Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Medycyna stylu życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek12ZF33-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Medycyna stylu życia
Jednostka: Katedra Neonatologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu medycyny stylu życia, zdrowego

odżywiania się, nawyków dnia codziennego, wyciąganie wniosków z

dyskusji, przekazywanie informacji zwrotnych, praca w grupie,

gotowość do dyskusji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 15h

Łącznie: 15h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student definiuje pojęcie medycyny stylu życia, zna jej historię i

jej wpływ na zdrowie oraz proces leczniczy.

W2. Student ma wiedzę o podstawowych składowych medycyny stylu

życia: wpływie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, używek

na zdrowie.

W3. Student na rolę snu, relacji społecznych i zdrowia psychicznego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student wykorzystuje wiedzę z zakresu medycyny stylu życia do

projektowania działań wzmacniających zdrowie oraz wspomagających

proces leczniczy w wybranej sytuacji problemowej.

U2. Student wyprowadza wnioski diagnostyczne na podstawie

wywiadu oraz poznanych działań medycyny stylu życia, znajduje

korelacje między niewłaściwymi nawykami dnia codziennego a

chorobami przewlekłymi.

U3. Student projektuje działania profilaktyczne w oparciu o wiedzę z

zakresu medycyny stylu życia.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość roli medycyny stylu życia w

kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

K2: Wzmacnia świadomość społeczeństwa o roli medycyny stylu

życia.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersacyjny, prezentacja


multimedialna, dyskusja.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem fakultetu jest zapoznanie słuchaczy z medycyną stylu życia.

Dzięki poprawie codziennych nawyków, prowadzeniu zdrowego trybu

życia jesteśmy w stanie zapobiec chorobom, odwrócić ich skutki i

wspierać proces leczenia. Zajęcia prowadzone w oparciu o dowody

naukowe EBM

Pełny opis:

W ramach fakultetu omawiane będę między innymi:

- Zdrowe odżywanie

- Aktywność fizyczna

- Używki i ich wpływ na zdrowie

- Zdrowie psychiczne

- Zagadnienie snu

- Relacje społeczne

Literatura:

1.Medycyna stylu życia; Artur Mamcarz, Daniel Śliż; Warszawa, 1,

2018; PZWL

2.Wege- Dieta roślinna w praktyce; Iwona Kibil, Danuta Gajewska;

2018; PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania na podstawie obecności i aktywności na seminarium

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sadowska-Krawczenko
Prowadzący grup: Iga Rupniak, Iwona Sadowska-Krawczenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)