Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot32SEMD12-1
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
Grupy: Seminarium dyplomowe dla 2 semestru 3 roku NW1 kierunku biotechnologia
Seminarium dyplomowe dla 2 semestru 3 roku S1 kierunku biotechnologia
Strona przedmiotu: https://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-lekarski/jednostki-wydzialowe/katedra-dermatologiii.html
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość podstawowych prawidłowości w zakresie biologii i medycyny oraz reguł, wchodzących w zakres badań biologiczno-medycznych (właściwa interpretacja i rozumienie roli procesów biologicznych).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Studenta obowiązuje:

- udział w seminariach (obecność i przygotowanie merytoryczne),

- udział w zajęciach praktycznych,

- dokończenie (w domu) sprawozdań z zajęć praktycznych,

- udział w konsultacjach związanych z realizacją przedmiotu.

Łączny nakład pracy studenta wynosi: 225 godz., co odpowiada 9 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna najważniejsze zagadnienia współczesnej biologii, tj. potrafi wiązać merytorycznie źródła sprawcze zmian patofizjologicznych organizmu i mechanizmy jego zróżnicowanych reakcji, jakie zachodzą na poziomie komórkowym.

W czasie odbywania seminarium student:

a/ rozwija umiejętność pozyskiwania wiedzy naukowej na określony temat,

b/ pozyskuje umiejętność krytycznej analizy dostępnej wiedzy naukowej,

c/ rozwija umiejętność przygotowania merytorycznej kompilacji i syntezy wiedzy, pozwalającej w konsekwencji na postawienie celu (ów) prowadzonych badań własnych,

d/ poznaje metody eksperymentowania, rejestrowania i dokumentowania uzyskanych wyników badań własnych,

e/ dostosowuje odpowiednie narzędzia statystyczne do wyników swoich badań,

f/ rozwija umiejętność graficznej prezentacji wyników badań,

g/ rozwija umiejętność konfrontacji uzyskanych wyników własnych z dotychczas opublikowaną światową literaturą naukową,

h/ rozwija umiejętność oceny wyników badań i stawiania wniosków naukowych,

i/ poznaje techniczne i merytoryczne aspekty przygotowania prezentacji multimedialnej swojej pracy dyplomowej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi dokonywać właściwej oceny zjawisk i faktów związanych z wszechstronnie rozumianym oddziaływaniem środowiska na zdrowie człowieka. Student rozumie podstawowe procesy biochemiczne i fizjologiczne, odbywające się na poziomie molekularnym.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student docenia istotność posiadania podstawowej wiedzy w zakresie jak najszerzej rozumianej biologii, co jest celowe dla zrozumienia wielu innych dziedzin nauk biologicznych. Równocześnie dostrzega celowość i konieczność prowadzenia i ciągłego doskonalenia badań eksperymentalnych.

Kompetencje społeczne stanowią zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, gotowość do uczenia się przez całe życie, sprawność komunikowania się, umiejętność współdziałania z innymi.


Metody dydaktyczne:

Celem zwiększenia efektywności seminarium prowadzący:

- przed rozpoczęciem zajęć, oprócz sprawdzenia przygotowania merytorycznego studentów, wyjaśnia wszystkie ewentualnie niezrozumiałe kwestie, zarówno dotyczące zagadnień merytorycznych, jak i praktycznych,

- zwraca uwagę na kwestie najbardziej istotne w danym temacie pracy dyplomowej, w celu uniknięcia ewentualnych błędów przez uczestniczących w zajęciach oraz podkreślenia stopnia istotności danych zagadnień,

- odpowiada na pytania studentów dotyczące technicznego wykonania prac, interpretacji hipotez, analizy danych, wyników cząstkowych.


Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe jest przedmiotem, który przygotowuje technicznie i merytorycznie studenta do napisania pracy dyplomowej i pozwala na permanentną merytoryczną kontrolę procesu związanego z pisaniem pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Zgodnie z tematyką prowadzonych przez studentów prac doświadczalnych (eksperymentalnych) zajęcia te pozwalają na permanentną merytoryczną kontrolę procesu związanego z pisaniem tychże prac.

Seminarium dyplomowe realizowane jest na studiach I stopnia, kierunku biotechnologia.

W pierwszym etapie student poznaje techniczne i merytoryczne aspekty pisania pracy naukowej, którą jest praca dyplomowa. Przygotowuje również dokładną analizę literatury naukowej dotyczącej zagadnienia, która jest przedmiotem jego badań naukowych, oraz merytoryczną syntezę wiedzy dotyczącej danego zagadnienia z zachowaniem wszelkich norm „Prawa autorskiego”.

Kolejny etap to czas na przygotowanie precyzyjnego konspektu pracy dyplomowej, który jest zatwierdzany przez opiekuna naukowego.

Uzyskane wyniki badań realizowanych podczas zajęć w pracowni magisterskiej poddawane są całościowej ocenie i stanowią postawę do pisania pracy dyplomowej. Podczas seminarium przedstawiane rozdziały pracy dyplomowej poddawane są ocenie promotora.

Literatura:

Nie ma podanej literatury wymaganej i zalecanej do ostatecznego zaliczenia przedmiotu.

Student dokonuje samodzielnego poszukiwania literatury naukowej dotyczącej przedmiotu jego badań.

Student może korzystać m.in. z n/w podręczników:

1. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Jerzy Bal. PWN Warszawa. 2006.

2. Przykłady analiz DNA. pod red. Ryszarda Słomskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań 2008.

3. Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową. Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010.

4. Wykwity skórne w diagnostyce dermatologicznej. Maria Juszkiewicz-Borowiec. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2002. Podręcznik jest swoistym alfabetem dermatologii. Przedstawia cechy zmian skórnych, które są podstawą diagnostyki różnicowej. Tekst wzbogacono wieloma rycinami i barwnymi zdjęciami wysokiej jakości.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas realizacji zajęć praktycznych przeprowadzane są systematycznie kolokwia (rozmowy), co pozwala na ciągłą rejestrację i ocenę bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności studenta. Stanowi to podstawę do zaliczenia seminarium. Seminarium pozwala nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd.

Praca dyplomowa jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta.

Główne kryteria oceny:

1. Zgodność treści pracy z tytułem.

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez.

3. Merytoryczna ocena pracy.

4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu.

5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.

6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze).

7. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie innym instytucjom, materiał źródłowy).

Metody badawcze zastosowane w pracy dyplomowej uwzględniają również narzędzia statystyczne.

Warunkiem zaliczenia w/w przedmiotu jest akceptacja pracy dyplomowej i prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta na egzamin dyplomowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czajkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czajkowski
Prowadzący grup: Rafał Czajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)