Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Wychowanie fizyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21ZF19-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Wychowanie fizyczne
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM
Grupy: Przedmioty fakultatwne dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.80 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji celów i zadań opisywanego przedmiotu potrzebne są:

- ogólny, dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich,

- brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania specjalnego,

- wskazane zainteresowanie, aktywność.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną

- nie dotyczy

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie

oceniania- nie dotyczy

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk)

- nie dotyczy

Łączny nakład pracy studenta: 30 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę w zakresie zasad promocji zdrowia W - 1d,

W2: posiada wiedzę na temat rozwoju fizycznego człowieka, zdrowia i

zasad jego hartowania, W – 1a,

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posiada umiejętność pracy w zespole – U – 1d

U2: potrafi stosować różne formy aktywności promującej zdrowy styl

życia – U – 2d

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada świadomość stałego dokształcania się w różnych jego

aspektach, w tym w zakresie dbania o własną sprawność - K – 3d

K2: potrafi wspierać społeczności w zakresie promocji zdrowia i ich

aktywności fizycznej – K – 3e


Metody dydaktyczne:

Wykład: nie dotyczy

Ćwiczenia:

Metody oglądowe: pokaz z objaśnieniem, film, kinogramy.

Metody słowne: opis, objaśnienie, wyjaśnienie.

Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna i globalna.

Metody nauczania techniki w grach sportowych: powtórzeniowa.

Metody stosowane w kształtowaniu zdolności motorycznych:

- powtórzeniowa, małych i średnich obciążeń, obwodowa,

obwodowo – stacyjna.

Formy ćwiczeń:

- zespołowa

- frontalna

- indywidualna.

Seminaria: nie dotyczy

Skrócony opis:

Wychowanie Fizyczne z wykorzystaniem nowoczesnych form aktywności ruchowej obejmujących zestawy środków, metod i form, których celem jest opanowania przez ćwiczących podstawowych umiejętności ruchowych wybranych oraz wpływanie za pomocą ćwiczeń na poprawę ich sprawności fizycznej i motorycznej oraz modelowanie właściwej sylwetki własnego ciała.

Pełny opis:

W zajęciach fakultatywnych z wychowania fizycznego

z zastosowaniem różnych form zajęć zawierających ćwiczenia kształtujące ciało, modelowanie sylwetki – tzw. super sylwetki

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat teorii ćwiczeń fizycznych w celu zachowania sprawności w każdym wieku. Student zna rodzaje i charakter ćwiczeń mających pozytywny wpływ na rozwój fizyczny oraz poprawę poziomu zdolności motorycznych. Zna podstawowe formy i zasady treningu motorycznego z wykorzystaniem wolnych ciężarów, maszyn siłowych, ogólnie dostępnego sprzętu i przyborów w warunkach domowych m.in. piłek i gum Theraband. Studenci podczas zajęć korzystają z monitorów pracy serca (sport tester) tak aby nauczyć się i zrozumieć jakim obciążeniom poddawany jest układu krążenia podczas ćwiczeń.

Techniki samoobrony w kontakcie z agresywnym pacjentem

Treść przedmiotu:

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat zasad i technik samoobrony. Zaznajomienie studentów z miejscami szczególnie wrażliwymi na ucisk lub uderzenie. Pady i przewroty. Obrona przed uchwytami i obchwytami przeciwnika. Obrona przed duszeniem. Oswobodzenie szyi z uchwytu „krawatem”. Obrona przed chwytem za włosy. Chwyty obezwładniające i transportowe. Rzuty i chwyty obronne. Kształtowanie zdolności motorycznych studentów takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość. Wzmacnianie mięśni posturalnych. Kształtowanie siły w obwodzie ćwiczebnym. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające poszczególne grupy mięśniowe.

Kształtowanie działań grupowych oraz kierowanie zespołami ludzkimi przy wykorzystaniu sportowych gier zespołowych

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat współdziałania w zespole. Kształtowanie i rozwój liderów w działaniach grupowych, kreowanie współzawodnictwa, współpraca w grupach. Fair play – wdrażanie zasady. Praktyczna znajomość zasad gier sportowych. Tworzenie sytuacji konfliktowych i sposoby ich rozwiązywania.

Nordic Walking – sposób na świetną formę w każdym wieku.

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat zasad treningu Nordic Walking tak aby mógł uprawiać go samodzielnie i propagować w swoim środowisku. Powstanie i rozwój Nordic Walking, psychologiczne i społeczne oddziaływanie. Nordic Walking, jako całoroczna forma rekreacji ruchowej dla osób w każdym wieku. Studenci podczas zajęć korzystają z monitorów pracy serca (sport tester) tak aby nauczyć się i zrozumieć jakim obciążeniom poddawany jest układu krążenia podczas ćwiczeń.

Zajęcia ruchowe kształtujące wydolność układ krążenia

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat zasad treningu kształtującego wydolność fizyczną. Celem zajęć jest również wzmocnienie wydolności organizmu poprzez trening o różnym stopniu intensywności. Zajęcia będą się odbywać na rowerach do spinningu oraz w siłowni w formie obwodu cross-fit. Studenci podczas zajęć korzystają z monitorów pracy serca (sport tester) tak aby nauczyć się i zrozumieć jakim obciążeniom poddawany jest układu krążenia podczas ćwiczeń.

Nowoczesne formy aktywności ruchowej z wykorzystaniem –TRX, THERABAND, BODY BALL SPINING, STRECHING, CROSS-FIT, NORDIC WALKING, JOGA, ABS,

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne zapobiegające pogłębianiu wad postawy ciała oraz prawidłowa postawa jako główny element dbania o zdrowy kręgosłup.

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę na temat najczęstszych wad postawy ciała u dzieci i osób dorosłych oraz będzie potrafił rozpoznać i dobrać odpowiednie ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi zasadami, które obowiązują przy dolegliwościach bólowych kręgosłupa, poprzez dobór ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy. Studenci podczas zajęć poznają nowoczesne sposoby zapobiegania pogłębianiu się wad kręgosłupa, kolan oraz stóp oraz dowiedzą się jakie przybory i przyrządy nietypowe pomagają podczas ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń mięśni grzbietu i pośladków, ćwiczeń mięśni brzucha, ćwiczeń korygujących ustawienie miednicy, ćwiczeń antygrawitacyjnych.

Studenci poznają profilaktyczne, bezpieczne i skuteczne ćwiczenia wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe.

Efektem ćwiczeń jest prawidłowa postawa i wyprostowana sylwetka. Kręgosłup stanowi główną oś i podporę ciała, a pomagają mu w tym mięśnie grzbietu, które biorą udział we wszystkich czynnościach ruchowych, szczególnie w pozycji stojącej. Efektem tych zajęć jest zapobieganie oraz usuwanie dolegliwości bólowych kręgosłupa, poprzez wykorzystanie starannie dobranych ćwiczeń wzmacniających, rozciągających, mobilizujących i równoważnych.

Health - Related Fitness i formy gimnastyczno-taneczne we wszystkich komponentach sprawności fizycznej.

Treści przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę na temat form gimnastyczno-tanecznych, które są obecnie jednymi z najbardziej popularnych rodzajów rekreacji ruchowej ukierunkowanej na zdrowie. Wykorzystanie ćwiczeń kardioaerobowych, które wzmacniają układ krążenia, ćwiczeń na Body Ballach, czyli dużych piłkach gumowych poprawiających stabilizacje ciała, oraz wszystkich form fitness-u pomoże w ocenie swojej sprawności fizycznej, ale również innych ludzi. Celem ćwiczeń (kardioaerobiku) jest wzmocnienie wydolności organizmu poprzez trening o średniej intensywności nie przekraczającej progu swobodnego oddychania. Bardzo istotnym jest nauka świadomego angażowania- podczas ćwiczeń- tzw. „mięśni głębokich” odpowiedzialnych za stabilizację tułowia. Propagowanie prozdrowotnego ruchu fitness, ćwiczenia fizyczne wzmacniające mięśnie posturalne powodujące nabycie prawidłowych nawyków w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała w pracy zawodowej i poza nią. Student zdobędzie umiejętności związane z kształtowaniem swojej sprawności fizycznej, która obejmuje funcje krążeniowo-oddechowe, względną szczupłość ciała, siłę mięśniową, wytrzymałość i gibkość i będzie mógł wdrażać w swoją pracę zawodową.

ABC ćwiczeń dla kobiet w trakcie i po ciąży, dzięki których zachowają sprawność fizyczną.

kobiet podczas i po ciąży. Umiarkowany wysiłek fizyczny nie tylko poprawia samopoczucie, ale również utrzymuje ciało w dobrej formie. Ćwiczenia mięśni brzucha, dna miednicy, klatki piersiowej mają korzystny wpływ na funkcjonowanie układów co powinno być szczególnie cenne z punktu widzenia przyszłej mamy. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej sprawności fizycznej, którą powinna kształtować każda kobieta w trakcie ciąży, ale również po rozwiązaniu oraz przedstawienie różnych form ćwiczeń ruchowych, które są niezwykle ważne, jeżeli chcemy zachować piękną sylwetkę i dobre samopoczucie.

Ćwiczenia ruchowe wykorzystywane w walce z redukcją celulitu.

umiejętności na temat odpowiedniej diety oraz ćwiczeń ruchowych zwalczających celulit. Zajęcia będą odbywać się w formie aerobowj oraz siłowej, które zmniejszają podskórną tkankę tłuszczową. Celem zajęć jest wzmocnienie mięśni bioder, ud i pośladków oraz uświadomienie jak postępować podczas widocznych zmian skórnych występujących w okolicach najbardziej zagrożonych celulitem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Rafał Borowczyk, Henryk Borowski, Marcin Kwiatkowski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wychowanie Fizyczne – zajęcia kształtujące ogólną sprawność fizyczną w różnych formach aktywności ruchowej. Obejmuje zestaw środków, metod i form, których celem jest podniesienie na wyższy poziom sprawności motorycznej ze szczególnym uwzględnieniem siły wytrzymałości, koordynacji ruchowej i gibkości.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego jest kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.

1. Ćwiczenia kształtujące ciało, modelowanie sylwetki.

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat teorii ćwiczeń fizycznych w celu zachowania sprawności w każdym wieku. Student zna rodzaje i charakter ćwiczeń mających pozytywny wpływ na rozwój fizyczny oraz poprawę poziomu zdolności motorycznych. Zna podstawowe formy i zasady treningu motorycznego z wykorzystaniem wolnych ciężarów, maszyn siłowych, ogólnie dostępnego sprzętu i przyborów w warunkach domowych m.in. piłek i gum Theraband. Studenci podczas zajęć korzystają z monitorów pracy serca (sport tester) tak aby nauczyć się i zrozumieć jakim obciążeniom poddawany jest układu krążenia podczas ćwiczeń.

2. Techniki samoobrony w kontakcie z agresywnym pacjentem

Treść przedmiotu:

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat zasad i technik samoobrony. Zaznajomienie studentów z miejscami szczególnie wrażliwymi na ucisk lub uderzenie. Pady i przewroty. Obrona przed uchwytami i obchwytami przeciwnika. Obrona przed duszeniem. Oswobodzenie szyi z uchwytu „krawatem”. Obrona przed chwytem za włosy. Chwyty obezwładniające i transportowe. Rzuty i chwyty obronne. Kształtowanie zdolności motorycznych studentów takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość. Wzmacnianie mięśni posturalnych. Kształtowanie siły w obwodzie ćwiczebnym. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające poszczególne grupy mięśniowe.

3. Kształtowanie działań grupowych oraz kierowanie zespołami ludzkimi przy wykorzystaniu sportowych gier zespołowych

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat współdziałania w zespole. Kształtowanie i rozwój liderów w działaniach grupowych, kreowanie współzawodnictwa, współpraca w grupach. Fair play – wdrażanie zasady. Praktyczna znajomość zasad gier sportowych. Tworzenie sytuacji konfliktowych i sposoby ich rozwiązywania.

4. Zajęcia ruchowe kształtujące wydolność układ krążenia

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat zasad treningu kształtującego wydolność fizyczną. Celem zajęć jest również wzmocnienie wydolności organizmu poprzez trening o różnym stopniu intensywności. Zajęcia będą się odbywać na rowerach do spinningu oraz w siłowni w formie obwodu cross-fit. Studenci podczas zajęć korzystają z monitorów pracy serca (sport tester) tak aby nauczyć się i zrozumieć jakim obciążeniom poddawany jest układu krążenia podczas ćwiczeń.

5. Nowoczesne formy aktywności ruchowej z wykorzystaniem –TRX, THERABAND, BODY BALL SPINING, STRECHING, CROSS-FIT, NORDIC WALKING, JOGA.

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat nowoczesnych form aktywności ruchowej. Celem zajęć jest wzmocnienie sprawności ruchowej organizmu poprzez trening z nowoczesnym sprzętem do ćwiczeń. Zajęcia odbywać się będą w siłowni lub na wolnym powietrzu w nowoczesnej formie na specjalnych przyrządach i przyborach takich jak: trx, theraband, body ball, spining, streching, cross-fit, nordic walking, joga.

Studenci podczas zajęć korzystają z monitorów pracy serca (sport tester) tak aby nauczyć się i zrozumieć jakim obciążeniom poddawany jest organizm podczas ćwiczeń.

6. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne zapobiegające pogłębianiu wad postawy ciała oraz prawidłowa postawa jako główny element dbania o zdrowy kręgosłup.

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę na temat najczęstszych wad postawy ciała u dzieci i osób dorosłych oraz będzie potrafił rozpoznać i dobrać odpowiednie ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi zasadami, które obowiązują przy dolegliwościach bólowych kręgosłupa, poprzez dobór ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy. Studenci podczas zajęć poznają nowoczesne sposoby zapobiegania pogłębianiu się wad kręgosłupa, kolan oraz stóp oraz dowiedzą się jakie przybory i przyrządy nietypowe pomagają podczas ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń mięśni grzbietu i pośladków, ćwiczeń mięśni brzucha, ćwiczeń korygujących ustawienie miednicy, ćwiczeń antygrawitacyjnych.

Studenci poznają profilaktyczne, bezpieczne i skuteczne ćwiczenia wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe.

Efektem ćwiczeń jest prawidłowa postawa i wyprostowana sylwetka. Kręgosłup stanowi główną oś i podporę ciała, a pomagają mu w tym mięśnie grzbietu, które biorą udział we wszystkich czynnościach ruchowych, szczególnie w pozycji stojącej. Efektem tych zajęć jest zapobieganie oraz usuwanie dolegliwości bólowych kręgosłupa, poprzez wykorzystanie starannie dobranych ćwiczeń wzmacniających, rozciągających, mobilizujących i równoważnych.

7. Health - Related Fitness i formy gimnastyczno-taneczne we wszystkich komponentach sprawności fizycznej.

Treści przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę na temat form gimnastyczno-tanecznych, które są obecnie jednymi z najbardziej popularnych rodzajów rekreacji ruchowej ukierunkowanej na zdrowie. Wykorzystanie ćwiczeń kardioaerobowych, które wzmacniają układ krążenia, ćwiczeń na Body Ballach, czyli dużych piłkach gumowych poprawiających stabilizacje ciała, oraz wszystkich form fitness-u pomoże w ocenie swojej sprawności fizycznej, ale również innych ludzi. Celem ćwiczeń (kardioaerobiku) jest wzmocnienie wydolności organizmu poprzez trening o średniej intensywności nie przekraczającej progu swobodnego oddychania. Bardzo istotnym jest nauka świadomego angażowania- podczas ćwiczeń- tzw. „mięśni głębokich” odpowiedzialnych za stabilizację tułowia. Propagowanie prozdrowotnego ruchu fitness, ćwiczenia fizyczne wzmacniające mięśnie posturalne powodujące nabycie prawidłowych nawyków w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała w pracy zawodowej i poza nią. Student zdobędzie umiejętności związane z kształtowaniem swojej sprawności fizycznej, która obejmuje funcje krążeniowo-oddechowe, względną szczupłość ciała, siłę mięśniową, wytrzymałość i gibkość i będzie mógł wdrażać w swoją pracę zawodową.

8. ABC ćwiczeń dla kobiet w trakcie i po ciąży, dzięki których zachowają sprawność fizyczną.

kobiet podczas i po ciąży. Umiarkowany wysiłek fizyczny nie tylko poprawia samopoczucie, ale również utrzymuje ciało w dobrej formie. Ćwiczenia mięśni brzucha, dna miednicy, klatki piersiowej mają korzystny wpływ na funkcjonowanie układów co powinno być szczególnie cenne z punktu widzenia przyszłej mamy. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej sprawności fizycznej, którą powinna kształtować każda kobieta w trakcie ciąży, ale również po rozwiązaniu oraz przedstawienie różnych form ćwiczeń ruchowych, które są niezwykle ważne, jeżeli chcemy zachować piękną sylwetkę i dobre samopoczucie.

9. Ćwiczenia ruchowe wykorzystywane w walce z redukcją celulitu.

umiejętności na temat odpowiedniej diety oraz ćwiczeń ruchowych zwalczających celulit. Zajęcia będą odbywać się w formie aerobowej oraz siłowej, które zmniejszają podskórną tkankę tłuszczową. Celem zajęć jest wzmocnienie mięśni bioder, ud i pośladków oraz uświadomienie jak postępować podczas widocznych zmian skórnych występujących w okolicach najbardziej zagrożonych celulitem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szreniawa B., Zwierzchowska Z., Aktywność fizyczna studentów szkół medycznych i wybrane jej uwarunkowania na tle populacji studentów innych kierunków, Rozprawa Naukowa AWF, Wrocław, 201921.Delavier F. Modelowanie sylwetki. Atlas ćwiczeń dla kobiet.

PZWL, 2014 Warszawa

2. Leszczyńska A. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Delavier F., Atlas treningu siłowego. PZWL ,2007 Warszawa

2.Vella M., Anatomia w treningu siłowym i fitness. MUZA,2007

3.Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł,: Kompleksowe zwiększanie siły

mięśniowej sportowców. Biblioteka Trenera .COS ,Warszawa 2001.

4. Atlas ćwiczeń ogólnorozwojowych. Wydawnictwo AWF W-wa,

1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Marcin Kwiatkowski, Tomasz Słojkowski, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wychowanie Fizyczne – zajęcia kształtujące ogólną sprawność fizyczną w różnych formach aktywności ruchowej. Obejmuje zestaw środków, metod i form, których celem jest podniesienie na wyższy poziom sprawności motorycznej ze szczególnym uwzględnieniem siły wytrzymałości, koordynacji ruchowej i gibkości.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego jest kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.

1. Ćwiczenia kształtujące ciało, modelowanie sylwetki.

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat teorii ćwiczeń fizycznych w celu zachowania sprawności w każdym wieku. Student zna rodzaje i charakter ćwiczeń mających pozytywny wpływ na rozwój fizyczny oraz poprawę poziomu zdolności motorycznych. Zna podstawowe formy i zasady treningu motorycznego z wykorzystaniem wolnych ciężarów, maszyn siłowych, ogólnie dostępnego sprzętu i przyborów w warunkach domowych m.in. piłek i gum Theraband. Studenci podczas zajęć korzystają z monitorów pracy serca (sport tester) tak aby nauczyć się i zrozumieć jakim obciążeniom poddawany jest układu krążenia podczas ćwiczeń.

2. Techniki samoobrony w kontakcie z agresywnym pacjentem

Treść przedmiotu:

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat zasad i technik samoobrony. Zaznajomienie studentów z miejscami szczególnie wrażliwymi na ucisk lub uderzenie. Pady i przewroty. Obrona przed uchwytami i obchwytami przeciwnika. Obrona przed duszeniem. Oswobodzenie szyi z uchwytu „krawatem”. Obrona przed chwytem za włosy. Chwyty obezwładniające i transportowe. Rzuty i chwyty obronne. Kształtowanie zdolności motorycznych studentów takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość. Wzmacnianie mięśni posturalnych. Kształtowanie siły w obwodzie ćwiczebnym. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające poszczególne grupy mięśniowe.

3. Kształtowanie działań grupowych oraz kierowanie zespołami ludzkimi przy wykorzystaniu sportowych gier zespołowych

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat współdziałania w zespole. Kształtowanie i rozwój liderów w działaniach grupowych, kreowanie współzawodnictwa, współpraca w grupach. Fair play – wdrażanie zasady. Praktyczna znajomość zasad gier sportowych. Tworzenie sytuacji konfliktowych i sposoby ich rozwiązywania.

4. Zajęcia ruchowe kształtujące wydolność układ krążenia

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat zasad treningu kształtującego wydolność fizyczną. Celem zajęć jest również wzmocnienie wydolności organizmu poprzez trening o różnym stopniu intensywności. Zajęcia będą się odbywać na rowerach do spinningu oraz w siłowni w formie obwodu cross-fit. Studenci podczas zajęć korzystają z monitorów pracy serca (sport tester) tak aby nauczyć się i zrozumieć jakim obciążeniom poddawany jest układu krążenia podczas ćwiczeń.

5. Nowoczesne formy aktywności ruchowej z wykorzystaniem –TRX, THERABAND, BODY BALL SPINING, STRECHING, CROSS-FIT, NORDIC WALKING, JOGA.

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat nowoczesnych form aktywności ruchowej. Celem zajęć jest wzmocnienie sprawności ruchowej organizmu poprzez trening z nowoczesnym sprzętem do ćwiczeń. Zajęcia odbywać się będą w siłowni lub na wolnym powietrzu w nowoczesnej formie na specjalnych przyrządach i przyborach takich jak: trx, theraband, body ball, spining, streching, cross-fit, nordic walking, joga.

Studenci podczas zajęć korzystają z monitorów pracy serca (sport tester) tak aby nauczyć się i zrozumieć jakim obciążeniom poddawany jest organizm podczas ćwiczeń.

6. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne zapobiegające pogłębianiu wad postawy ciała oraz prawidłowa postawa jako główny element dbania o zdrowy kręgosłup.

Treść przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę na temat najczęstszych wad postawy ciała u dzieci i osób dorosłych oraz będzie potrafił rozpoznać i dobrać odpowiednie ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi zasadami, które obowiązują przy dolegliwościach bólowych kręgosłupa, poprzez dobór ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy. Studenci podczas zajęć poznają nowoczesne sposoby zapobiegania pogłębianiu się wad kręgosłupa, kolan oraz stóp oraz dowiedzą się jakie przybory i przyrządy nietypowe pomagają podczas ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń mięśni grzbietu i pośladków, ćwiczeń mięśni brzucha, ćwiczeń korygujących ustawienie miednicy, ćwiczeń antygrawitacyjnych.

Studenci poznają profilaktyczne, bezpieczne i skuteczne ćwiczenia wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe.

Efektem ćwiczeń jest prawidłowa postawa i wyprostowana sylwetka. Kręgosłup stanowi główną oś i podporę ciała, a pomagają mu w tym mięśnie grzbietu, które biorą udział we wszystkich czynnościach ruchowych, szczególnie w pozycji stojącej. Efektem tych zajęć jest zapobieganie oraz usuwanie dolegliwości bólowych kręgosłupa, poprzez wykorzystanie starannie dobranych ćwiczeń wzmacniających, rozciągających, mobilizujących i równoważnych.

7. Health - Related Fitness i formy gimnastyczno-taneczne we wszystkich komponentach sprawności fizycznej.

Treści przedmiotu: Student zdobędzie wiedzę na temat form gimnastyczno-tanecznych, które są obecnie jednymi z najbardziej popularnych rodzajów rekreacji ruchowej ukierunkowanej na zdrowie. Wykorzystanie ćwiczeń kardioaerobowych, które wzmacniają układ krążenia, ćwiczeń na Body Ballach, czyli dużych piłkach gumowych poprawiających stabilizacje ciała, oraz wszystkich form fitness-u pomoże w ocenie swojej sprawności fizycznej, ale również innych ludzi. Celem ćwiczeń (kardioaerobiku) jest wzmocnienie wydolności organizmu poprzez trening o średniej intensywności nie przekraczającej progu swobodnego oddychania. Bardzo istotnym jest nauka świadomego angażowania- podczas ćwiczeń- tzw. „mięśni głębokich” odpowiedzialnych za stabilizację tułowia. Propagowanie prozdrowotnego ruchu fitness, ćwiczenia fizyczne wzmacniające mięśnie posturalne powodujące nabycie prawidłowych nawyków w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała w pracy zawodowej i poza nią. Student zdobędzie umiejętności związane z kształtowaniem swojej sprawności fizycznej, która obejmuje funcje krążeniowo-oddechowe, względną szczupłość ciała, siłę mięśniową, wytrzymałość i gibkość i będzie mógł wdrażać w swoją pracę zawodową.

8. ABC ćwiczeń dla kobiet w trakcie i po ciąży, dzięki których zachowają sprawność fizyczną.

kobiet podczas i po ciąży. Umiarkowany wysiłek fizyczny nie tylko poprawia samopoczucie, ale również utrzymuje ciało w dobrej formie. Ćwiczenia mięśni brzucha, dna miednicy, klatki piersiowej mają korzystny wpływ na funkcjonowanie układów co powinno być szczególnie cenne z punktu widzenia przyszłej mamy. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej sprawności fizycznej, którą powinna kształtować każda kobieta w trakcie ciąży, ale również po rozwiązaniu oraz przedstawienie różnych form ćwiczeń ruchowych, które są niezwykle ważne, jeżeli chcemy zachować piękną sylwetkę i dobre samopoczucie.

9. Ćwiczenia ruchowe wykorzystywane w walce z redukcją celulitu.

umiejętności na temat odpowiedniej diety oraz ćwiczeń ruchowych zwalczających celulit. Zajęcia będą odbywać się w formie aerobowej oraz siłowej, które zmniejszają podskórną tkankę tłuszczową. Celem zajęć jest wzmocnienie mięśni bioder, ud i pośladków oraz uświadomienie jak postępować podczas widocznych zmian skórnych występujących w okolicach najbardziej zagrożonych celulitem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szreniawa B., Zwierzchowska Z., Aktywność fizyczna studentów szkół medycznych i wybrane jej uwarunkowania na tle populacji studentów innych kierunków, Rozprawa Naukowa AWF, Wrocław, 201921.Delavier F. Modelowanie sylwetki. Atlas ćwiczeń dla kobiet.

PZWL, 2014 Warszawa

2. Leszczyńska A. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Delavier F., Atlas treningu siłowego. PZWL ,2007 Warszawa

2.Vella M., Anatomia w treningu siłowym i fitness. MUZA,2007

3.Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł,: Kompleksowe zwiększanie siły

mięśniowej sportowców. Biblioteka Trenera .COS ,Warszawa 2001.

4. Atlas ćwiczeń ogólnorozwojowych. Wydawnictwo AWF W-wa,

1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Marcin Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)