Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Farmakologiczne i patologiczne aspekty uzależnień. Neurobiologia osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21ZF01-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Farmakologiczne i patologiczne aspekty uzależnień. Neurobiologia osobowości
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty fakultatwne dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.80 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student wykazuje znajomość anatomii ośrodkowego układu nerwowego, umożliwiającą zrozumienie patofizjologii uzależnienia, wraz z układami biologicznymi biorącymi udział w powstawaniu uzależnienia.

Zna biochemiczne mechanizmy działania alkoholu, nikotyny, podstawowych grup narkotyków umożliwiające zrozumienie ich wpływu na funkcjonowanie organizmu.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w seminarium: 30 godzin


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 30 godzin, co odpowiada 1 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium: 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 30,5 godziny, co odpowiada 1 punktu ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne w językach polskim i angielskim A.W1.

W2: mechanizmy, cele i sposoby leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych D.W13.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozpoznawać stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek E.U15.

U2: stosować w podstawowym zakresie psychologiczne interwencje motywujące i wspierające D.U11.

U3: udzielać porad w kwestii przestrzegania zaleceń terapeutycznych i prozdrowotnego trybu życia D.U9.

U4: dostrzegać oznaki zachowań antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych oraz właściwie na nie reagować D.U2.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się K_K08

K2: potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia K_K07 P

K3: zna zasady pracy w grupie D K_W15


Metody dydaktyczne:

Seminarium, analiza przypadków klinicznych.

Skrócony opis:

Student podczas fakultetu pozna neurologiczne mechanizmy, predyspozycje uzależnień od najczęstszych substancji, zachowań.

Przedstawiona zostanie najnowsza klasyfikacja uzależnień wraz z epidemiologią.

Pełny opis:

Na zajęciach zostanie zaprezentowana charakterystyka najczęstszych uzależnień fizycznych i psychicznych uwzględnieniem różnic w mechanizmie powstawania i ich rozpoznawania.

Omówiony zostanie wpływ jaki dane uzależnienie wywiera na poszczególne narządy oraz sferę psychospołeczną organizmu jak i całej populacji.

Przedstawione zostaną charakterystyczne objawy i możliwe powikłania.

Na podstawie patofizjologii zaprezentowane zostaną metody leczenia oraz ich skuteczność.

Literatura:

• Gałecki P., Szulc A. Psychiatria. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2018 – rozdziały dotyczące uzależnień.

• Baza danych Pub Med – najnowsze badania dotyczące uzależnień.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne (0 – 60 punktów; >60%): W1 –W3, U1-U3

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1-K2

Oceny są wystawiane według liczby uzyskanych punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Skala ocen:

% uzyskanych punktów Ocena

92≤…..≤100 Bardzo dobry(5)

88≤…..<92 Dobry plus(4+)

80≤…..<88 Dobry(4)

71≤…..<80 Dostateczny plus(3+)

60≤…..<71 Dostateczny (3)

0…..<60 Niedostateczny(2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)