Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwierzęta transgeniczne i ich zastosowanie w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM32ZTZM-1 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta transgeniczne i ich zastosowanie w medycynie
Jednostka: Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 2 semestru 3 roku S1 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zrozumienie treści kursu wymaga wiadomości z przedmiotów:

- Podstaw biologii molekularnej z elementami technik laboratoryjnych stosowanych w biologii molekularnej


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

wykład 15 hudział w seminariach- 15 godzin

czytanie literatury – 20 godzin

łącznie: 35 godzin (1,4 ECTS)

1. bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

seminaria: 15 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 15h, co odpowiada 0,6 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta: seminaria: 15 h

czytanie literatury fachowej: 20h

Przygotowywanie notatek 15h

Przeglądanie materiałów wskazanych przez prowadzącego zajęcia (np. strony internetowe) 20h

Przygotowanie do ćwiczeń 5h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75h, co odpowiada 3punktom ECTS


3. Nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

czytanie literatury fachowej: 10h

udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 5h

udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową

(z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 5h

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 20 godziny, co odpowiada 0,8 punktom ECTS

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe metody modyfikacji genetycznych (B2_W25)

W2: Rozróżnia poszczególne rodzaje organizmów genetycznie modyfikowanych (B2_W25)

W3: Opisuje kluczowe metody transgenezy w modelach wykorzystywanych w badaniach chorób neurologicznych, immunologicznych, nowotworowych, układu krążenia oraz cukrzycy (B2_W01)

W4: Ma wiedzę w zakresie zalet i wad stosowania genetycznie modyfikowanych organizmów zwierzęcych (B2_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi krytycznie zanalizować przydatność zwierząt transgenicznych (B2_U02)

U2: Potrafi wskazać w oparciu o dostępne publikacje obszary medycyny, w których można byłoby wykorzystać zwierzęta genetycznie modyfikowane (B2_U01)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie konieczność systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu genetycznej modyfikacji zwierząt (B2_K01)


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, praca w formie zdalnej


Skrócony opis:

Celem wykładów jest przybliżenie studentom tematyki metod stosowanych do genetycznego modyfikowania organizmów zwierzęcych. W trakcie wykładów zostaną scharakteryzowane zalety i wady kluczowych modeli wykorzystywanych do badania chorób zaliczanych do 10 najczęstszych przyczyn zgonów u człowieka.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Badania doświadczalne na zwierzętach – rys historyczny, dylematy etyczne

2. Zwierzęta doświadczalne w świetle obowiązujących norm prawnych

3. Podstawy anatomii, fizjologii, zachowania się, objawy bólu i stresu wybranych gatunków zwierząt przeznaczonych do wykorzystania w procedurach

4. Zwierzętarnia: organizacja i wymogi sanitarne

5. Modele zwierzęce wykorzystywane w badaniach

6. Metody uśmiercania zwierząt, stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury

7. Metody alternatywne do badań doświadczalnych na zwierzętach

8. Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Bishop ’’Ssaki transgeniczne” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

H. Szymańska „Genetycznie zmodyfikowane myszy jako modele do badań w onkologii” Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2007

K. M. Charon, M. Świtoński „Genetyka i genomika zwierząt” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Literatura uzupełniająca:

Wybrane, najnowsze artykuły angielskojęzyczne z tematyki modeli genetycznie modyfikowanych zwierząt w medycynie przekazane podczas wykładu

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego. – W01, W02, W03, U01, U02, K01, K02

Forma i warunki zaliczenia końcowego:

1) Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego, zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie dydaktycznym.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie są prowadzone praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Bugieda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładów jest przybliżenie studentom tematyki metod stosowanych do genetycznego modyfikowania organizmów zwierzęcych. W trakcie wykładów zostaną scharakteryzowane zalety i wady kluczowych modeli wykorzystywanych do badania chorób zaliczanych do 10 najczęstszych przyczyn zgonów u człowieka.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Badania doświadczalne na zwierzętach – rys historyczny, dylematy etyczne

2. Zwierzęta doświadczalne w świetle obowiązujących norm prawnych

3. Podstawy anatomii, fizjologii, zachowania się, objawy bólu i stresu wybranych gatunków zwierząt przeznaczonych do wykorzystania w procedurach

4. Zwierzętarnia: organizacja i wymogi sanitarne

5. Modele zwierzęce wykorzystywane w badaniach

6. Metody uśmiercania zwierząt, stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury

7. Metody alternatywne do badań doświadczalnych na zwierzętach

8. Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Bishop ’’Ssaki transgeniczne” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

H. Szymańska „Genetycznie zmodyfikowane myszy jako modele do badań w onkologii” Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2007

K. M. Charon, M. Świtoński „Genetyka i genomika zwierząt” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Literatura uzupełniająca:

Wybrane, najnowsze artykuły angielskojęzyczne z tematyki modeli genetycznie modyfikowanych zwierząt w medycynie przekazane podczas wykładu

Uwagi:

W formie zdalnej program zajęć będzie realizowany za pomocą platformy Moodle zgodnie z planem zajęć przewidzianym na semestr.

Link do zajęć:

Hasło do kursu Prowadzący udostępnia Studentom po kontakcie mailowym za pomocą e-maila z końcówką @stud.umk.pl

Należy kontaktować się po adresem: joanna.bugieda@cm.umk.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.