Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Elementy anatomii klinicznej tułowia i kończyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek11ZF01-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Elementy anatomii klinicznej tułowia i kończyn
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizap/
Punkty ECTS i inne: 0.70 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu anatomia prawidłowa z elementami anatomii topograficznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Udział w zajęciach dydaktycznych (godziny kontaktowe, aktywność) – 15

2) Czas pracy własnej studenta (przygotowanie do zajęć, studiowanie wskazanego piśmiennictwa, przygotowanie do ćwiczeń, kolokwium, zaliczeń, egzaminu, itp.) – 7

Łączny nakład pracy studenta: 22

Punkty ECTS za przedmiot: 0,9


Efekty uczenia się - wiedza:

K_A.W03: Opisuje stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami w ujęciu klinicznym

K_D.W15: zna zasady pracy w grupie

Omawia anatomiczne podstawy wykonywania niektórych zabiegów medycznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_A.U.03: wyjaśnia anatomiczne podstawy badania przedmiotowego

K_A.U12: korzysta z baz danych w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K.01: posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K_K.06: okazuje szacunek wobec ciał Donatorów na których prowadzone są zajęcia dydaktyczne


Metody dydaktyczne:

nauczanie anatomii klinicznej z wykorzystaniem preparatów formalinowanych, modeli anatomicznych, filmów preparacyjnych oraz prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem nauczania elementów anatomii klinicznej tułowia i kończyn jest opanowanie zagadnień z klinicznych związanych z poszczególnymi preparatami Fakultet jest podzielony na pięć działów (preparatów): elementy anatomii klinicznej kończyny górnej, klatki piersiowej, brzucha, miednicy i kończyny dolnej.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1) Elementy anatomii klinicznej kończyny górnej

2) Elementy anatomii klinicznej klatki piersiowej

3) Elementy anatomii klinicznej brzucha

4) Elementy anatomii klinicznej miednicy

5) Elementy anatomii klinicznej kończyny dolne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Moore Keith L. and Dalley Arthur F. – Anatomia kliniczna, t. 1-2; wyd. MedPharm, Wrocław 2015, wyd. 1

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego.

Forma i warunki zaliczenia końcowego:

1) zaliczenie ma formę pisemną (test) bądź ustną, a warunkiem jej zaliczenia jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

2) zaliczenie poprawkowe I odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia, a zaliczenie poprawkowe II u Kierownika Katedry.

3) podczas zaliczenia zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z kolokwium.

4) zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

5) materiały zaliczeniowe tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu Elementy anatomii klinicznej tułowia i kończyn nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Maciej Biernacki, Małgorzata Dombek, Jakub Lisiecki, Jakub Misun, Michał Owsiany, Jonasz Podemski, Mateusz Pomykała, Michał Szpinda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mikołaj Czerwiński, Małgorzata Dombek, Jerzy Juchnowicz, Jakub Misun, Monika Paruszewska-Achtel, Jonasz Podemski, Michał Szpinda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Maciej Biernacki, Maria Dąbrowska, Piotr Flisiński, Jerzy Juchnowicz, Monika Paruszewska-Achtel, Jonasz Podemski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)