Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Serologia grup krwi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot32ZF02-1 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Serologia grup krwi
Jednostka: Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NW1 kierunku biotechnologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku S1 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Serologia grup

krwi powinien posiadać wiedzę z zakresu chemii ogólnej i klinicznej, biochemii oraz fizjologii człowieka zdobytą podczas realizacji przedmiotów w toku studiów.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

Seminarium:15 h

czytanie literatury fachowej: 4 h

konsultacje badawczo-naukowe:2 h

przygotowanie do kolokwium i kolokwium: 3 h + 1 h = 4h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 h, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie psychosomatyczną naturę stanów fizjologicznych, patofizjologicznych i patologicznych w serologii grup krwi(B1_W06)

W2: Rozumie potrzebę stosowania nowoczesnych technik biotechnologicznych w postepowaniu klinicznym w zakresie immunologii transfuzjologicznej (B1_W05, B1_W11)

W3: ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych biotechnologii w rutynowej i specjalistycznej diagnostyce związanej z transfuzjologią krwi (B1_W13)

W4: ma podstawowa wiedze o bezpieczeństwie i higienie pracy w pracowni serologii transfuzjologicznej (B1_W23)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi znaleźć informacje naukowe z zakresu transfuzjologii klinicznej , potrafi je interpretować, a także wyciągać wnioski i stawiać hipotezy robocze (B1_U06, B1_U19)

U2: czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w dziedzinie serologii transfuzjologicznej - K_U09

U3: opisuje wykonanie prostych badań z dziedziny serologii grup krwi (B1_U07, B1_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dziedzinie technik badawczych wykorzystywanych w serologii transfuzjologicznej – (B1_K02, B1_K03)

K2: potrafi pracować w grupach interdyscyplinarnych związanych z transfuzjologią kliniczną (B1_K01)


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

- seminaria informacyjne

-seminaria problemowe


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę w zakresie układów grupowych ABO i Rh oraz innych układów grupowych krwinek czerwonych, preparatów krwiopochodnych oraz zasad transfuzji krwi i jej preparatów, powikłań poprzetoczeniowych, diagnostykę anemii autoimmunohemolitycznej oraz diagnostykę konfliktu serologicznego miedzy matką, a płodem.

Pełny opis:

Treści seminariów obejmują zagadnienia związane z: zapoznaniem studentów z podstawami immunologii , mającymi zastosowanie w serologii, dotyczącymi głównie budowy antygenów i przeciwciał i zasadami reakcji między nimi. W trakcie seminariów omówione będą: układy grupowe mające znaczenie w krwiodawstwie i krwiolecznictwie, opisane teoretyczne podstaw wykonywania testów służących do wykrywania i identyfikacji przeciwciał i ich znaczenie w doborze krwi do przetoczeń. Studenci poznają główne założenia leczenia krwią, klasyfikację pacjentów, u których jest zasadne to leczenie. Przedstawione będą rodzaje krwi i preparatów krwiopochodnych mające zastosowanie w leczeniu, rodzaje odczynów poprzetoczeniowych, ich obraz kliniczny i postępowanie z pacjentem , u którego dany odczyn wystąpił w kontekście kliniki oraz diagnostyki laboratoryjnej. Omówiony zostanie patomechanizm konfliktu serologicznego matka – płód oraz aspekt profilaktyki kobiet ciężarnych. Studenci poznają patofizjologię choroby hemolitycznej noworodka oraz rodzaje testów serologicznych mających zastosowanie w leczeniu ChHN. Omówiony będzie patomechanizm niedokrwistości autoimmunohemolitycznych oraz ich diagnostyka i leczenie

Literatura:

1. Fabiańska-Mitek J, Nowak J. Immunogenetyczne podstawy doboru dawców oraz przeszczepiania komórek krwiotwórczych i narządów. Biblioteka Diagnosty Laboratoryjnego, Warszawa 2007. 2. Fabiańska-Mitek J, Bochenek-Jantczak D, Grajewska A, Wieczorek K. Badania immunohematologiczne i organizacja krwiolecznictwa. Fundacja pro Pharmacia Futura, Warszawa 2017 3. Solnica B. Podstawy serologii grup krwi. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008. 4. Korsak J, Łętowska M. Transfuzjologia kliniczna.  Medica Press Bielsko-Biała 2009

Metody i kryteria oceniania:

Punkty uzyskane na zaliczeniu końcowym (w formie testu wyboru lub pytań otwartych) przelicza się na oceny według następującej skali: Procent punktów

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus 76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Praca w trakcie seminariów– K1-K2, U1-U3, W1-W4

Kolokwium końcowe pisemne – W1-W3, U1

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: Anna Stefańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: Anna Stefańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.