Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot11BTMD-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w medycynie
Jednostka: Katedra Medycyny Sądowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku NW2 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- znajomość podstaw biologii i biologii molekularnej na poziomie studiów licencjackich (1 stopnia)

- znajomość podstawowych technik stosowanych w laboratorium genetycznym

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

seminarium - 15 h

ćwiczenia - 15 h

Praca własna: przygotowanie seminariów oraz przygotowanie do ćwiczeń i sporządzanie sprawozdań z ćwiczeń - ok. 40h

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: rozumie psychosomatyczną naturę stanów fizjologicznych, patofizjologicznych i patologicznych

K_W02: ma uporządkowaną wiedzę w zakresie toksykologii genetycznej i zjawisk epigenetycznych

K_W03: rozumie i definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia oraz perspektywy terapii genowej, komórkowej i immunoterapii

K_W04: rozumie związek między onkogenezą, a nowoczesnymi metodami leczenia nowotworów

K_W05: rozumie potrzebę stosowania nowoczesnych technik i produktów biotechnologicznych w postępowaniu klinicznym

K_W06 ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych biotechnologii w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej i rozumie ich przydatność kliniczną

K_W07 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania eksperymentów

K_W10 rozumie znaczenie powiązań studiowanego kierunku studiów z kierunkami biomedycznymi i kierunkami nauk ścisłych

K_W12 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w jednostkach naukowo-badawczych i dydaktycznych

K_W14 rozumie znaczenie komercjalizacji osiągnięć badawczych i marketingu usług badawczych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: potrafi stosować w praktyce zaawansowane techniki diagnostyki molekularnej opartej na analizie kwasów nukleinowych i białek

K_U05: potrafi pozyskać informacje naukowe wykorzystując zaawansowane bazy danych, w tym bazy danych rejestrujące badania przedkliniczne i kliniczne

K_U06: biegle wykorzystuje pozyskane informacje naukowe, potrafi je integrować, dokonywać krytycznej interpretacji, a także wyciągać wnioski i stawiać hipotezy robocze

K_U07: potrafi zaprojektować i przeprowadzać eksperyment pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_U08: potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, stosując narzędzia statystyczne właściwie zinterpretować uzyskane wyniki badań i wyciągać wnioski

K_U09: czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

K_U10: potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim lub w języku obcym z wykorzystaniem różnych zaawansowanych środków komunikacji werbalnej i wizualnej

K_U12: potrafi odróżnić pracę przeglądową od metaanalizy, badanie prospektywne od retrospektywnego, randomizowane od bserwacyjnego, zaślepione, podwójnie i potrójnie zaślepione

K_U13: potrafi korzystać z programów antyplagiatowych, potrafi posługiwać się obcą własnością intelektualną w zakresie przyjętych norm i przepisówEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K02: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu biotechnologa

K_K03: jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

K_K04: potrafi pracować w grupach interdyscyplinarnych

K_K05: jest świadomy konieczności zachowania tajemnicy dotyczącej dokumentacji medycznej

K_K06: potrafi dbać o własne i innych bezpieczeństwo oraz higienę pracy

K_K07: jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Metody dydaktyczne:

seminarium

praca własna

ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami i zastosowaniami metod biologii molekularnej w medycynie

Pełny opis:

Współczesna medycyna jest nauką interdyscyplinarną, opierającą swoje osiągnięcia na integracji wiedzy płynącej z wielu źródeł. Biotechnologia przyczynia się do rozwoju medycyny i poprawy standardów leczenia przez dostarczanie narzędzi umożliwiających coraz bardziej zaawansowana diagnostykę i leczenie rozmaitych schorzeń.

Realizując program przedmiotu studenci zdobywają informacje o zastosowaniach metod biotechnologicznych w medycynie. W trakcie seminariów poznają liczne przykłady procedur diagnostycznych i leczniczych wykorzystujących osiągnięcia biotechnologii takie jak produkcja wysoce specyficznych przeciwciał monoklonalnch, inżynieria genetyczna, terapia genowa itp. Przykłady zastosowań oparte sa na bieżącej literaturze anglojęzycznej. Ponadto, w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci mają możliwość osobiście przeprowadzić procedury diagnostyczne w zakresie mikrobiologii, diagnozowania chorób genetycznych czy z obszaru identyfikacji osobniczej (genetyki sądowej).

Literatura:

- Brown T. A., Genomes 3. BIOS Scientific Publisher, 2006.

- Alberts B. et al., Molecular biology of the cell. 5th ed., Garland Publishing 2008.

- Strachan W., Human molecular genetics 4th ed. BIOS Scientific Publisher, 2010.

- Griffiths A. J. F., Gelbart W. M., Lewontin R. C., , Wessler S.R., Suzuki D. T., Miller J. H. Introduction to genetic analysis 10th edition. W. H. Freeman & Co. 2010.

- Bast R. C., et al., Cancer medicine. BC Decker, Inc. 2000.

- Lodish H. et al., Molecular cell biology 6th edition. W. H. Freeman & Co, 2007.

- Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2000.

- Bal J., Biologia molekularna w medycynie. PWN, Warszawa 2008.

- Korf B. R., Genetyka człowieka: rozwiązywanie problemów medycznych. PWN, Warszawa 2003.

- Węgleński P., Genetyka molekularna. PWN, Warszawa 2008.

- Słomski R. Analiza DNA. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008.

- Drewa G., Ferenc T., Genetyka medyczna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Seminaria: ocenie podlegają poszczególne prezentacje

Ćwiczenia: ocenie podlegają protokoły z ćwiczeń i aktywność na ćwiczeniach.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie wyników egzaminu pisemnego, z uwzględnieniem ocen cząstkowych z seminariów i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Woźniak
Prowadzący grup: Marta Gorzkiewicz, Urszula Rogalla-Ładniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Woźniak
Prowadzący grup: Anna Duleba, Marta Gorzkiewicz, Urszula Rogalla-Ładniak, Marcin Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.