Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapeutyczne aplikacje biotechnologii w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot11TRAP-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Terapeutyczne aplikacje biotechnologii w chorobach układu sercowo-naczyniowego
Jednostka: Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku NW2 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość anatomii układu sercowo-naczyniowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego - 15 godzin ćwiczeń i 8 godzin wykładów obowiązkowych

Praca indywidualna do opanowania wiedzy i umiejętności - 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 7 godzin

Całkowity nakład pracy studenta - 50 godzin

Punkty ECTS - 2 pkt.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 - rozumie psychosomatyczna naturę stanów fizjologiczny, patofizjologicznych i patologicznych

K_W03 - rozumie i definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia oraz perspektywy terapii genowej, komórkowej i immunoterapii

K_W05 - rozumie potrzebę stosowania nowoczesnych technik i produktów biotechnologicznych w postępowaniu klinicznym

K_W10 - rozumie znaczenie powiązań studiowanego kierunku studiów z kierunkami

biomedycznymi i kierunkami nauk ścisłych

Efekty uczenia się - umiejętności:

nie dotyczy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K05 - jest świadomy konieczności zachowania tajemnicy dotyczącej dokumentacji medycznej

Metody dydaktyczne:

wykłady i ćwiczenia

Skrócony opis:

Wykłady z przedmiotu poruszają aktualne problemy kardiologiczne dotyczące elektrofizjologii i elektroterapii oraz kardiologii interwencyjnej oraz innowacyjnych metod terapeutycznych (terapia komórkami macierzystymi).

W ramach ćwiczeń prezentowane są aktualnie stosowane urządzenia i techniki kardiologii interwencyjnej i metody badań elektrofizjologicznych oraz elektroterapii.

Pełny opis:

Tematy wykładów obejmują:

A.Anatomia i fizjologia układu sercowo-naczyniowego

B.Patofizjologia miażdżycy i możliwości jej monitorowania.

C.Zabiegi rewaskularyzacyjne z użyciem nowoczesnych technologii udrażniania i protezowania naczyń.

D. 1.Odpowiedź biologiczna na zabiegi interwencyjne w naczyniach wieńcowych.

D. 2. Biologiczne podstawy zjawiska restenozy. Technologie stosowane do zapobiegania i do leczenia restenozy.

E.Nowe możliwości terapeutyczne w chorobach układu sercowo-

naczyniowego. (czynniki stymulujące neoangiogenezę, komórki

macierzyste)

F.Zaburzenia funkcji układu bodźco-przewodzącego serca i techniczne

możliwości jego protezowania

G. 1 .Biologiczne podłoże zaburzeń rytmu serca.

G. 2.Technologie niszczenia substratu arytmii (ablacja prądem wysokiej częstotliwości i krioablacja).

H. Nowoczesne technologie monitorowania i terapii w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej.

I.Przyszłościowe zastosowania biotechnologii w chorobach układu sercowo-naczyniowego.

Ćwiczenia w pracowniach: Kardiologii Inwazyjnej i Elekrofizjologii

Tematy ćwiczeń:

A. Praktyczne poznanie sprzętu do zabiegów rewaskularyzacyjnych i uczestnictwo w zabiegu.

B 1. Przyżyciowe możliwości oceny zmian miażdżycowych.

B 2. Analiza struktury zmian miażdżycowych w oparciu o technikę wirtualnej histologii.

C. Praktyczne poznanie sprzętu do stałej stymulacji serca, uczestnictwo w zabiegu wszczepienia stymulatora serca oraz programowanie parametrów stymulatora.

D. Praktyczne poznanie sprzętu do ablacji i uczestnictwo w zabiegu.

E. Praktyczne poznanie wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów serca i uczestnictwo w zabiegu.

F. Praktyczne zapoznanie się z echokardiograficznie ocenianą morfologią serca i dużych naczyń. Przedstawienie technicznych możliwości badania echokardiograficznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu „Terapeutyczne aplikacje biotechnologii w chorobach układu sercowo-naczyniowego” jest zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem zaliczenia jest udział w ćwiczeniach przewidzianych programem nauczania (15 godzin) oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu, który ma formę testu

Test złożony jest z 30-tu pytań. Zalicza 60% prawidłowych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Piotr Adamski, Łukasz Bednarczyk, Ryszard Dobosiewicz, Tomasz Fabiszak, Zofia Grąbczewska, Michał Kasprzak, Marek Koziński, Wojciech Krupa, Adam Sukiennik, Marek Woźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Łukasz Bednarczyk, Ryszard Dobosiewicz, Tomasz Fabiszak, Zofia Grąbczewska, Michał Kasprzak, Marek Koziński, Wojciech Krupa, Jacek Kubica, Małgorzata Ostrowska, Adam Sukiennik, Marek Woźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.