Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21FIZJ-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 6.40
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego, wydzielania wewnętrznego oraz fizjologii nerki i krwi na poziomie rozszerzonym oraz chemii na poziomie rozszerzonym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 60 godzin

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 100 godzin

- konsultacje: 6 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia: 10 godzin

- przeprowadzenie egzaminu: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 178 godzin, co odpowiada 7,12 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 60 godzin

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 100 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury:

60 godzin

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 12 godzin

- konsultacje: 6 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 40+10= 50 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 40+2=42 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 330 godzin, co odpowiada 13,2 punktu ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 50 godzin

- udział w wykładach ((z uwzględnieniem wyników opracowań

naukowych): 45 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań

naukowych): 50 godzin

- przygotowanie do zaliczenia ((z uwzględnieniem wyników

opracowań naukowych): 25 godzin

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych: 6 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi: 176 godzin, co odpowiada 7,04 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 40+10=50 godzin ((2 punkty ECTS)

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 40+2=42 godziny (1,68 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 92 godziny, co odpowiada 3,68 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 100 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1:Opisuje mechanizmy odpowiedzialne za utrzymanie równowagi wodnej i elektrolitowej w organizmie człowieka (B.W01)

W2: Zna sposoby komunikacji między komórkami i między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową oraz szlaki przekazywania sygnałów w komórce (B.W17)

W3: Zna i wyjaśnia podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym oraz wyższe czynności nerwowe, a także fizjologię mięśni prążkowanych i gładkich (B.W20)

W4: Zna funkcje krwi (B.W20)

W5: Zna i wyjaśnia czynność i mechanizmy regulacji wszystkich narządów i układów organizmu człowieka, w tym układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowego i powłok skórnych oraz zależności istniejące między nimi (B.W21)

W6: Zna przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn (B.W22)

W7: Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym zakresy norm i czynniki demograficzne wpływające na wartość tych parametrów (B.W24)

W8: Zna konsekwencje niedoboru witamin i minerałów i ich nadmiaru w organizmie (C.W48)

W9: Wymienia i objaśnia rolę enzymów biorących

udział w trawieniu, wyjaśnia mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku oraz rolę żółci, a także przebieg wchłaniania produktów trawienia (C.W49)

W10: Wyjaśnia konsekwencje niewłaściwego odżywiania, w tym długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych posiłków i stosowania niezbilansowanej diety oraz zaburzenia trawienia i wchłaniania produktów trawienia (C.W50)

W11: Zna mechanizm działania hormonów na poziomie komórkowym, wyjaśnia mechanizmy regulujące wydzielanie hormonów oraz opisuje konsekwencje zaburzeń gospodarki hormonalnej (C.W51)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykonywać proste testy czynnościowe oceniające organizm człowieka jako układ regulacji stabilnej (testy wysiłku statycznego i dynamicznego, testy posturograficzne) i interpretować dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych ( B.U7)

U2: Potrafi opisywać zmiany w funkcjonowaniu organizmu

w sytuacji zaburzenia homeostazy, w szczególności określać jego

zintegrowaną odpowiedź na wysiłek fizyczny, ekspozycję na wysoką i niską temperaturę, utratę krwi lub odwodnienie, nagłą

pionizację w próbie ortostatycznej oraz przejście od stanu snu do stanu czuwania (C.U20)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Korzysta z obiektywnych źródeł informacji naukowej (K_K01)

K2: Przyjmuje odpowiedzialność związaną z decyzjami

podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w

kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób (K_K02)

K3: Nawiązuje i utrzymuje głęboki oraz pełny szacunku

kontakt z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic

światopoglądowych i kulturowych (K_K03)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład problemowy z prezentacją multimedialną

• wykład informacyjny (konwencjonalny)

Ćwiczenia laboratoryjne:

• laboratoryjna

• obserwacji

• ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa

• dyskusji

• pokazu


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu nerwowego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Wykłady z Fizjologii również na celu przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu krążenia, wydzielania wewnętrznego, moczowego, pokarmowego oraz równowagi kwasowo-zasadowej. Student zapozna się również z gospodarką wodno – elektrolitową oraz fizjologią nerek oraz mechanizmami regulacji wewnątrznerkowej. Student zdobędzie ponadto wiedze na temat mechanizmów hemostatycznych i skutków zaburzeń hemostazy. Dowie się także o fizjologii i regulacji czynności pokarmowego.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów oraz mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni. Na zakończenie kursu fizjologii Student zapozna się z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz działaniem układu kontroli ruchu. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała. Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Student zapozna się z mechanizmami filtracji kłębuszkowej, regulacji wewnątrznerkowej, a także mechanizmami działania hormonów wpływających na objętość, stężenie i skład moczu. Zapozna się również z mechanizmem działania buforów oraz gospodarką kwasowo-zasadową, i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej. Celem ćwiczeń jest również poznanie mechanizmu działania hormonów oraz konsekwencji zaburzeń gospodarki hormonalnej. Ponadto dowie się o przebiegu i regulacji funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn. Na zajęciach z fizjologii układu pokarmowego pozna działanie enzymów biorących udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, a także przebieg wchłaniania produktów trawienia. Ponadto zapozna się z rodzajami przemian metabolicznych. Analiza bilansu energetycznego oraz mechanizmów neurohormonalnych kontroli masy ciała posłuży zrozumieniu zasad prawidłowego żywienia oraz eliminacji błędnych zachowań prowadzących do zaburzeń metabolicznych i tzw. chorób cywilizacyjnych. Na zajęciach seminaryjnych Student pozna podstawy neurofizjologii z elementami patofizjologii oraz wpływ wysiłku fizycznego dynamicznego i statycznego na układ sercowo- naczyniowy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M., Klawe J. (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S. (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013.

3. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A.: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006.

2. Górski J.: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Fizjologia jest przestrzeganie zasad ujętych w Załączniku do Regulaminu Dydaktycznego UMK opracowanym przez Katedrę Fizjologii.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z Fizjologii jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (zaliczenie raportów/kart pracy), wejściówek i kolokwiów śródsemestralnych.

Raporty/karty pracy: Warunkiem zaliczenia raportu (bez oceny) jest uzyskanie 56% maksymalnej liczby punktów.

Kolokwia, wejściówki,: Warunkiem zaliczenia wejściówek i kolokwiów jest uzyskanie 56% maksymalnej liczby punktów.

W przypadku kolokwiów i wejściówek uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

% uzyskanych punktów Ocena

95≤…..≤100 bdb (5)

88≤…..<95 db+ (4+)

80≤…..<88 db (4)

71≤…..<80 dst+ (3+)

60≤…..<71 dst (3)

0…..<60 ndst (2)

Egzamin końcowy teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego ze 100 pytań z wiedzy zdobytej na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z egzaminu 56 (56%) punktów.

Student może być zwolniony z egzaminu, jeżeli jego średnia ocen z kolokwiów wynosi minimum 4,5.

W przypadku egzaminu uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

cena procent punktów

bardzo dobra 92 – 100%

dobra plus 84 – 91%

dobra 76 – 83%

dostateczna plus 68 – 75%

dostateczna 56 – 67%

niedostateczna 0 – 55%

55 niezaliczone

≥56 ZALICZONE

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; >56%); W1-W10, U2, K1

Wejściówka pisemna (0-5 pkt.; >56%), W1-W10, U2, K1

Raport z ćwiczeń (0-15 pkt.; >56%); W1, W3-W10, U1, U2, K1-K3

Przedłużona obserwacja (0-5 pkt.; >50%); K2, K3

Egzamin teoretyczny: W1-W10, U2, K1

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Małgorzata Gałązka, Wojciech Kaźmierczak, Dariusz Soszyński, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu nerwowego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Wykłady z Fizjologii również na celu przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu krążenia i oddechowego.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów oraz mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni. Na zakończenie kursu fizjologii Student zapozna się z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz działaniem układu kontroli ruchu. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M., Klawe J. (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S. (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013.

3. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A.: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006.

2. Górski J.: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.