Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Medyczne i farmaceutyczne aspekty biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21WYBBIO-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Medyczne i farmaceutyczne aspekty biotechnologii
Jednostka: Katedra Urologii i Andrologii
Grupy: Przedmioty fakultatwne dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.20 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu Medyczne i farmaceutyczne aspekty biotechnologii powinien/na posiadać elementarną wiedzę z zakresu biologii komórki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach: 15 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 16 godzin, co odpowiada 0,64 ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach: 15 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 3 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 6 + 1 = 7 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 1,5 godziny

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu medycznych i farmaceutycznych aspektów biotechnologii): 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu medycznych i farmaceutycznych aspektów biotechnologii): 2,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 19 godzin, co odpowiada 0,76 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 5,5 + 1 = 6,5 godziny (0,26 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w seminariach: 15 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia zastosowanie i znaczenie komórek macierzystych w biotechnologii medycznej (B.W19)

W2: Określa możliwości wykorzystania produktów biotechnologicznych w modelowaniu chorób człowieka (C.W42)

W3: Określa zastosowanie związków biologicznie czynnych w terapii celowanej (C.W42)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi w sposób twórczy i krytyczny zdefiniować zakres badań, również o charakterze interdyscyplinarnym, sformułować ich cele i dobrać odpowiednie narzędzia badawcze służące weryfikacji stawianych hipotez (B.U12)

U2: Analizuje wyniki prowadzonych doświadczeń i wyciąga na ich podstawie prawidłowe wnioski (B.U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Wykazuje chęć pogłębiania wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności (K.K1)

K2: Przejawia zainteresowanie aktualizacją posiadanej wiedzy (K.K8)


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

• dyskusja dydaktyczna


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił ogromny postęp

w opracowywaniu nowych produktów biotechnologicznych. Nowe związki biologicznie czynne, począwszy od małych cząsteczek, poprzez przeciwciała monoklonalne do modulatorów immunologicznych, zostały zatwierdzone w wielu terapiach, a także przemyśle farmaceutycznym. Seminaria obejmują 15 godzin, podczas których studenci zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami biotechnologii, farmakologii i medycyny w zakresie m.in. leków przeciwnowotworowych stosowanych w terapii nowotworów.

Pełny opis:

Przedmiot "Medyczne i farmaceutyczne aspekty biotechnologii" realizowany jest w formie seminariów. Tematem przewodnim jest opracowywanie nowych formuł produktów biotechnologicznych i wykorzystywanie ich w praktyce medycznej i przemyśle farmaceutycznym. Podczas seminariów zostaną wyjaśnione podstawowe wiadomości dotyczące aspektów biotechnologii medycznej. Studenci zdobędą także wiedzę na temat personalizacji terapii z wykorzystywaniem produktów biotechnologicznych. Dodatkowo studenci zapoznają się

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rejestracji nowych leków i wyrobów medycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Rosier JA, Martens MA, Thomas JR. Global New Drug Development: An Introduction. Wiley-Blackwell, 2014.

2. NCBI databases, e.g. PubMed

Literatura uzupełniająca:

1. Wenyi Z. Handbook for Chemical Process Research and Development. Taylor&Francis Inc, 2016.

2. Bleavins MR. Biomarkers in Drug Development. John Wiley & Sons Ltd., 2010.

3. Turner JR. New Drug Development: An Introduction to Clinical Trials: Second Edition. Springer, 2010.

4. Thurston DE. Chemistry and Pharmacology of Anticancer Drugs. CRC Press, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny (0 – 16 punktów; > 56%): W1-W3 , U1-U2

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1-K2

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajek
Prowadzący grup: Anna Bajek, Tomasz Drewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajek
Prowadzący grup: Anna Bajek, Małgorzata Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Maj
Prowadzący grup: Anna Bajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)