Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot21PPRZ-2 Kod Erasmus / ISCED: 15.0 / (0320) Dziennikarstwo i informacja
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Katedra Urologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NW2 kierunku biotechnologia
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku S2 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot nie wymaga zaliczenia żadnych wcześniejszych przedmiotów ani posiadania szczególnej wiedzy, umiejętności, czy kompetencji społecznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

• 20 godzin wykładów

• 20 godzin ćwiczeń

• 2 godziny konsultacji indywidualnych

• 10 godzin praca indywidualna studenta

• 6 godzin przygotowanie do zaliczenia

• 2 godzina zaliczenie


Łączny nakład pracy studenta: 60 godzin 2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości K_W13 (P2P_W04)


W2: rozumie znaczenie komercjalizacji osiągnięć badawczych i marketingu usług badawczych K_W14 (P2P_W05)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim lub w języku obcym z wykorzystaniem różnych zaawansowanych środków komunikacji werbalnej i wizualnej K_U10 (P2P_Uo8, M2_U14)


U2: potrafi korzystać z programów antyplagiatowych, potrafi posługiwać się obcą własnością intelektualną w zakresie przyjętych norm i przepisów K_U13 (P2P_U03)


U3: potrafi opisać i praktycznie zastosować procedury związane z założeniem działalności gospodarczej K_U15 (P2P_U01)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego K_K01 (P2P_K01, M2_K01)


K2: potrafi pracować w grupach interdyscyplinarnych K_K04 (P2P_K02)


Metody dydaktyczne:

Wykłady, dyskusje, praca w zespole, prezentacja multimedialna, metoda projektu, analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Skrócony opis:

Zasadniczym celem nauczania "Podstawy przedsiębiorczości" jest dostarczenie wiadomości związanych z przedsiębiorczością, a także przekazanie odpowiedniej wiedzy do pełnienia różnych ról zawodowych, wykształcenia pewnych cech i zachowań, które sprzyjają podejmowaniu różnorodnych działań gospodarczych i planowania własnego rozwoju zawodowego.

Pełny opis:

WYKŁADY

Przedsiębiorczość i innowacje (pojęcia, definicje, wpływ innowacji na rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość innowacyjna, polityka innowacyjna w Polsce). Źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce (venture capitals, biobiznes, business angels). Instytucje proinnowacyjne w Polsce (prezentacja akademickich ośrodków przedsiębiorczości w Polsce, spin-off, spin-out). Fundusze unijne a przedsiębiorczość innowacyjna w Polsce (program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, 7. program ramowy). Problemy i bariery przesiębiorczości innowacyjnej w Polsce (problemy instytucjonalne, świadomość społeczna, bariery rynkowe). Definicja i przegląd rodzajów własności intelektualnej i przemysłowej. Zarządzanie własnością intelektualną. Patent. Procedura i ochrona własności intelektualnej wynalzacy. Komercjalizacja wyników badań. Marketing usług badawczych.

ĆWICZENIA

Organizacja czasu menedżera. Projektowanie i planowanie eksperymentu/projektu. Zarządzanie projektem. Ocena ryzyka w projekcie. Analiza SWOT. Łańcuch krytyczny w ocenie ryzyka. Harmonogramowanie. Biznes plan. Komunikacja w zarządzaniu projektem.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Kapusta F.: Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Filia we Wrocławiu. Poznań-Wrocław 2006

2. Moczydłowska J., Pacewicz J.: Przedsiębiorczość. Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2007.

3. Piecuch T.: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

4. Targalski J.: Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992

2. Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Difin, Warszawa 2006.

3. Lichtarski J.: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE NA OCENĘ

Prezentacja projektu – W1, W2, U1

Aktywność – K2

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie są prowadzone praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajek
Prowadzący grup: Anna Bajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajek
Prowadzący grup: Anna Bajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajek
Prowadzący grup: Anna Bajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.