Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioenergetyka i sygnalizacja komórkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot32BESK-1 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Bioenergetyka i sygnalizacja komórkowa
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 3 roku N1 kierunku biotechnologia
Przedmioty do wyboru dla 3 roku S1 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z zakresu fizjologii, patofizjologii, biochemii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 10 godzin,

- udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 15 godzin,

- konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia w formie on-line: 5 godzin

- przeprowadzenie zaliczenie w formie on-line: 1 godzina


Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 31 godzin, co odpowiada 1,24 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 10 godzin,

- udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 15 godzin

- konsultacje w formie on-line: 5 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 34 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10h + 1 h = 11h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3

punktom ECTS


3. Nakład pracy studenta związany z prowadzonymi

badaniami naukowymi:

- nie dotyczy


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 10 + 1 = 11 h (0,44

punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem

się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 10 godzin,

co odpowiada 0,44 punktom ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach : 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym

wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

- nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02: posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw zjawisk zachodzących w przyrodzie.

K_W03: rozumie biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów żywych.

K_W04: ma podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmów regulacji procesów rozwojowych i fizjologicznych organizmów żywych, przede wszystkim człowieka.

K_W05: rozumie możliwość i znaczenie wykorzystania materiału biologicznego, na różnym poziomie jego organizacji, w biotechnologii.

K_W06: rozumie zjawiska biologiczne, chemiczne i fizyczne leżące u podstaw metod analityczno-diagnostycznych.

K_W08: zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w laboratoriach biomedycznych i biotechnologicznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04: potrafi posługiwać się metodami i technikami laboratoryjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych podejmowanych w biomedycynie i biotechnologii.

K_U08: potrafi dokonać wybory właściwych narzędzi do analizy statystycznej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- wykład problemowy z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


Ćwiczenia:

- dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- metody eksponujące z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego oraz poznaniem komórkowych układów sygnalizacyjnych. Studenci opanowują znajomości mechanizmu funkcjonowania receptorów oraz poznają związki między strukturami chemicznymi i postaciami leków.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego oraz poznaniem komórkowych układów sygnalizacyjnych. Znajomość receptorów sprężonych z białkiem G oraz receptorów steroidowych i jonotropowych. Studenci opanowują znajomości mechanizmu funkcjonowania receptorów oraz poznają związki między strukturami chemicznymi i postaciami leków. Celem zajęć jest zapoznanie studenta z potencjalnymi możliwościami ingerencji farmakologicznej w łańcuch zdarzeń receptorowych i pozareceptorowych.

Literatura:

1. Mutschler E.,Geisslinger G.,Kroemer HK.,Ruth P.,Schafer-Korting M.;Mutschler FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA. Wydawnictwo MedPharm Polska, Wrocław, 2010

2. Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziału Pielęgniarstwa i Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznych: pod red. Grażyny Rajtar – Cynke Edt Czelej 2007

3. Kompendium farmakologii i farmakoterapii A. Danysz i W. Buczko Edt. Urban i Partner 2008

4. Goodman and Gilman's Farmakologia Goodmana & Gilmana. Wydawnictwo Czelej sp. Z o.o. Lublin 2009

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne (0 - 60 punktów; > 60%) W1 - W6, U1 – U2,

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów); >50%: K1 – K2

Oceny są wystawiane według liczby uzyskanych punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Minimalny próg procentowy dla uzyskania oceny pozytywnej wynosi 60%.

% uzyskanych punktów Ocena

95≤…..≤100 bdb (5)

88≤…..<95 db+ (4+)

80≤…..<88 db (4)

71≤…..<80 dst+ (3+)

60≤…..<71 dst (3)

0…..<60 ndst (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Stolarek
Prowadzący grup: Bartosz Malinowski, Ewa Obońska, Wioleta Stolarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Stolarek
Prowadzący grup: Bartosz Malinowski, Ewa Obońska, Wioleta Stolarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Stolarek
Prowadzący grup: Bartosz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Stolarek
Prowadzący grup: Bartosz Malinowski, Wioleta Stolarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.