Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biostatystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21BIOS-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Biostatystyka
Jednostka: Katedra Biologii i Biochemii Medycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający przedmiot „Biostatystyka” powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki, informatyki i biologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin

- konsultacje: 1,5 godziny

- zaliczenie 1 godzina


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 12,5 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 2 godziny

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 5 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 5 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 26 godzin, co odpowiada 1,0 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 1 godzina

- konsultacje badawczo – naukowe: 1 godzina

- udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodyki badań naukowych, wyników badań, opracowań): 10 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 1 godzina

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla danego przedmiotu: 2 godziny

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 20 godzin, co odpowiada 0,8 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu końcowym: 3 godziny

- czytanie wskazanej literatury: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 5 godzin, co odpowiada 0,2 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 10 godzin, co odpowiada 0,4 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wie jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny i program statystyczny w celu przeprowadzenia analizy statystycznej wyników badania naukowego i ich graficznej prezentacji (B.W26).

W2: zna metody analizy statystycznej stosowanej w naukach biomedycznych (B.W27).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykonać analizę statystyczną wyników badań naukowych z medycyny i nauk pokrewnych dobierając odpowiednie testy statystyczne, obliczając wymagane statystyki i przeprowadzając wnioskowanie statystyczne (B.U11).

U2: umie wykorzystać techniki graficznego przedstawienia wyników analizy biostatystycznej dostępne w arkuszu kalkulacyjnym i programie statystycznym (B.U11).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość potrzeby ciągłego i samodzielnego poszerzania wiedzy (K_K07).

Metody dydaktyczne:

Wykład: nie dotyczy

Seminarium: nie dotyczy

Ćwiczenie: metody dydaktyczne podające – objaśnienie, metody dydaktyczne problemowe – metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna, metody dydaktyczne praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne, pokaz.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot „Biostatystyka” realizowany jest w pierwszym semestrze. Celem przedmiotu jest nauczenie studenta analizy statystycznej razem z wnioskowaniem statystycznym i graficzną prezentacją danych.

Pełny opis:

Na pierwszych ćwiczeniach Student zapozna się z podstawowymi pojęciami stosowanymi w statystyce: populacja, próba, zmienna, zmienne jakościowe, zmienne ilościowe, skale zmiennych (nominalna, porządkowa, interwałowa), prawdopodobieństwo, częstość, stosunek liczbowy, proporcja, procent. Student pozna teorię najważniejszych statystyk opisowych i nauczy się stosować je w praktyce. Dowie się jakie są najczęściej stosowane miary tendencji centralnej i miary rozproszenia (odpowiednio: średnia arytmetyczna i mediana oraz wariancja, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności). Na drugich ćwiczeniach Student pozna teorię rozkładu z próby i rozkładu normalnego oraz nauczy się przeprowadzać analizę statystyczną wyników badania naukowego. Pozna praktyczne zastosowanie testów parametrycznych i nauczy się badać ich założenia: test Kołmogorowa-Smirnowa i test Shapiro-Wilka, test t Studenta dla prób zależnych i niezależnych, test Levene’a i ANOVA wraz z analizą post hoc. Na ostatnich, trzecich ćwiczeniach, Student nauczy się stosować testy nieparametryczne, używane wtedy, gdy niespełnione są założenia testów parametrycznych (test Wilcoxona, test U Manna-Whitneya, test H Kruskala-Wallisa z analizą post hoc). Na tych ćwiczeniach Student zapozna się również z teorią regresji liniowej i korelacji. Pozna i nauczy się obliczać współczynnik korelacji Pearsona i Spearmana. Student nauczy się również graficznego przedstawiania wyników regresji liniowej za pomocą arkusza kalkulacyjnego i programu statystycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. StatSoft (2006). Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, Kraków, WEB: http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.

2. J. Jóźwiak, J. Podgórski: Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 1998.

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzian ustny lub pisemny (ocena aktywnego udziału oraz przygotowania do prowadzonych zajęć): W1, W2, U1, U2, K1.

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 56% punktów z odpowiedzi.

Kryteria oceny:

- zaliczenie w przypadku, gdy: student zna podstawowe zagadnienia i opanował minimum programowe, rozumie zadawane mu pytania, przedstawia swoją wiedzę w sposób logiczny i usystematyzowany, potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę;

- brak zaliczenia w przypadku, gdy: student nie opanował minimum programowego, nie rozumie pytań, udziela odpowiedzi nie na temat, nie posługuje się prawidłowo podstawowym słownictwem, nie potrafi praktycznie zastosować zdobytej wiedzy.

2. Ukierunkowana obserwacja czynności studenta podczas wykonywania zadań praktycznych: W1, W2, U1, U2, K1.

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 56% punktów za prawidłowo wykonaną czynność.

3. Aktywność – rozszerzona obserwacja: K1.

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 56% przewidzianej kompetencji społecznej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sutkowy
Prowadzący grup: Celestyna Mila-Kierzenkowska, Marta Pawłowska, Paweł Sutkowy, Karolina Szewczyk-Golec, Roland Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.