B2_W17).

W2: Ma wiedzę na temat metod gromadzenia i wykorzystywania danych w biomedycynie (B2_W12).

W3: Posiada wiedzę z dziedziny statystyki umożliwiającą prognozowanie wyników obserwowanych procesów oraz wnioskowanie w oparciu o uzyskane wyniki (B2_W09).

W4: Zna zasady wykorzystania programów graficznych oraz bioinformatycznych baz danych na potrzeby pracy naukowej (B2_W12).

W5: Wie jak samodzielnie planować badania, gromadzić dane, prowadzić prace eksperymentalne, analizować i opracowywać wyniki oraz dyskutować je dla potrzeb pracy magisterskiej oraz publikacji (B2_W18).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi we właściwy sposób dobierać źródła i informacje z zakresu medycyny i biotechnologii w celu dokonania krytycznej oceny i analizy danych naukowych (B2_U01, B2_U02).

U2: Potrafi wykonać barwienia histochemiczne, znakowania immunohistochemiczne i oraz wybrane testy z zakresu biologii molekularnej (B2_U03).

U2: Potrafi wynonać wybrane testy in vitro na liniach komórkowych (B2_U03).

U3: Potrafi zastosować metody statystyczne oraz techniki informatyczne do opisu obserwowanych zjawisk i analizy danych eksperymentalnych (B2_U04).

U4: Potrafi z pomocą opiekuna naukowego zaplanować i wykonać eksperymenty i zadania badawcze (B2_U05).

U5: Potrafi zebrać i zinterpretować dane empiryczne oraz sformułować odpowiednie wnioski (B2_U06).

U6: Potrafi napisać doniesienie lub publikację naukową w języku polskim i angielskim, wykorzystując własne wyniki badań (B2_U07).

U7: Potrafi korzystać z bazach danych biomedycznych (B2_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę stałego podnoszenia kompetencji przez całe życie oraz zachęca do tego inne osoby i pomaga im zdobywać nową wiedzę (B2_K01).

K2: Rozumie konieczność wybierania obiektywnych i wiarygodnych źródeł informacji naukowej oraz krytycznego wnioskowania przy rozwiązywaniu zagadnień praktycznych (B2_K02).

K3: Rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu biotechnologii medycznej i nauko pokrewnych przez śledzenie aktualnych czasopism naukowych i popularnonaukowych (B2_K03).

K4: Posiada świadomość własnych ograniczeń oraz konieczności zasięgania porady specjalistów w danej dziedzinie (B2_K04).


Metody dydaktyczne:

Seminarium: dyskusja, analiza przypadku

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studenta z metodologią i zasadami pracy naukowej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest stymulowanie zainteresowań naukowych, rozwijanie ogólnej wiedzy w dyscyplinie medycyna i biologia medyczna, doskonalenie warsztatu badawczego, wdrażanie do pracy badawczej, nauka statystyki oraz korzystania z biomedycznych baz danych, programów graficznych i innych narzędzi informatycznych niezbędnych w pracy naukowej. Ponadto jego celem jest również rozwijanie szczegółowej wiedzy w obszarze badań stanowiących podstawę pracy magisterskiej, nauka prezentowania wyników badań własnych oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji merytorycznej w zakresie nauk medycznych.

Literatura:

1. Artykuły z renomowanych czasopism biomedycznych. gromadzone przez studenta na potrzeby przygotowania pracy magisterskiej.

2. Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków 1998

3. Forgacz W.: Wskazówki dotyczące opracowania artykułów naukowych. Poglądy i Doświadczenia 1998 nr 1, s. 166-171

4. Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

- aktywny udział w seminarium polegający na prowadzeniu dyskusji merytorycznej

- postęp w realizacji pracy magisterskiej

- publiczna prezentacja wyników pracy magisterskiej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Anna Klimaszewska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Tomasz Bogiel, Anna Budzyńska, Katarzyna Grudlewska-Buda, Anna Michalska, Agnieszka Mikucka, Alicja Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.