Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obliczenia biochemiczne z elementami analizy instrumentalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot31OBLB-1 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Obliczenia biochemiczne z elementami analizy instrumentalnej
Jednostka: Katedra Medycyny Sądowej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 3 roku N1 kierunku biotechnologia
Przedmioty do wyboru dla 3 roku S1 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z matematyki, chemii organicznej i nieorganicznej oraz chemii fizycznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

a. udział w ćwiczeniach - 25 godzin

b. dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia - 2 godziny

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

a. przygotowanie i uzupełnienie notatek - 4 godziny

b. wymagane powtórzenie materiału - 15 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

a. przygotowanie do kolokwiów - 10 godzin

b. przygotowanie do zajęć - 10 godzin

c. przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 81 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw zjawisk zachodzących w przyrodzie - K_W02

W2: rozumie zjawiska biologiczne, chemiczne i fizyczne (rozpuszczalność substancji, mieszanie i rozcieńczanie roztworów), leżące u podstaw metod analityczno-diagnostycznych– K_W06

W3: zna podstawowe metody (absorpcjometria, pehametria), techniki (w tym techniki elektroforetyczne, techniki wirowania), stosowane w laboratoriach biomedycznych i biotechnologicznych – K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi posługiwać się metodami i technikami laboratoryjnymi (metody spektrofotometryczne, pehametria, techniki elektroforetyczne, techniki wirowania) właściwymi do realizacji zadań typowych podejmowanych w biomedycynie i biotechnologii – K_U04

U2: Potrafi dokonać wyboru właściwych narzędzi do analizy statystycznej – K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową – K_K02

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot "Obliczenia biochemiczne z elementami analizy instrumentalnej" ma na celu zapoznanie studentów z typowymi rodzajami obliczeń biochemicznych oraz elementami instrumentarium nowoczesnego laboratorium biochemicznego.

Pełny opis:

Celem zajęć z obliczeń biochemicznych z elementami analizy instrumentalnej jest usprawnienie zdolności obliczeniowych studenta. Trudność rozwiązywanych zadań wzrasta z każdymi kolejnymi ćwiczeniami, aby w końcowej fazie student osiągnął biegłość niezbędną w codziennej pracy w każdym laboratorium biologicznym. Tematyka zajęć obejmuje:

1. Rozwiązywanie zadań dotyczących obliczania stężeń roztworów i przygotowania roztworów. Przeliczanie stężeń molowych i procentowych. Rozwiązywanie zadań z zakresu mieszania roztworów. Przygotowywanie roztworów z naważek i rozcieńczanie roztworów.

2. Rozpuszczalność substancji. Roztwory nasycone, nienasycone.

3. Spektrofotometria. Prawo Lamberta-Beera i jego zastosowania. Stężenie a absorpcja światła. Współczynniki absorpcji, współczynnik kalibracji, mnożnik. Zastosowanie technik spektrofotometrycznych w biochemii. Zasada działania spektrofotometrów.

4. pH-metria. Iloczyn jonowy wody, pH, pOH. Stała dysocjacji, stopień dysocjacji. Mocne i słabe elektrolity.

5. Podstawowe instrumentarium w technikach wirowania. Wprowadzenie pojęć RPM i RCF. Typy rotorów, rodzaje wirówek i ich zastosowania.

6. Instrumentarium stosowane w technikach elektroforetycznych. Pojęcie rozdziału elektroforetycznego. Rodzaje elektroforez i ich zastosowanie. Komory stosowane w elektroforezach typ „submarine” i elektroforezie płytowej. Instrumenty stosowane w elektroforezie kapilarnej. Systemy detekcji w technikach elektroforetycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zgirski A., Gondko R., Obliczenia biochemiczne, PWN, Warszawa

2. Ewing G.W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej PWN

Literatura uzupełniająca:

1. Andrews A.T. Electrophoresis, Clarendon Press, Oxford

2. Oprac. zbior. pod redakcją Walkowiak Bogdan, Violetta Kochmańska: Elektroforeza przykłady zastosowań

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na ćwiczeniach (trzy nieusprawiedliwione nieobecności stanowią podstawę do braku zaliczenia tego przedmiotu), pozytywne oceny ze sprawdzianów oraz z kolokwium zaliczeniowego.

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych ze sprawdzianów oraz kolokwium zaliczeniowego (końcowego). Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów. Ocena końcowa jest średnią ważoną obliczaną następująco: średnia ze wszystkich ocen ze sprawdzianów 0,4; kolokwium zaliczeniowe 0,6.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie co najmniej 60% punktów ze sprawdzianu i kolokwium. Ocenę negatywną student poprawia w terminie wskazanym przez prowadzącego. Trzy oceny negatywne z tego samego sprawdzianu (termin 1 + 2 poprawy) skutkują oceną negatywną z przedmiotu „Obliczenia biochemiczne z elementami analizy instrumentalnej”.

W przypadku zaliczeń pisemnych uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Ocena Procent punktów

Bardzo dobry 92-100%

Dobry plus 84-91%

Dobry 76-83%

Dostateczny plus 68-75%

Dostateczny 60-67%

Niedostateczny 0-59%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Sykutera
Prowadzący grup: Katarzyna Linkowska, Marzena Sykutera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Sykutera
Prowadzący grup: Marzena Sykutera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Sykutera
Prowadzący grup: Marzena Sykutera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Sykutera
Prowadzący grup: Marzena Sykutera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.