Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Odkrycia naukowe w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21WYBODK-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Odkrycia naukowe w medycynie
Jednostka: Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
Grupy: Przedmioty fakultatwne dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.20 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający kształcenie z przedmiotu „Odkrycia naukowe i możliwości ich wykorzystania w medycynie oraz Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny” powinien posiadać wiedzę z zakresu biologii, anatomii i fizjologii na poziomie zajęć realizowanych na pierwszym roku studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:


- przygotowanie prezentacji na seminaria: 12 godzin

- przeprowadzenie seminariów przewidzianych w planie studiów dla danego przedmiotu: 15 godzin

- konsultacje indywidualne: 0,5 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny

Łączny nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 28 godzin, co odpowiada 1,12 punktu ECTS.


2. Nakład pracy indywidualnej studenta potrzebny do zaliczenia przedmiotu:


- udział w seminariach: 15 godzin

- przygotowanie do seminariów (w tym czytanie wskazanej literatury): 2 godziny

- konsultacje: 0,5 godziny

- utrwalenie i powtórzenie materiału, przygotowanie do zaliczenia = 5 godzin

Łączny czas pracy poświęcony na pracę indywidualną wynosi

22,5 godziny, co odpowiada 0,9 punktu ECTS.
3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:


- czytanie wskazanej literatury naukowej: 2 godziny

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu odkryć naukowych w medycynie): 9,5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu odkryć naukowych): 5 godzin

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu odkryć naukowych): 0,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 17 godzin, co odpowiada 0,68 punktu ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5 + 0,5 = 5,5 godziny (0,22 punktu ECTS)


5. Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym:

nie dotyczy


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna definicję odkrycia naukowego (B K_W34)

W2: Zna cechy medycyny nowożytnej i jej najważniejsze odkrycia (D K_W18)

W3: Wymienia przykłady odkryć naukowych przełomowych dla rozwoju medycyny (B K_W34)

W4: Wyjaśnia rolę odkryć naukowych w rozwoju medycyny (B K_W34)

W5: zna proces kształtowania się nowych dyscyplin medycznych oraz osiągnięcia czołowych przedstawicieli medycyny polskiej i światowej (D K_W19)

W6: Klasyfikuje badania naukowe jako obserwacyjne, doświadczalne i in vitro (B K_W34)

W7: Ocenia krytycznie wyniki odkryć naukowych (B K_W34)

W8: Przedstawia wady i zalety odkrycia naukowego (B K_W34)

W9: Stosuje wyniki odkryć naukowych w praktyce (B K_W34)

W10: Planuje badania naukowe mogące prowadzić do odkryć naukowych i rozwoju medycyny (B K_W34)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zinterpretować wyniki badań prospektywnych i retrospektywnych (B K_U13)

U2: Potrafi zinterpretować wyniki badań randomizowanych (B K_U13)

U2: Wyjaśnia różnice między badaniami randomizowanymi i kliniczno-kontrolnymi (B K_U13)

U3: Potrafi zinterpretować wyniki badań eksperymentalnych (B K_U13

U4: Potrafi wyciągnąć wnioski z odkryć naukowych według wiarygodności i jakości dowodów naukowych (B K_U13)

U5: Potrafi zaplanować proste badanie naukowe mogące prowadzić do odkrycia naukowego (B K_U13, B K_U14)

U6: Potrafi zinterpretować wyniki badania naukowego mogącego prowadzić do odkrycia naukowego (B K_U14)

U7: Potrafi wyciągnąć wnioski z badania naukowego mogącego prowadzić do odkrycia naukowego (B K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Wykazuje nawyk samokształcenia (K_K08)

K2: Demonstruje zainteresowanie dla nowych odkryć naukowych mogących służyć rozwojowi medycyny (K_K08)

K3: Akceptuje zalecenia praktyczne oparte na odkryciach naukowych (K_K08)

K4: Akceptuje potrzebę standardów etycznych w badaniach naukowych mogących prowadzić do odkryć naukowych (K_K08)

K5: Współpracuje z członkami zespołu naukowego (K_K08)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Dyskusja dydaktyczna

Analiza przypadków

Uczenie wspomagane komputerem

Metody eksponujące: film, pokaz

Przedłużona obserwacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot „Odkrycia naukowe i możliwości ich wykorzystania w medycynie” ma na celu przedstawienie roli odkryć naukowych w rozwoju medycyny.

Pełny opis:

Seminaria z przedmiotu „Odkrycia naukowe i możliwości ich wykorzystania w medycynie oraz Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny” przedstawiają definicją odkrycia naukowego oraz wpływ przełomowych odkryć naukowych na rozwój ludzkości. Seminaria na przykładach przełomowych odkryć naukowych w historii medycyny pokazują, jak odkrycia naukowe zmieniały postępowanie w diagnostyce, terapii i zapobieganiu chorób na przestrzeni dziejów. Seminaria mają również za zadanie zapoznanie z osiągnięciami laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, przyznawanej za dokonanie istotnych odkryć naukowych w tej dziedzinie. Seminaria mają za zadanie nabycie i usystematyzowanie wiedzy na temat prowadzenia badań naukowych, eksperymentalnych oraz klinicznych, obserwacyjnych, prospektywnych i randomizowanych. Seminaria przedstawiają wiedzę z zakresu umiejętności interpretacji wyników odkryć naukowych, ich krytycznej oceny, wyciągnięcia wniosków i zastosowania w praktyce. Na przykładzie odkryć naukowych w zakresie rozpoznawania, leczenia i zapobiegania miażdżycy, rozwoju metod diagnostycznych chorób serca, postępów w dziedzinie kardiologii inwazyjnej oraz wyników badań w zakresie farmakoterapii sercowo-naczyniowej seminaria przedstawiają możliwości zastosowania odkryć naukowych w codziennej praktyce klinicznej.

Literatura:

G.W. Friedland, M. Friedman „Dziesięć największych odkryć w

medycynie”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2000.

G.W. Friedland, M. Friedman „Krótka historia medycyny”, Wydawnictwo RM, 2017.

J. Queijo „Przełom! Jak 10 największych odkryć w historii medycyny pozwoliło ocalić miliony istnień i zmieniło nasz sposób postrzegania Świata”, Wydawnictwo Sonia Draga, 2011.

G. Thompson „Nagrody Nobla które zmieniły oblicze medycyny”, Wydawnictwo Termedia, 2012.

Praca zbiorowa „100 wielkich laureatów Nagrody Nobla”, Wydawnictwo Bellona, 2009.

T. Brzeziński „Historia medycyny”, PZWL, 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy (>60%): W1-W8, U1-U7

<60% - ndst

60-67% - dst

68-75% – dst+

76-83% – db

84-91%– db+

≥ 92% – bdb

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Świątkiewicz
Prowadzący grup: Iwona Świątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Bartuzi
Prowadzący grup: Kinga Lis, Tomasz Rosada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot „Odkrycia naukowe i możliwości ich wykorzystania w medycynie” ma na celu przedstawienie roli odkryć naukowych w rozwoju medycyny.

Pełny opis:

Seminaria z przedmiotu „Odkrycia naukowe i możliwości ich wykorzystania w medycynie oraz Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny” przedstawiają definicją odkrycia naukowego oraz wpływ przełomowych odkryć naukowych na rozwój ludzkości. Seminaria na przykładach przełomowych odkryć naukowych w historii medycyny pokazują, jak odkrycia naukowe zmieniały postępowanie w diagnostyce, terapii i zapobieganiu chorób na przestrzeni dziejów. Seminaria mają również za zadanie zapoznanie z osiągnięciami laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, przyznawanej za dokonanie istotnych odkryć naukowych w tej dziedzinie. Seminaria mają za zadanie nabycie i usystematyzowanie wiedzy na temat prowadzenia badań naukowych, eksperymentalnych oraz klinicznych, obserwacyjnych, prospektywnych i randomizowanych. Seminaria przedstawiają wiedzę z zakresu umiejętności interpretacji wyników odkryć naukowych, ich krytycznej oceny, wyciągnięcia wniosków i zastosowania w praktyce. Na przykładzie odkryć naukowych w zakresie rozpoznawania, leczenia i zapobiegania miażdżycy, rozwoju metod diagnostycznych chorób serca, postępów w dziedzinie kardiologii inwazyjnej oraz wyników badań w zakresie farmakoterapii sercowo-naczyniowej seminaria przedstawiają możliwości zastosowania odkryć naukowych w codziennej praktyce klinicznej.

Literatura:

G.W. Friedland, M. Friedman „Dziesięć największych odkryć w

medycynie”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2000.

G.W. Friedland, M. Friedman „Krótka historia medycyny”, Wydawnictwo RM, 2017.

J. Queijo „Przełom! Jak 10 największych odkryć w historii medycyny pozwoliło ocalić miliony istnień i zmieniło nasz sposób postrzegania Świata”, Wydawnictwo Sonia Draga, 2011.

G. Thompson „Nagrody Nobla które zmieniły oblicze medycyny”, Wydawnictwo Termedia, 2012.

Praca zbiorowa „100 wielkich laureatów Nagrody Nobla”, Wydawnictwo Bellona, 2009.

T. Brzeziński „Historia medycyny”, PZWL, 2014.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Bartuzi
Prowadzący grup: Andrzej Kuźmiński, Kinga Lis, Tomasz Rosada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)