Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Seksuologia praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21ZF52-J Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Seksuologia praktyczna
Jednostka: Katedra Psychiatrii
Grupy: Przedmioty fakultatwne dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii człowieka, psychiatrii oraz prawidłowości, problemów i nieprawidłowości w sferze seksualnej.

Praca w grupie, gotowość do dyskusji.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Realizacja przedmiotu: seminarium i ćwiczenia - 30 godzin

(w tym 20 godzin ćwiczeń i 10 godzin seminarium e-learning)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:

E.W21. problematykę seksualności człowieka i podstawowych zaburzeń z nią związanych;

E.W4. zagadnienia dziecka maltretowanego i wykorzystywania seksualnego; upośledzenia umysłowego oraz zaburzeń psychicznych i zachowania;

D.W3. formy przemocy, modele wyjaśniające przemoc w rodzinie i przemoc w wybranych instytucjach, społeczne uwarunkowania różnych form przemocy oraz rolę lekarza w jej rozpoznawaniu;

D.W9. podstawowe psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie;

G.W15. zasady sporządzania opinii w charakterze biegłego w sprawach karnych;

a w szczególności uzyskuje systematyczną wiedzę dotyczącą:

- rozwoju seksualnego człowieka, w tym: biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów seksualności,

- prawidłowości i mechanizmów rządzących seksualnością w cyklu życia człowieka,

- normy i patologii seksualnej ,

*posiada wiedzę na temat seksualności człowieka i podstawowych zaburzeń z nią związanych

*przedstawia granice norm i patologii seksualnych, modele seksualności oraz charakteryzuje aktywność seksualną w różnych okresach życia człowieka;

*charakteryzuje zaburzenia i patologie, w tym przemoc seksualną

*zna psychospołeczne aspekty wychowania seksualnego i prorodzinnego;

* zna wybrane zaburzenia związane z życiem seksualnym człowieka i patologią seksualną, różnicuje przemoc seksualną pod kątem rodzajów, objawów i konsekwencji, a także zna metody zapobiegania i formy pomocy ofiarom przemocy seksualnej

* różnicuje cykl reakcji seksualnej kobiety i mężczyzny, definiuje i różnicuje zaburzenia i patologie seksualne oraz przedstawia niebezpieczeństwa wczesnej inicjacji seksualnej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

E.U16. planować postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne;

E.U2. przeprowadzać wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną;

D.U5. przeprowadzać rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii oraz rozmawiać z pacjentem o jego sytuacji życiowej;

D.U10. identyfikować czynniki ryzyka wystąpienia przemocy, rozpoznawać przemoc i odpowiednio reagować;

E.U13. oceniać i opisywać stan somatyczny oraz psychiczny pacjenta;

G.U7. rozpoznawać podczas badania dziecka zachowania i objawy wskazujące na możliwość wystąpienia przemocy wobec dziecka;

E.U10. oceniać stopień zaawansowania dojrzewania płciowego;

F.U18. ustalać zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji;

a w szczególności także

interpretuje i stosuje w praktyce zagadnienia dotyczące:

- podstawowych terminów stosowanych w seksuologii i mechanizmów regulujących funkcji seksualnych,

- problemów, zaburzeń i patologii seksualnych:

* problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu ciąży, porodu i połogu (depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości);

* rozpoznaje problemy psychoseksualne kobiet po porodzie oraz kieruje pacjentkę z rozpoznanym problemem do specjalisty (psychologa, seksuologa);

* rozpoznaje problemy wynikające z wczesnej inicjacji seksualnej i określa wpływ na psychikę dzieci i młodzieży zagadnień obyczajowych, takich jak pornografia i „moda na seks”;

* prowadzi edukację z zakresu dostępnych metod antykoncepcji, naucza naturalnych metod regulacji poczęć

* rozpoznaje zaburzenia i patologie seksualne;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do:

K_K02. przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób; a w szczególności:

*wykazywania odpowiedzialności moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych;

K_K03. nawiązywania i utrzymywania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych; w tym także

* skutecznego i pełnego empatii porozumiewania się z pacjentem

* uszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece;

K_K04. kierowania się dobrem pacjenta, stawiając je na pierwszym miejscu;

K_K05. przestrzegania tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta;

K_K06. wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym; w tym także

* współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu problemów zdrowia seksualnego pacjentów;

K_K07. dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych; w szczególności:

* poszerzania wiedzy na temat seksuologii i możliwości rozwoju w danej dziedzinie

* systematycznego wzbogacania warsztatu umiejętności zawodowych, dążąc do profesjonalizmu;

K_K08. podejmowania działań wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby; w tym także:

* podejmowania prób rozwiązywania problemów etycznych;

K_K09. propagowania zachowań prozdrowotnych;

a także rozwija postawę:

* otwartości na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta


Metody dydaktyczne:

Seminarium, ćwiczenia: Analiza przypadków z dyskusją/ metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny/ praca w grupach/rozwiązywanie zadań/ dyskusja

Laboratorium: wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń; e-learning


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kursu jest podniesienie kompetencji w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Tematyka spotkań obejmować będzie różnorodne zagadnienia seksuologiczne, z zakresu seksuologii ogólnej, klinicznej (medycyny seksualnej) oraz sądowej w odniesieniu do innych dziedzin medycyny i nauk o człowieku.

Pełny opis:

Przedmiot podnosi kompetencje w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Stanowią doskonałe uzupełnienie warsztatu psychoterapeutycznego lub klinicznego, a dla osób które wcześniej nie miały kontaktu z seksuologią kliniczną, społeczną czy sądową będą przystępnym wstępem do dalszego kształcenia się w tym kierunku. Przedmiot zawiera przedstawienie zakresu seksuologii w kontekście innych dziedzin wiedzy, a następnie seksuologii klinicznej (medycyny seksualnej) i sądowej w kontekście innych dziedzin medycyny. Tematyka spotkań obejmować będzie różnorodne zagadnienia seksuologiczne. Większość zajęć planowana jest w formie ćwiczeniowej i treningowej, a seminaria planuje się jako podstawowy wstęp do każdego modułu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

2. Zbigniew Lew-Starowicz, Alicja Przyłuska-Fiszer, Jarosław Słusiński.

Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2015

3. Bancroft J., Seksualność Człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

4. Beisert M., Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2004

5. Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000

6. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Remigiusz Kijak. Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

2. Grabski B. Podstawy badania psychiatrycznego. Kraków: WUJ 2015 (część poświęcona badaniu seksualności)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania na podstawie obecności i aktywności na zajęciach; kolokwium pisemne

Praktyki zawodowe:

nd

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Araszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Araszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem kursu jest podniesienie kompetencji w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Tematyka spotkań obejmować będzie różnorodne zagadnienia seksuologiczne, z zakresu seksuologii ogólnej, klinicznej (medycyny seksualnej) oraz sądowej w odniesieniu do innych dziedzin medycyny i nauk o człowieku.

Pełny opis:

Przedmiot podnosi kompetencje w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Stanowią doskonałe uzupełnienie warsztatu psychoterapeutycznego lub klinicznego, a dla osób które wcześniej nie miały kontaktu z seksuologią kliniczną, społeczną czy sądową będą przystępnym wstępem do dalszego kształcenia się w tym kierunku. Przedmiot zawiera przedstawienie zakresu seksuologii w kontekście innych dziedzin wiedzy, a następnie seksuologii klinicznej (medycyny seksualnej) i sądowej w kontekście innych dziedzin medycyny. Tematyka spotkań obejmować będzie różnorodne zagadnienia seksuologiczne. Większość zajęć planowana jest w formie ćwiczeniowej i treningowej, a seminaria planuje się jako podstawowy wstęp do każdego modułu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

2. Zbigniew Lew-Starowicz, Alicja Przyłuska-Fiszer, Jarosław Słusiński.

Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2015

3. Bancroft J., Seksualność Człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

4. Beisert M., Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2004

5. Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000

6. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Remigiusz Kijak. Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

2. Grabski B. Podstawy badania psychiatrycznego. Kraków: WUJ 2015 (część poświęcona badaniu seksualności)

Uwagi:

Prowadzący:

Prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz

mgr Karolina Nowak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Araszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Araszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem kursu jest podniesienie kompetencji w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Tematyka spotkań obejmować będzie różnorodne zagadnienia seksuologiczne, z zakresu seksuologii ogólnej, klinicznej (medycyny seksualnej) oraz sądowej w odniesieniu do innych dziedzin medycyny i nauk o człowieku.

Pełny opis:

Przedmiot podnosi kompetencje w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Stanowią doskonałe uzupełnienie warsztatu psychoterapeutycznego lub klinicznego, a dla osób które wcześniej nie miały kontaktu z seksuologią kliniczną, społeczną czy sądową będą przystępnym wstępem do dalszego kształcenia się w tym kierunku. Przedmiot zawiera przedstawienie zakresu seksuologii w kontekście innych dziedzin wiedzy, a następnie seksuologii klinicznej (medycyny seksualnej) i sądowej w kontekście innych dziedzin medycyny. Tematyka spotkań obejmować będzie różnorodne zagadnienia seksuologiczne. Większość zajęć planowana jest w formie ćwiczeniowej i treningowej, a seminaria planuje się jako podstawowy wstęp do każdego modułu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

2. Zbigniew Lew-Starowicz, Alicja Przyłuska-Fiszer, Jarosław Słusiński.

Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2015

3. Bancroft J., Seksualność Człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

4. Beisert M., Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2004

5. Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000

6. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Remigiusz Kijak. Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

2. Grabski B. Podstawy badania psychiatrycznego. Kraków: WUJ 2015 (część poświęcona badaniu seksualności)

Uwagi:

Prowadzący:

Prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz

mgr Karolina Nowak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.