Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Podstawy wakcynologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek11ZF48-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Podstawy wakcynologii
Jednostka: Katedra Neonatologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.70 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu wakcynologii, znajomość podstawowych pojęć dotyczących szczepień, wyciąganie wniosków z dyskusji, przekazywanie informacji zwrotnych, praca w grupie,

gotowość do dyskusji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

udział w wykładach – 15 h

Łącznie: 15godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student definiuje pojęcie szczepienia, szczepionki, zna ich

historię, działanie, rodzaje, budowę, najważniejsze aspekty transportu

i przechowywania szczepionek.

W2. Student zna podstawowe zasady kwalifikacji, organizację punktu

szczepień,

W3. Student zna szczepienia obowiązkowe i zalecane, obowiązujący

kalendarz szczepień oraz przeciwwskazania do szczepień.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student wykorzystuje wiedzę z zakresu szczepień do

projektowania działań wzmacniających zdrowie populacji.

U2. Student wyprowadza wnioski na temat słuszności szczepień,

U3. Student potrafi rozmawiać z rodzicami pacjenta na temat

szczepień, obalić fałszywe argumenty ruchów antyszczepionkowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość istotności szczepień ochronnych w kontekście

zbiorowej odporności i zdrowia społeczeństwa.

K2: Posiada umiejętność przedstawiania rzetelnych informacji o

szczepieniach społeczeństwu.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersacyjny, prezentacja multimedialna, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem fakultetu jest zapoznanie studentów z podstawami

wakcynologii. Na fakultecie omówimy jak działa szczepionka, jakie

są jej rodzaje, przedstawimy przepisy prawne, zajmiemy się

szczepieniami we wszystkich grupach wiekowych.

Pełny opis:

W ramach fakultetu omawiane będę między innymi:

- historia szczepień,

- jak działa szczepionka,

- jak zbudowana jest szczepionka,

- kwalifikacja do szczepień i ich wykonywanie,

- organizacja punktu szczepień,

- rodzaje szczepionek,

- transport i przechowywanie szczepionek,

- szczepienia obowiązkowe i zalecane,

- obowiązujący kalendarz szczepień,

- szczepienia pracowników ochrony zdrowia,

- szczepienia dla podróżujących,

- przeciwwskazania do szczepienia,

- niepożądane odczyny poszczepienne,

- rozmowa z pacjentami na temat szczepień,

- ruchy antyszczepionkowe,

- kierunki rozwoju wakcynologii.

Literatura:

1.Pediatria. Lissauer (T. Lissauer, W. Carroll) wyd. 5, red. A.

Milanowski; 2019; Edra Urban&Partner

2. Pediatria – Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i

egzaminu specjalizacyjnego. Anna Dobrzańska, Józef Ryżko, Edra

Urban&Partner, Wrocław 2014, wyd.2

3.. Program Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy

4. Pediatria. T. 1-2. Wanda Kawalec, Ryszard Grenda, Marek Kulus,

Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018

5. ABC bilansów zdrowia dziecka. Anna Oblacińska, Maria

Jadkowska, Piotr Sawie, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017

6. Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci;

Opracowanie zbiorowe; 2018;Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania na podstawie obecności i aktywności na

seminarium

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sadowska-Krawczenko
Prowadzący grup: Iga Rupniak, Iwona Sadowska-Krawczenko, Agnieszka Witulska-Alagöz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sadowska-Krawczenko
Prowadzący grup: Iwona Sadowska-Krawczenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)