Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna interpretacja testów fizjologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek22WYBTES-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna interpretacja testów fizjologicznych
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.20 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii oraz fizjologii człowieka w szczególności fizjologii układu krążenia oraz mięśni szkieletowych. Ponad to, wymagana jest znajomość elektrofizjologii narządu słuchu oraz dróg przekazywania informacji słuchowej w obrębie układu nerwowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje: 1 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 1

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 17 godzin, co odpowiada 0,68 punktom ECTS


2.Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 2 godzin

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 5 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 3 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3 + 1 = 4 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 30, co odpowiada 1,2 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 2 godzin

- konsultacje badawczo – naukowe: 1 godzina

-udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową

(z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 15 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 2 godzin

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo

– naukowych dla danego przedmiotu: 1 godzina

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń objętych aktywnością naukową:

5 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 27 godzin, co odpowiada 1,08 punktom ECTS


4.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 3 + 1 = 4 godzin (0,16 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 9 godzin, co odpowiada 0,43 punktom ECTS


5.Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

15 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS


6.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wykazuje rozszerzoną znajomość zmian organicznych, czynnościowych i metabolicznych kształtujących w organizmie homeostazę w oparciu o literaturę naukową (B.W20, B.W21)

W2: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady homeostazy organizmu i proces adaptacji (B.W20, B.W21)

W3: Wykazuje podstawową znajomość zmian organicznych, czynnościowych i metabolicznych kształtowanych pod wpływem wysiłku fizycznego u osób z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego i chorobach metabolicznych (B.W21, BW24)

W4. Zna i rozumie zmiany elektryczne towarzszące pracy mięśnia sercowego (B.W21)

W5. Analizuje i interpretuje prawidłowy zapis EKG oraz zapis EKG towarzyszący wybranym stanom patofizjologicznym (B.W21, BW24)

W6. Wykazuje znajomość elektrofizjologii narządu słuchu (B.W20)

W7. Zna i rozumie mechanizm skurczu mięśni szkieletowych oraz typy skurczów i rodzaje włókien mięśniowych (B.W20)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi wykonać i zinterpretować otrzymane wyniki liczbowe prostych testów oceniających czynność układu krążenia i oddechowego w czasie wysiłku fizycznego oraz w czasie ekspozycji na niską temperaturę otoczenia (B.U7, C.U20)

U2. Potrafi wnioskować na postawie wykonanych testów o mechanizmach kompensujących uruchamianych przez wysiłek fizyczny oraz niską temperaturę otoczenia (C.U20)

U3: Potrafi analizować i interpretować zapis EKG (B.U7)

U4. Potrafi przeprowadzić podstawowe badanie słuchu (B.U7)

U5. Potrafi opisać wpływ wysiłku fizycznego na organizm człowieka w szczególności zintegrowaną rolę układu krążenia oraz oddechowego (C.U20)

U6. Wykonuje badanie FMS oraz na podstawie uzyskanych wyników określa prawdopodobieństwo uszkodzenia pracujących mięśni w czasie wysiłku fizycznego(C.U20)

U7. Potrafi wymienić oraz zdefiniować elementy zapisu EKG (C.U20)

U8. Potrafi na podstawie zapisu EKG wnioskować o czynności mięśnia sercowego w warunkach fizjologicznych oraz w wybranych stanach patofizjologicznych (C.U20)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Rozumie potrzebę nieustannego kształcenia się w zakresie możliwości zastosowania nowoczesnych metod w zakresie oceny czynności organizmu człowieka (K.K07)

Metody dydaktyczne:

• laboratoryjna,

• obserwacji,

• metoda klasyczna problemowa,

• dydaktyczna,

• analiza przypadków,

• drzewo decyzyjne,

• uczenie wspomagane komputerem,

• metody eksponujące: film, pokaz.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis:

Interpretacja testów fizjologicznych jest przedmiotem ściśle nawiązującym to tematów realizowanych w czasie zajęć z Fizjologii Człowieka. W czasie dwóch pierwszych ćwiczeń Student zapoznaje się z podstawowymi metodami oceny stanu czynnościowego narządu słuchu. W czasie kolejnych ćwiczeń Student rozszerza swoją wiedzę z zakresu analizy i interpretacji zapisu EKG, w szczególności w czasie wysiłku fizycznego i wybranych stanach patofizjologicznych. Poza analizą i interpretacją zapisu EKG Student poznaje inne metody oceny stanu czynnościowego układu krążenia, w szczególności możliwość zastosowania krzywej ciśnienie- objętość krwi w lewej komorze. Kontynuacją oceny wpływu wysiłku fizycznego na układ krążenia są ćwiczenia poświęcone testom FMS oraz ich zastosowaniu w ocenie ryzyka uszkodzenia mięśnia lub nieprawidłowości w zakresie pracy mięśnia w czasie wysiłku fizycznego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu „Interpretacja testów fizjologicznych” jest przedstawienie oraz umożliwienie wykonania Studentom testów pozwalających na ocenę stanu czynnościowego organizmu człowieka. W czasie ćwiczeń szczególny nacisk kładziony będzie na ocenę funkcji układu krążenia, narządu słuchu oraz mięśni szkieletowych. Wpływ różnych typów wysiłku fizycznego na układ krążenia zostanie omówiony poprzez analizę takich parametrów, jak częstość skurczów serca, tętno, ciśnienie tętnicze skurczowe oraz rozkurczowe, krzywa objętość- ciśnienie krwi w lewej komorze oraz zapis EKG. Ponad to wykonanie prostych testów wysiłkowych w ramach metody FMS (Functional Movement Sreen) pozwali na ocenę ryzyka wystąpienia uszkodzenia pracującego mięśnia lub nieprawidłowości w zakresie wykonywanego ruchu. Poza oceną zmian w zapisie EKG towarzyszącym wysiłkowi fizycznemu, analiza i interpretacja zapisu EKG przeprowadzona zostanie w oparciu o wybrane stany patofizjologiczne. Ponieważ badanie słuch jest ważne w różnicowaniu chorób układu nerwowego, chorób ucha lub zaburzeń równowagi, w czasie trwania ćwiczeń Student zapozna się z podstawowymi metodami oceny stanu narządu słuchu oraz ich interpretacją.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wykłady z fizjologii człowieka, Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek Klawe, Warszawa 2010, wyd.1

2. Fizjologia podstawy wysiłku fizycznego, Jan Górski, Warszawa 2019, wyd.2

3. Kardiologia sportowa Braksator, Wojciech., Mamcarz, Artur., Dłużniewski, Mirosław. Gdańsk, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny (>60%); W1-W7, U1-U8

Sprawozdanie (; >60%); W5, U2-U4, U6-U8

Przedłużona obserwacja (> 60%): K1

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Małgorzata Gałązka, Wojciech Kaźmierczak, Małgorzata Tafil-Klawe, Monika Zawadka-Kunikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Interpretacja testów fizjologicznych jest przedmiotem ściśle nawiązującym to tematów realizowanych w czasie zajęć z Fizjologii Człowieka. W czasie dwóch pierwszych ćwiczeń Student zapoznaje się z podstawowymi metodami oceny stanu czynnościowego narządu słuchu. W czasie kolejnych ćwiczeń Student rozszerza swoją wiedzę z zakresu analizy i interpretacji zapisu EKG, w szczególności w czasie wysiłku fizycznego i wybranych stanach patofizjologicznych. Poza analizą i interpretacją zapisu EKG Student poznaje inne metody oceny stanu czynnościowego układu krążenia, w szczególności możliwość zastosowania krzywej ciśnienie- objętość krwi w lewej komorze. Kontynuacją oceny wpływu wysiłku fizycznego na układ krążenia są ćwiczenia poświęcone testom FMS oraz ich zastosowaniu w ocenie ryzyka uszkodzenia mięśnia lub nieprawidłowości w zakresie pracy mięśnia w czasie wysiłku fizycznego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu „Interpretacja testów fizjologicznych” jest przedstawienie oraz umożliwienie wykonania Studentom testów pozwalających na ocenę stanu czynnościowego organizmu człowieka. W czasie ćwiczeń szczególny nacisk kładziony będzie na ocenę funkcji układu krążenia, narządu słuchu oraz mięśni szkieletowych. Wpływ różnych typów wysiłku fizycznego na układ krążenia zostanie omówiony poprzez analizę takich parametrów, jak częstość skurczów serca, tętno, ciśnienie tętnicze skurczowe oraz rozkurczowe, krzywa objętość- ciśnienie krwi w lewej komorze oraz zapis EKG. Ponad to wykonanie prostych testów wysiłkowych w ramach metody FMS (Functional Movement Sreen) pozwali na ocenę ryzyka wystąpienia uszkodzenia pracującego mięśnia lub nieprawidłowości w zakresie wykonywanego ruchu. Poza oceną zmian w zapisie EKG towarzyszącym wysiłkowi fizycznemu, analiza i interpretacja zapisu EKG przeprowadzona zostanie w oparciu o wybrane stany patofizjologiczne. Ponieważ badanie słuch jest ważne w różnicowaniu chorób układu nerwowego, chorób ucha lub zaburzeń równowagi, w czasie trwania ćwiczeń Student zapozna się z podstawowymi metodami oceny stanu narządu słuchu oraz ich interpretacją.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wykłady z fizjologii człowieka, Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek Klawe, Warszawa 2010, wyd.1

2. Fizjologia podstawy wysiłku fizycznego, Jan Górski, Warszawa 2019, wyd.2

3. Kardiologia sportowa Braksator, Wojciech., Mamcarz, Artur., Dłużniewski, Mirosław. Gdańsk, 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)