Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM22SEMD06-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Urologii i Andrologii
Grupy: Seminarium magisterskie dla 2 semesrtu 2 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady: 0 h

- seminaria: 20 h

- ćwiczenia: 0 h

- przygotowanie do zajęć: 10 h

- czytanie literatury fachowej: 20 h

- konsultacje: 20 h

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 4 h

- Łączny nakład pracy studenta wynosi 74 h, co

odpowiada 2.47 punktom ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna źródła rzetelnych danych naukowych – K_W12

W2: Rozumie społeczną rolę naukowca – K_W20

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi korzystać z literatury specjalistycznej z zakresu biotechnologii (K_U01)

U2: Potrafi korzystać ze źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane pytania z zakresu biotechnologii, w tym z dostępnych baz danych (K_U13)

U3: Potrafi krytycznie wybierać źródła wiedzy naukowej – K_U01

U2: Potrafi podjąć dyskusję w zakresie wykładanej dyscypliny – K_U10

, K_U12

U4: Potrafi w sposób zwięzły i zrozumiały przekazać wiedzę studentom – K_U09

U5: potrafi przygotować i przeprowadzić seminarium oraz ćwiczenia – K_U08

U6: potrafi zastosować nowoczesne metody wykorzystywane w procesie dydaktycznym oraz prezentacji wyników badań – K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej wykładowcy i naukowca – K_K05, K_K09

K2: Ma świadomość konieczności przestrzegania praw własności intelektualnej – K_K07

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- obserwacji

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe przygotowuje studenta do poprawnego napisania pracy dyplomowej oraz pozwala na merytoryczną kontrolę tego procesu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wspomaganie pozyskiwania i aktualizowania wiedzy studenta nt. realizowanej pracy magisterskiej w drodze zajęć seminaryjnych w jednostce, w której realizowana jest praca magisterska.

Literatura:

Zgodna z tematem pracy magisterskiej.

Literatura podstawowa: Wskazana przez opiekuna pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca: Aktualne publikacje z dziedziny, w zakresie której realizowana jest praca

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie publicznej prezentacji wyników pracy wykonanej w ramach pracowni magisterskiej.

2. Materiał omawiany na seminariach będzie egzekwowany na obronie pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie są prowadzone praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czajkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Drewa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.