Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Wybrane zagadnienia z anatomii układu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21ZF04-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Wybrane zagadnienia z anatomii układu nerwowego
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy: Przedmioty fakultatwne dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 0.90 LUB 1.80 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

1. udział w ćwiczeniach: 30 godzin

2. konsultacje z nauczycielem akademickim: 1 godzina

3. przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego i praktycznego: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 32 godziny, co odpowiada 1,28 punktu ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

1. udział w ćwiczeniach: 30 godzin

2. przygotowanie do ćwiczeń: 8 godzin

3. czytanie wskazanej literatury: 10 godzin

4. konsultacje z nauczycielem akademickim: 1 godzina

5. przygotowanie do egzaminu + egzamin: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

1. czytanie wskazanej literatury naukowej: 10 godzin

2. konsultacje badawczo – naukowe: 1 godzina

3. udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową

(z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 20 godzin

4. przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 1 godzin

5. przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla danego przedmiotu: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 33 godziny, co odpowiada 1,32 punktu ECTS

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

przygotowanie doegzaminu + egzamin : 2 godziny, co odpowiada 0,08 punktu ECTS

Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

1. udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 30 godz., co odpowiada 1,2 punktu ECTS

Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

K_A.W02: zna budową układu nerwowego w ujęciu czynnościowym systematycznym i topograficznym.

K_E.W13: zna i potrafi opisać anatomiczne podstawy niektórych zespołów neurologicznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_A.U.03: wyjaśnia anatomiczne podstawy badania przedmiotowego w zakresie struktur układu nerwowego.

K_A.U12: korzysta z baz danych w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K.01: posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K_K.06: okazuje szacunek wobec ciał Donatorów na których prowadzone są zajęcia dydaktyczne.


Metody dydaktyczne:

nauczanie wybranych zagadnień z anatomii układu nerwowego z wykorzystaniem badania w parach, zwłok ludzkich, modeli anatomicznych, fantomów, filmów dydaktycznych prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest pogłębienie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu anatomii prawidłowej i klinicznej układu nerwowego.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1) Rozwój i wady rozwojowe układu nerwowego.

2) Mózgowie i rdzeń kręgowy w aspekcie klinicznym.

3) Wybrane zagadnienia z anatomii nerwów czaszkowych.

4) Wybrane zagadnienia z anatomii splotów somatycznych.

5) Drogi nerwowe w aspekcie anatomicznym i klinicznym.

6) Anatomiczne podstawy badania neurologicznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Young P.H. Young P.A. Tolbert D.L. Neuroanatomia kliniczna. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016, wyd. III (wyd. polskie I)

2) Gould D.J. Neuroanatomia,wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław 2021, wyd. 6 (wyd. II polske)

3) Goodfellow J. A. Badanie neurologiczne, wyd. MediPage, Warszawa 2017, wyd. 1

Atlasy anatomiczne:

4) Sobotta J. Atlas anatomii człowieka t. 1-2; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2001, wyd. II.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego.

Forma i warunki zaliczenia końcowego:

1) zaliczenie ma formę pisemną (test) bądź ustną, a warunkiem jej zaliczenia jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

2) zaliczenie poprawkowe I odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia, a zaliczenie poprawkowe II u Kierownika Katedry.

3) podczas zaliczenia zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z kolokwium.

4) zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

5) materiały zaliczeniowe tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu Wybrane zagadnienia z anatomii układu nerwowego nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Anna Wiczołek-Pastwa, Marcin Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Michał Szpinda, Marcin Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)