Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot21SEMD7-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Urologii
Grupy: Seminaria dyplomowe dla 1 semestru 2 roku S2 kierunku biotechnologia
Strona przedmiotu: https://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-lekarski/jednostki-wydzialowe/katedra-dermatologii-chorob-przenoszonych-droga-plciowa-i-immunodermatologii.html
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Seminarium jest jedną z podstawowych metod nauczania w szkolnictwie wyższym. Seminarium to metoda polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą. Seminarium jest uważane za dość trudną metodę nauczania, zarówno dla prowadzącego zajęcia, jak i dla studentów. To metoda przewidziana dla najbardziej zaawansowanych studentów, prowadzona zazwyczaj na ostatnich latach studiów, wymagająca od studentów posiadania już wcześniej pewnej wiedzy w zakresie zagadnień poruszanych na seminarium (inaczej nie byliby w stanie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, ani napisać referatu), dobrze utrwalonej. Seminarium pozwala nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd. Najczęściej forma zajęć w postaci seminarium służy do przygotowania prac dyplomowych oraz magisterskich, w jakich niewielka grupa studentów spotyka się ze swoim promotorem i dyskutuje nad konkretnymi problemami badawczymi, konkretnymi zagadnieniami teoretycznymi i wybranymi, już opublikowanymi pracami badawczymi.


Właściwa interpretacja i rozumienie roli procesów biologicznych w kształtowaniu stanu (kondycji) organizmu w środowisku. Wymagana jest znajomość podstawowych prawidłowości w zakresie biologii i medycyny oraz reguł, wchodzących w zakres badań biologiczno-medycznych.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Seminarium dyplomowe jest przedmiotem, który przygotowuje technicznie i merytorycznie studenta do napisania pracy magisterskiej i pozwala na permanentną merytoryczną kontrolę procesu związanego z pisaniem pracy dyplomowej.


Studenta obowiązuje:

- udział w seminariach (obecność i przygotowanie merytoryczne): 15 x 2 godz. + 1 godz. = 31 godz.,

- udział w zajęciach praktycznych (konwersatoria, seminaria): 15 x 2 godz. + 1 godz. = 31 godz.,

- przygotowanie do zajęć praktycznych (konwersatoria, seminaria): 15 x 3 godz. = 45 godz.,

- dokończenie (w domu) sprawozdań z zajęć praktycznych (konwersatoria, seminaria): 15 x 2 godz. = 30 godz.,

- udział w konsultacjach związanych z realizacją przedmiotu: 6 x 1 godz. = 6 godz.,

- realizacja zadań projektowych: 20 godz. (obejmuje także zainstalowanie oprogramowania i opanowanie umiejętności wykorzystania go do realizacji przedmiotu oraz przygotowanie i „obronę” sprawozdania),

- przygotowanie do wszystkich seminariów w semestrze i obecność na nich: 20 godz. + 3 godz. = 23 godz.,

Łączny nakład pracy studenta wynosi: 186 godz., co odpowiada 12 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Seminarium dyplomowe realizowane jest w dwóch semestrach II roku studiów II stopnia, kierunku biotechnologia. W semestrze zimowym student poznaje techniczne i merytoryczne aspekty pisania pracy naukowej, którą jest praca magisterska. Przygotowuje również dokładną analizę literatury naukowej dotyczącej zagadnienia, które jest przedmiotem jego badań naukowych, oraz merytoryczną syntezę wiedzy dotyczącej danego zagadnienia z zachowaniem wszelkich norm „Prawa autorskiego”. Semestr letni to czas na praktyczne przygotowanie rozprawy magisterskiej. Proces ten rozpoczyna przygotowanie precyzyjnego konspektu pracy dyplomowej, który jest zatwierdzany przez opiekuna naukowego. Następnie student przystępuje do pisania poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej, które prezentowane są i poddawane ocenie podczas seminarium.

W czasie odbywania seminarium student:

a/ rozwija umiejętność pozyskiwania wiedzy naukowej na określony temat,

b/ pozyskuje umiejętność krytycznej analizy dostępnej wiedzy naukowej,

c/ rozwija umiejętność przygotowania merytorycznej kompilacji i syntezy wiedzy, pozwalającej w konsekwencji na postawienie celu (ów) prowadzonych badań własnych,

d/ poznaje metody eksperymentowania i rejestrowania i dokumentowania uzyskanych wyników badań własnych,

e/ dostosowuje odpowiednie narzędzia statystyczne do wyników swoich badań,

f/ rozwija umiejętność graficznej prezentacji wyników badań,

g/ rozwija umiejętność konfrontacji uzyskanych wyników własnych z dotychczas opublikowaną światową literaturą naukową,

h/ rozwija umiejętność oceny wyników badań i stawiania wniosków naukowych,

i/ poznaje techniczne i merytoryczne aspekty przygotowania prezentacji multimedialnej swojej pracy dyplomowej.


Zadaniem cyklu seminariów jest uzyskanie przez studenta świadomości i w miarę najpełniejszego zrozumienia wielostronnych uwarunkowań czynników biologicznych i środowiskowych.


WIEDZA:

- zna najważniejsze zagadnienia współczesnej biologii, tj. potrafi wiązać merytorycznie zewnętrzne źródła sprawcze zmian patofizjologicznych organizmu i mechanizmy jego zróżnicowanych reakcji, jakie zachodzą na poziomie komórkowym.


Efekty uczenia się - umiejętności:

W czasie odbywania seminarium student:

a/ rozwija umiejętność pozyskiwania wiedzy naukowej na określony temat,

b/ pozyskuje umiejętność krytycznej analizy dostępnej wiedzy naukowej,

c/ rozwija umiejętność przygotowania merytorycznej kompilacji i syntezy wiedzy, pozwalającej w konsekwencji na postawienie celu (ów) prowadzonych badań własnych,

d/ poznaje metody eksperymentowania, rejestrowania i dokumentowania uzyskanych wyników badań własnych,

e/ dostosowuje odpowiednie narzędzia statystyczne do wyników swoich badań,

f/ rozwija umiejętność graficznej prezentacji wyników badań,

g/ rozwija umiejętność konfrontacji uzyskanych wyników własnych z dotychczas opublikowaną światową literaturą naukową,

h/ rozwija umiejętność oceny wyników badań i stawiania wniosków naukowych,

i/ poznaje techniczne i merytoryczne aspekty przygotowania prezentacji multimedialnej swojej pracy dyplomowej.


UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi dokonywać właściwej oceny zjawisk i faktów związanych z wszechstronnie rozumianym oddziaływaniem środowiska na zdrowie człowieka, a także – na kondycję roślin i zwierząt. Student rozumie podstawowe procesy biochemiczne i fizjologiczne, odbywające się na poziomie molekularnym, ściśle związane z układem immunologicznym i hormonalnym (u zwierząt), jak również analogiczne zagadnienia u roślin.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):

- docenia istotność posiadania podstawowej wiedzy w zakresie jak najszerzej rozumianej biologii i ekofizjologii, co jest celowe dla zrozumienia wielu innych dziedzin nauk biologicznych. Równocześnie dostrzega celowość i konieczność prowadzenia i ciągłego doskonalenia badań eksperymentalnych.


Metody dydaktyczne:

Seminarium dyplomowe jest przedmiotem, który przygotowuje technicznie i merytorycznie studenta do napisania pracy magisterskiej i pozwala na permanentną merytoryczną kontrolę procesu związanego z pisaniem pracy dyplomowej.


METODY KSZTAŁCENIA:

Prezentacje multimedialne uczestników seminarium, dyskusja i konwersatoria, podczas których odbywają się stałe kolokwia (=rozmowy ze studentem), podczas konwersatoriów, seminariów i zajęć praktycznych (przy komputerze). Pod koniec cyklu zajęć kolokwium końcowe (koniec semestru) ze znajomości zagadnień obejmujących treści poszczególnych zagadnień, będących przedmiotem seminariów w trakcie trwania semestru (z zakresu merytorycznego tematyki seminarium i konwersatoriów). Podczas realizacji zajęć praktycznych przeprowadzane są systematycznie kolokwia (rozmowy), co pozwoli na ciągłą rejestrację i ocenę bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności studenta podczas ich trwania. Stanowi to podstawę do zaliczenia poszczególnych zajęć i całego seminarium.


Skrócony opis:

Metody dydaktyczne:

Celem zwiększenia efektywności seminarium prowadzący:

- przed rozpoczęciem zajęć, oprócz sprawdzenia przygotowania merytorycznego studentów, wyjaśnia wszystkie ew. niezrozumiałe kwestie, zarówno dotyczące zagadnień merytorycznych, jak i praktycznych,

- zwraca uwagę na kwestie najbardziej istotne w danym podstawowym temacie danego konwersatorium, w celu uniknięcia ew. błędów przez uczestniczących w zajęciach oraz podkreślenia stopnia istotności danych zagadnień,

- odpowiada na pytania studentów dotyczące wykonania prezentacji, interpretacji hipotez, analizy danych, wyników cząstkowych, jednak studenci generalnie samodzielnie prowadzą dyskusję, wyciągają wnioski i podsumowują sprawozdania z każdorazowo odbytego seminarium (konwersatorium), gdyż praktyczne podejście do danego zagadnienia jest najbardziej efektywnym, w kwestii szybkości nauczania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu (zajęcia seminaryjne) jest wykształcenie u studenta zdolności samodzielnego analizowania, definiowania, formułowania, identyfikowania, interpretowania, koordynowania, nazywania, objaśniania, podsumowywania, opisywania, rozpoznawania, rozróżniania, stosowania, sporządzania, szacowania, tworzenia, tłumaczenia, wyjaśniania procesów i zagadnień związanych z prowadzonymi przez siebie eksperymentami w ramach własnych prac doktorskich. Podczas dyskusji następującej po prezentowaniu własnych hipotez, częściowych wyników badań własnych i/lub innych autorów, student zapoznaje się z aspektami poruszanych zagadnień, rozwija je w wyniku wspólnych dyskusji, tworzy nowe aspekty ujęć danego tematu.

Student definiuje pojęcia i zagadnienia związane z całokształtem procesów wchodzących w zakres jego pracy badawczej i ich wielostronnych efektów. Student dokonuje odpowiedniej analizy wiadomości zdobytych na wykładach i zajęciach seminaryjnych, wyciąga właściwe wnioski i umiejętnie wykorzystuje dane wynikowe w praktyce, diagnostyce, etc. Zamierzeniem kursu jest ponadto zaznajomienie się z podstawowymi aspektami wiedzy w omawianym zakresie przedmiotu.

Literatura:

Nie ma podanej literatury wymaganej i zalecanej do ostatecznego zaliczenia przedmiotu. Student dokonuje samodzielnego poszukiwania literatury naukowej dotyczącej przedmiotu badań studenta.

Efekty uczenia się:

W czasie odbywania seminarium student:

a/ rozwija umiejętność pozyskiwania wiedzy naukowej na określony temat,

b/ pozyskuje umiejętność krytycznej analizy dostępnej wiedzy naukowej,

c/ rozwija umiejętność przygotowania merytorycznej kompilacji i syntezy wiedzy, pozwalającej w konsekwencji na postawienie celu (ów) prowadzonych badań własnych,

d/ poznaje metody eksperymentowania i rejestrowania i dokumentowania uzyskanych wyników badań własnych,

e/ dostosowuje odpowiednie narzędzia statystyczne do wyników swoich badań,

f/ rozwija umiejętność graficznej prezentacji wyników badań,

g/ rozwija umiejętność konfrontacji uzyskanych wyników własnych z dotychczas opublikowaną światową literaturą naukową,

h/ rozwija umiejętność oceny wyników badań i stawiania wniosków naukowych,

i/ poznaje techniczne i merytoryczne aspekty przygotowania prezentacji multimedialnej swojej pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Praca dyplomowa jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta.

Główne kryteria oceny:

1. Zgodność treści pracy z tytułem.

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez.

3. Merytoryczna ocena pracy.

4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu.

5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.

6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze).

7. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie innym instytucjom, materiał źródłowy).

Metody badawcze zastosowane w pracy dyplomowej powinny uwzględniać również narzędzia statystyczne.

Warunkiem zaliczenia w/w przedmiotu (zaliczenie na ocenę) jest akceptacja pracy magisterskiej i prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta na egzamin dyplomowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Tomasz Bogiel, Anna Budzyńska, Anna Michalska, Agnieszka Mikucka, Alicja Sękowska, Krzysztof Skowron, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Drewa
Prowadzący grup: Anna Bajek, Tomasz Kloskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Drewa
Prowadzący grup: Tomasz Kloskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.