Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-IB23JNIEM-1
Kod Erasmus / ISCED: 06.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0710) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

ogólna znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

dwieście godzin przez cztery semestry nauki

Efekty uczenia się - wiedza:

student zna elementarną terminologię w zakresie doboru materiałów do konstrukcji urządzeń medycznych i implantów, ma wiedzę w zakresie wykorzystania wiedzy medycznej w inżynierii biomedycznej oraz w zakresie wykorzystania podstaw anatomii i fizjologii człowieka w inżynierii biomedycznej, pozyskuje wiadomości w tematach implantów i sztucznych narządów w inżynierii biomedycznej w języku niemieckim

Efekty uczenia się - umiejętności:

student potrafi porozumiewać się przy użyciu sprawności językowych w środowisku zawodowym i w innych środowiskach,

posiada umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,

posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do skutecznego porozumienia się szczególnie w sprawach zawodowych, a także potrafi czytać ze zrozumieniem na przykład karty katalogowe, instrukcje obsługi aparatury, urządzeń inżynierii biomedycznej czy narzędzi informatycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, językowych osobistych i społecznych, okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu, ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera biomedycznego, w tym jej wpływ na środowisko. pomocy ludziom potrzebującym i starszym, przestrzega zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów i kultur

Metody dydaktyczne:

czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych z zakresu anatomii, medycyny i inżynierii biomedycznej, ćwiczenia w rozumieniu tekstów słuchanych i w nawiązywaniu rozmowy w języku niemieckim, prezentacje tematyczne studentów w obszarach medycznych i inżynierii biomedycznej, scenki, rozmowy na przykład w szpitalu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

na zajęciach z języka niemieckiego student powinien w czasie w sumie 120 godzin zajęć przez cztery semestry, dodając do tego własną pracę pozyskać podstawową wiedzę w wybranych tematach medycznych, anatomii człowieka ze szczególnym ukierunkowaniem na specjalizacje kierunku studiów - inżynierię biomedyczną: technicznego doradcy medycznego i teleinformatyki medycznej oraz opanować w stopniu wystarczającym umiejętność porozumiewania się w przydatnej tematyce

Pełny opis:

na bazie przypomnienia i pogłębienia podstaw gramatyki rozwijana jest między innymi różnorodna wybrana tematyka specjalistyczna jak przykładowo: budowa i funkcje organizmu człowieka, choroby i dolegliwości i możliwości leczenia, temat pobytu w szpitalu, badania lekarskie i laboratoryjne, instrumenty medyczne, słownictwo fachowe ćwiczone np. na tekstach instrukcji obsługi urządzeń medycznych, do rehabilitacji etc., udzielanie pierwszej pomocy, apteczka pierwszej pomocy, wybrane tematy dotyczące protez, implantów, przykładowo sztucznego serca, stymulatory serca, elementy dotyczące rozwoju telemedycyny, urządzenia wszczepiane jak np. defibrylatory, wyposażenie medyczne w domach pomocy społecznej, ważne są też problemy ogólne dnia powszedniego i ich rozwiązywanie, na zajęciach ważna jest kreatywność, wiedza jest kontrolowana na kolokwiach oraz podczas prezentacji studentów, rozwijających dobrze indywidualne zainteresowania

Literatura:

1. Speckmann, E.-J., Wittkowski, W., 2009. Handbuch Anatomie Bau und Funktion des menschlichen Koerpers, Tandem Verlag GmbH 2. Firnhaber-Sensen, U., Rodi, M., 2009. Deutsch im Krankenhaus, Langenscheidt KG, Berlin und Muenchen 3. Internet - niemieckie strony

Metody i kryteria oceniania:

prezentacje multimedialne, ćwiczenia językowe w czytaniu i tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, słuchanie ze zrozumieniem, dialogi, rozmowa

kolokwia - sprawdziany pisemne, przygotowanie prezentacji multimedialnej z dziedziny medycznej, inżynierii biomedycznej, po czwartym semestrze egzamin, aktywny udział w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Ludwiczak
Prowadzący grup: Jolanta Ludwiczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Ludwiczak
Prowadzący grup: Jolanta Ludwiczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Ludwiczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)