Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajecia fakultatywne - Analiza in silico mutacji w DNA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot31ZF07-1
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajecia fakultatywne - Analiza in silico mutacji w DNA
Jednostka: Katedra Medycyny Sądowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zrozumienie treści zawartych w programie następujących przedmiotów:

- matematyka,

- język angielski,

- biochemia ogólna i podstawy metabolizmu komórkowego.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 godzin

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi umieszczonymi na platformie e-learningowej, wykonanie zadań sprawdzających umieszczonych na tej platformie: 10 godzin.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach), 5 godzin

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk).


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06: ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych biotechnologii w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej i rozumie ich przydatność kliniczną

K_W10: rozumie znaczenie powiązań studiowanego kierunku studiów z kierunkami biomedycznymi i kierunkami nauk ścisłych


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05: potrafi pozyskać informacje naukowe wykorzystując zaawansowane bazy danych, w tym bazy danych rejestrujące badania przedkliniczne i kliniczne

K_U06: biegle wykorzystuje pozyskane informacje naukowe, potrafi je integrować, dokonywać krytycznej interpretacji, a także wyciągać wnioski i stawiać hipotezy robocze


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, instruktaż

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia fakultatywne "Analiza in silico mutacji w DNA" mają na celu zapoznanie studentów z narzędziami bioinformatycznymi mającymi zastosowanie w analizie mutacji występujących w DNA. Podczas zajęć studenci będą wykonywać zadania polegające na scharakteryzowaniu zmian nukleotydowych w DNA oraz określeniu ich potencjalnego wpływu na metabolizm komórek.

Pełny opis:

Zajęcia fakultatywne "Analiza in silico mutacji w DNA" mają na celu zapoznanie studentów z narzędziami bioinformatycznymi mającymi zastosowanie w analizie mutacji występujących w DNA. Podczas zajęć studenci zapoznają się z międzynarodowymi wytycznymi dot. zapisu mutacji w DNA oraz będą wykonywać zadania polegające na scharakteryzowaniu zmian nukleotydowych w DNA oraz określeniu ich potencjalnego wpływu na metabolizm komórek. Wynikiem końcowym będzie określenie stopnia patogeniczności mutacji w DNA wg referencyjnych kryteriów diagnostycznych rekomendowanych przez Amerykańskie Kolegium Genetyki i Genomiki Medycznej.

Literatura:

A. D. Baxevanis i B. F. F. Quellette “Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek” PWN

P.G. Higgs i T.K. Attword "Bioinformatyka i ewolucja molekularna" PWN

Metody i kryteria oceniania:

Zestaw zadań do wykonania oraz opracowanie karty ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skonieczna
Prowadzący grup: Katarzyna Skonieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skonieczna
Prowadzący grup: Katarzyna Skonieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia fakultatywne "Analiza in silico mutacji w DNA" mają na celu zapoznanie studentów z narzędziami bioinformatycznymi mającymi zastosowanie w analizie mutacji występujących w DNA. Podczas zajęć studenci będą wykonywać zadania polegające na scharakteryzowaniu zmian nukleotydowych w DNA oraz określeniu ich potencjalnego wpływu na metabolizm komórek.

Pełny opis:

Zajęcia fakultatywne "Analiza in silico mutacji w DNA" mają na celu zapoznanie studentów z narzędziami bioinformatycznymi mającymi zastosowanie w analizie mutacji występujących w DNA. Podczas zajęć studenci zapoznają się z międzynarodowymi wytycznymi dot. zapisu mutacji w DNA oraz będą wykonywać zadania polegające na scharakteryzowaniu zmian nukleotydowych w DNA oraz określeniu ich potencjalnego wpływu na metabolizm komórek. Wynikiem końcowym będzie określenie stopnia patogeniczności mutacji w DNA wg referencyjnych kryteriów diagnostycznych rekomendowanych przez Amerykańskie Kolegium Genetyki i Genomiki Medycznej.

Literatura:

A. D. Baxevanis i B. F. F. Quellette “Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek” PWN

P.G. Higgs i T.K. Attword "Bioinformatyka i ewolucja molekularna" PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)