Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Zdrowie psychiczne a duchowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21ZF51-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Zdrowie psychiczne a duchowość
Jednostka: Katedra Psychiatrii
Grupy: Przedmioty fakultatwne dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.80 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii człowieka, psychiatrii, filozofii i doktryny chrześcijańskiej (lub innych wyznań), wyciąganie wniosków z dyskusji, przekazywanie informacji zwrotnych,

Umiejętność pracy w grupie, gotowość do dyskusji na temat związku psychiki człowieka i duchowości chrześcijańskiej (lub innych wyznań), umiejętności negocjowania, udzielenia informacji zwrotnych, co jest związane z odpowiedzią na potrzeby duchowo-psychiczne człowieka.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Realizacja przedmiotu: seminaria – 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student definiuje pojęcie duchowości w oparciu o osiągnięcia z różnych dziedzin: neurologii, psychiatrii, psychologii i teologii.

W2. Student zna historyczny rozwój duchowości i różne jej rodzaje.

W3. Student zna czynniki kształtujące duchowość i wpływające na nią niekorzystnie.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student wykorzystuje wiedzę z zakresu metod pomiaru duchowości do projektowania działań wzmacniających aktywność duchową człowieka w wybranej sytuacji problemowej.

U2. Student wyprowadza wnioski diagnostyczne na podstawie wywiadu oraz poznanych metod psychometrycznych.

U3. Student projektuje działania pomocowe pobudzające rozwój duchowy człowieka


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (K_K03)

K2: Zna sposoby rozwiązywania problemów etycznych (K_K02)

1. Student odnosi się krytycznie do różnych szkół propagowania rozwoju duchowego.

2. Student pozostaje otwarty na zróżnicowane rozumienie i praktykowanie duchowości


Metody dydaktyczne:

- metody stacjonarne / zdalne (kształcenie na odległość, e-learning)

- wykład konwersacyjny

- dyskusja dydaktyczna, problemowa

burza mózgów, prezentacja multimedialna, opis, opowiadanie, pogadanka,

- ćwiczenia kliniczne

- analiza przypadków

- metody eksponujące: film, inne teksty kultury

- samokształcenie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i literatury

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości w zakresie duchowości i jej aspektów teologicznych, neurologicznych, psychologicznych. Zapoznanie słuchaczy z relacjami pomiędzy potrzebami duchowymi, a psychicznymi człowieka.

Pełny opis:

Studentom przekazywane są wiadomości dotyczące ujęcia duchowość w aspekcie historycznym i filozoficznym. Prezentowana jest wiedza na temat historii wczesnej myśli psychiatrycznej i psychologicznej, historii filozofii duszy i umysłu; Kultury jako uprawy ducha (cultura animi) oraz koncepcja Homo sacer: człowiek i przestrzeń między sacrum a profanum oraz informacje o sztuce sakralnej. Ponadto studenci dowiadują się czym jest psychiatria kulturowa- etnopsychiatria oraz m.in. czym jest zjawisko acedii, a wypalenie zawodowe. Dyskutowana również będzie tematyka dotycząca duchowości chrześcijańskiej (i innych źródeł duchowości). Ponadto studenci poznają drogi kształtowania duchowości- metody formacji. Prezentowane będą zagadnienia dotyczące psychiatrii kulturowej i wierzeń religijnych oraz związku kwestii związanych z opętaniem i transem, a elementami duchowości człowieka.

Poruszone również będą zagadnienia związane z relacjami duchowości z zaburzeniami psychicznymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. de Barbaro Religia, duchowość i zdrowie psychiczne – przegląd badań. Medycyna Praktyczna - Psychiatria 2010/06

2. H. G. Koenig Research on religion, spirituality, and mental health: a review The Canadian Journal of Psychiatry, 2009; 54: 283–291

3. K. Górski, Duchowość chrześcijańska, Wrocław 1978.

4. M. Jarema. Psychiatria. PZWL 2013.

5. Aumann, J. (2007). Zarys historii duchowości. Kielce: Wyd. Jedność.

6. Boriello, L., della Croce, i in. (1998). Historia duchowości. Kraków: Wyd. WAM.

7. Chmielewski, M. (2004). Vademecum duchowości katolickiej. Lublin: Wyd. KUL.

8. Głaz, S. (2006). Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Kraków: Wyd. WAM.

9. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22.11.1981).

10. Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety (15.08.1988).

11. Libiszowska-Żółtkowska, M., Grotowska, S. (2010). Religijność i duchowość – dawne i nowe formy. Kraków: Wyd. Nomos.

12. Lubowicki, K. (2005). Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków.

13. Misztal, W. (2010). Duchowość chrześcijan w świetle listów pawłowych. Kraków: WAM.

14. Moir, A., Jessel, D. (1993). Płeć mózgu. Warszawa: PIW.

15. Socha, P. (red.) (2000). Duchowy rozwój człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

16. Wojciszke, B. (red.). (2004). Kobiety i mężczyźni. Odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: Wyd. Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

1. Szczeklik A., Katharsis: o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki / Andrzej Szczeklik, wstęp Czesław Miłosz; Wyd. Znak, Karków 2003

2. Szczeklik A., Kore : o chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, wstęp Adam Zagajewski; Wyd. Znak, Karków 2007

3. Szczeklik A., Nieśmiertelność: prometejski sen medycyny / Andrzej Szczeklik, wstęp Andrzej Wajda; Wyd. Znak, Karków 2012

4. Górski K., Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986.

5. Misiurek J., Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Lublin 1992.

6. Duchowy rozwój człowieka: fazy życia, osobowość, wiara, religijność, red. P. Socha, Kraków 2000 (stąd rozdział I Pt. Psychologia rozwoju duchowego, s.15-44

7. James W. (2001). Doświadczenie religijne. Kraków: Nomos.

8. Jarosz M. (2003). Interpersonalne uwarunkowania religijności. Lublin: RW KUL

9. Jaworski R. (1989). Psychologiczne korelaty religijności personalnej. Lublin: RW KUL.

10. Prusak J. (2006). Religia i duchowość w psychoterapii. W: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii (s. 423-447). Kraków: WAM.

11. Socha P. (2000). Duchowy rozwój człowieka. Kraków: Wydawnictwo UJ.

12. Vaughan F. (1991). Spiritual issues in psychotherapy. Journal of Transpersonal Psychology, 23, 105-119.

13. Witek S. (1989). Duchowość religijna. Encyklopedia Katolicka (t. IV, s. 330). Lublin: TN KUL.

14. Wulff D. (1999). Psychologia religii. Warszawa: KiW.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania na podstawie obecności i aktywności na seminarium; praca zaliczeniowa/test sprawdzający

Praktyki zawodowe:

nd

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Dróżdż
Prowadzący grup: Aleksander Araszkiewicz, Wojciech Kosmowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości w zakresie duchowości i jej aspektów teologicznych, neurologicznych, psychologicznych. Zapoznanie słuchaczy z relacjami pomiędzy potrzebami duchowymi, a psychicznymi człowieka.

Pełny opis:

Studentom przekazywane są wiadomości dotyczące ujęcia duchowość w aspekcie historycznym i filozoficznym. Prezentowana jest wiedza na temat historii wczesnej myśli psychiatrycznej i psychologicznej, historii filozofii duszy i umysłu; Kultury jako uprawy ducha (cultura animi) oraz koncepcja Homo sacer: człowiek i przestrzeń między sacrum a profanum oraz informacje o sztuce sakralnej. Ponadto studenci dowiadują się czym jest psychiatria kulturowa- etnopsychiatria oraz m.in. czym jest zjawisko acedii, a wypalenie zawodowe. Dyskutowana również będzie tematyka dotycząca duchowości chrześcijańskiej (i innych źródeł duchowości). Ponadto studenci poznają drogi kształtowania duchowości- metody formacji. Prezentowane będą zagadnienia dotyczące psychiatrii kulturowej i wierzeń religijnych oraz związku kwestii związanych z opętaniem i transem, a elementami duchowości człowieka.

Poruszone również będą zagadnienia związane z relacjami duchowości z zaburzeniami psychicznymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. de Barbaro Religia, duchowość i zdrowie psychiczne – przegląd badań. Medycyna Praktyczna - Psychiatria 2010/06

2. H. G. Koenig Research on religion, spirituality, and mental health: a review The Canadian Journal of Psychiatry, 2009; 54: 283–291

3. K. Górski, Duchowość chrześcijańska, Wrocław 1978.

4. M. Jarema. Psychiatria. PZWL 2013.

5. Aumann, J. (2007). Zarys historii duchowości. Kielce: Wyd. Jedność.

6. Boriello, L., della Croce, i in. (1998). Historia duchowości. Kraków: Wyd. WAM.

7. Chmielewski, M. (2004). Vademecum duchowości katolickiej. Lublin: Wyd. KUL.

8. Głaz, S. (2006). Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Kraków: Wyd. WAM.

9. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22.11.1981).

10. Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety (15.08.1988).

11. Libiszowska-Żółtkowska, M., Grotowska, S. (2010). Religijność i duchowość – dawne i nowe formy. Kraków: Wyd. Nomos.

12. Lubowicki, K. (2005). Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków.

13. Misztal, W. (2010). Duchowość chrześcijan w świetle listów pawłowych. Kraków: WAM.

14. Moir, A., Jessel, D. (1993). Płeć mózgu. Warszawa: PIW.

15. Socha, P. (red.) (2000). Duchowy rozwój człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

16. Wojciszke, B. (red.). (2004). Kobiety i mężczyźni. Odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: Wyd. Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

1. Szczeklik A., Katharsis: o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki / Andrzej Szczeklik, wstęp Czesław Miłosz; Wyd. Znak, Karków 2003

2. Szczeklik A., Kore : o chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, wstęp Adam Zagajewski; Wyd. Znak, Karków 2007

3. Szczeklik A., Nieśmiertelność: prometejski sen medycyny / Andrzej Szczeklik, wstęp Andrzej Wajda; Wyd. Znak, Karków 2012

4. Górski K., Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986.

5. Misiurek J., Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Lublin 1992.

6. Duchowy rozwój człowieka: fazy życia, osobowość, wiara, religijność, red. P. Socha, Kraków 2000 (stąd rozdział I Pt. Psychologia rozwoju duchowego, s.15-44

7. James W. (2001). Doświadczenie religijne. Kraków: Nomos.

8. Jarosz M. (2003). Interpersonalne uwarunkowania religijności. Lublin: RW KUL

9. Jaworski R. (1989). Psychologiczne korelaty religijności personalnej. Lublin: RW KUL.

10. Prusak J. (2006). Religia i duchowość w psychoterapii. W: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii (s. 423-447). Kraków: WAM.

11. Socha P. (2000). Duchowy rozwój człowieka. Kraków: Wydawnictwo UJ.

12. Vaughan F. (1991). Spiritual issues in psychotherapy. Journal of Transpersonal Psychology, 23, 105-119.

13. Witek S. (1989). Duchowość religijna. Encyklopedia Katolicka (t. IV, s. 330). Lublin: TN KUL.

14. Wulff D. (1999). Psychologia religii. Warszawa: KiW.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)