Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Wybrane zagadnienia z anatomii radiologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21ZF09-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Wybrane zagadnienia z anatomii radiologicznej
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy: Przedmioty fakultatwne dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizap/
Punkty ECTS i inne: 0.90 LUB 1.80 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu anatomia prawidłowa z elementami anatomii topograficznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

1. udział w ćwiczeniach: 30 godzin

2. konsultacje z nauczycielem akademickim: 1 godzina

3. przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego i praktycznego: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 32 godziny, co odpowiada 1,28 punktu ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

1. udział w ćwiczeniach: 30 godzin

2. przygotowanie do ćwiczeń: 8 godzin

3. czytanie wskazanej literatury: 10 godzin

4. konsultacje z nauczycielem akademickim: 1 godzina

5. przygotowanie do egzaminu + egzamin: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

1. czytanie wskazanej literatury naukowej: 10 godzin

2. konsultacje badawczo – naukowe: 1 godzina

3. udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową

(z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 20 godzin

4. przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 1 godzin

5. przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla danego przedmiotu: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 33 godziny, co odpowiada 1,32 punktu ECTS

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

przygotowanie do egzaminu + egzamin : 2 godziny, co odpowiada 0,08 punktu ECTS

Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

1. udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 30 godz., co odpowiada 1,2 punktu ECTS

Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

K_A.W03: Opisuje stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami w zakresie niezbędnym do oceny obrazów radiologicznych

K_D.W15: zna zasady pracy w grupie


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_A.U.04: wnioskuje o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie przyżyciowych badań diagnostycznych

K_A.U12: korzysta z baz danych w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K.01: posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

Metody dydaktyczne:

nauczanie anatomii radiologicznej z wykorzystaniem zdjęć radiologicznych oraz prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem nauczania wybranych zagadnień z anatomii radiologicznej jest opanowanie przez studentów umiejętności odczytywania prawidłowych obrazów radiologicznych. Fakultet jest podzielony na sześć działów: Anatomia rentgenowska układu kostnego. Anatomia układu mięśniowo–szkieletowego w USG. Diagnostyka obrazowa serca i dużych naczyń. Obrazowanie płuc i śródpiersia. Podstawy anatomii przekrojowej mózgu i rdzenia kręgowego w TK i MR. Obrazowanie narządów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1) Anatomia rentgenowska układu kostnego.

2) Anatomia układu mięśniowo–szkieletowego w USG.

3) Diagnostyka obrazowa serca i dużych naczyń.

4) Obrazowanie płuc i śródpiersia.

5) Podstawy anatomii przekrojowej mózgu i rdzenia kręgowego w TK i MR.

6) Obrazowanie narządów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Pruszyński B., Daniel B. Anatomia radiologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. I

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego.

Forma i warunki zaliczenia końcowego:

1) zaliczenie ma formę pisemną (test) bądź ustną, a warunkiem jej zaliczenia jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

2) zaliczenie poprawkowe I odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia, a zaliczenie poprawkowe II u Kierownika Katedry.

3) podczas zaliczenia zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z kolokwium.

4) zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

5) materiały zaliczeniowe tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu wybrane zagadnienia z anatomii radiologicznej nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mateusz Pomykała, Michał Szpinda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mateusz Pomykała, Michał Szpinda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mateusz Pomykała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)