Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia i biologia molekularna w dermatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot11BBMD-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia i biologia molekularna w dermatologii
Jednostka: Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku NW2 kierunku biotechnologia
Strona przedmiotu: https://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-lekarski/jednostki-wydzialowe/katedra-dermatologii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość budowy, funkcji i właściwości skóry, znajomość i umiejętność podstawowych technik molekularnych oraz podstawowe umiejętności i zasady pracy w laboratorium.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 25 godzin

- przygotowanie do zaliczenia na ocenę i zaliczenie na ocenę: 17 godzin + 1 godzina = 18 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: rozumie psychosomatyczną naturę stanów fizjologicznych, patofizjologicznych i patologicznych

K_W02: ma uporządkowaną wiedzę w zakresie toksykologii genetycznej i zjawisk epigenetycznych.

K_W03: rozumie i definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia oraz perspektywy terapii genowej, komórkowej i immunoterapii.

K_W04: rozumie związek między onkogenezą, a nowoczesnymi metodami leczenia nowotworów.

K_W05: rozumie potrzebę stosowania nowoczesnych technik i produktów biotechnologicznych w postępowaniu klinicznym.

K_W06: ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych biotechnologii w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej i rozumie ich przydatność kliniczną.

K_W10: rozumie znaczenie powiązań studiowanego kierunku studiów z kierunkami biomedycznymi i kierunkami nauk ścisłych.

K_W14: rozumie znaczenie komercjalizacji osiągnięć badawczych i marketingu usług badawczych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi zidentyfikować czynniki genotoksyczne i ocenić sprawność mechanizmów naprawy DNA.

K_U02: potrafi stosować w praktyce zaawansowane techniki diagnostyki molekularnej opartej na analizie kwasów nukleinowych i białek.

K_U03: potrafi założyć i utrzymać hodowlę komórek linii ustalonych, posługując się zaawansowanymi technikami.

K_U04: potrafi zastosować podstawowe techniki regulujące ekspresję genów.

K_U06: biegle wykorzystuje pozyskane informacje naukowe, potrafi je integrować, dokonywać krytycznej interpretacji, a także wyciągnąć wnioski i stawiać hipotezy robocze.

K_U07: potrafi zaprojektować i przeprowadzać eksperyment pod kierunkiem opiekuna naukowego.

K_U08: potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, stosując narzędzia statystyczne właściwie zinterpretować uzyskane wyniki badań i wyciągać wnioski.

K_U09: czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.

K_U10: potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim lub w języku obcym z wykorzystaniem różnych zaawansowanych środków komunikacji werbalnej i wizualnej.

K_U14: potrafi przygotować wniosek do komisji bioetycznej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

K_K04: potrafi pracować w grupach interdyscyplinarnych.


Metody dydaktyczne:

Kształcenie jest realizowane w formie wykładów i ćwiczeń zgodnie z planem zajęć dydaktycznych.

Wykłady:

- wykład informacyjny

Ćwiczenia:

- ćwiczenia laboratoryjne

- dyskusja dydaktyczna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student zdobywa informacje dotyczące wykorzystania podstawowych technik biologii molekularnej w dermatologii. Uczy się postępowania dotyczącego wyboru materiału biologicznego do badań i jego dalszej obróbki. Zdobywa umiejętności dotyczące wykorzystania materiału archiwalnego do badań. W trakcie zajęć poznaje zasady pracy w laboratorium diagnostycznym.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń i wykładów. W trakcie ćwiczeń student zapoznaje się z technikami izolacji materiału genetycznego (RNA/DNA) z krwi obwodowej oraz tkanek stałych (skóra świeża i utrwalona). Uzyskany materiał genetyczny wykorzystywany jest następnie do analizy molekularnej. Student zapoznaje się technikami amplifikacji kwasów nukleinowych (PCR PCR-RFLP, PCR-SSCP, RT-PCR oraz QRT-PCR), elektroforezą (agarowa, PAA) oraz wizualizacją i archiwizacją wyników. Student przygotowuje również w formie multimedialnej krótkie prezentacje na temat zastosowania biologii molekularnej w różnych jednostkach chorobowych w dermatologii i uczestniczy w dyskusji na omawiany temat.

Podczas wykładów omawiane jest zastosowanie diagnostyki molekularnej w chorobach skóry.

Literatura:

Podręcznik wiodący (1 podręcznik):

1. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Jerzy Bal. PWN Warszawa. 2006.

Podręczniki uzupełniające (3 pozycje):

1. Przykłady analiz DNA. pod red. Ryszarda Słomskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań 2008.

2. Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową. Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010.

3. Wykwity skórne w diagnostyce dermatologicznej. Maria Juszkiewicz-Borowiec. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2002.

(Podręcznik jest swoistym alfabetem dermatologii. Przedstawia cechy zmian skórnych, które są podstawą diagnostyki różnicowej. Tekst wzbogacono wieloma rycinami i barwnymi zdjęciami wysokiej jakości).

Student może również samodzielnie uzupełniać wiadomości o najnowsze informacje dotyczące osiągnięć z zakresu przedmiotu z wykorzystaniem aktualnych publikacji dostępnych w bibliotekach i w Internecie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na aktywności studenta na zajęciach, przedłużonej obserwacji kompetencji społecznych i sprawdzianu praktycznego.

Przedłużona obserwacja kompetencji społecznych z kryteriami oceny (0-10; >50%): K_K01, K_K04

Sprawdzian praktyczny: K_W01- K_W06, K_W10, K_W14, K_U01- K_U04, K_U06 - K_U10, K_U014, K_K01, K_K04

Zaliczenie na ocenę ma formę pisemną (test jednokrotnego wyboru) i obejmuje zakres materiału z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych: K_W01- K_W06, K_W10, K_W14, K_U01, K_U06, K_K01

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru) obejmuje 30 pytań z 5 odpowiedziami, z których tylko 1 jest poprawna, a 4 są niepoprawne, czas trwania 60 minut.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czajkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czajkowski
Prowadzący grup: Rafał Czajkowski, Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.