Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek22ZF01-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Katedra Urologii i Andrologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 0.90 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zakresu programu przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta/słuchacza studiów podyplomowych/uczestnika kursów dokształcających 1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 18 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 7 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5 + 2 = 7 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 godzin, co odpowiada

1 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 5 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu przedsiębiorczości): 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu przedsiębiorczości): 2 godziny

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu przedsiębiorczości): 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 18 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do egzaminu: 5 + 2 = 7 godzin (0,2 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: nie dotyczy


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

15 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości, jej rodzajów i typów, a także społeczno-gospodarczych uwarunkowań (G K_W07)

W2: zna podstawowe reguły podejmowania decyzji w sferze finansowania i pozyskiwania odpowiednich funduszy (G K_W07)

W3: zna teoretyczne koncepcje dotyczące wykorzystania aktywności przedsiębiorczej (G K_W07)

W4: zna podstawy polityki patentowej w zakresie innowacyjności (G K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi dokonać analizy związku pomiędzy innowacyjnością a sukcesem w biznesie (D K_U17)

U2: potrafi rozpoznać czynniki sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej (D K_U16)

U3: potrafi przedstawić w formie wypowiedzi ustnej projekt własnej

działalności gospodarczej (D K_U15)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest świadomy ograniczeń podejmowanych decyzji ekonomicznych (K K_01)

K2: jest zdolny do obiektywnej oceny wykonanej pracy (K K_08)

K3: jest przekonany o możliwości podejmowania działań w celu stworzenia własnego biznesu (K K_07)


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- giełda pomysłów

- klasyczna metoda problemowa

- okrągłego stołu

- stolików eksperckich

- sytuacyjna


Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu Zasadniczym celem nauczania "Podstawy przedsiębiorczości" jest dostarczenie wiadomości związanych z przedsiębiorczością, a także przekazanie odpowiedniej wiedzy do pełnienia różnych ról zawodowych, wykształcenia pewnych cech i zachowań, które sprzyjają podejmowaniu różnorodnych działań gospodarczych i planowania własnego rozwoju zawodowego.

Pełny opis:

Przedsiębiorczość i innowacje (pojęcia, definicje, wpływ innowacji na rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość innowacyjna, polityka innowacyjna w Polsce). Źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce (venture capitals, biobiznes, business angels). Fundusze unijne a przedsiębiorczość innowacyjna. Problemy i bariery przesiębiorczości innowacyjnej w Polsce (problemy instytucjonalne, świadomość społeczna, bariery rynkowe). Definicja i przegląd rodzajów własności intelektualnej i przemysłowej. Zarządzanie własnością intelektualną. Patent. Procedura i ochrona własności intelektualnej wynalzacy. Komercjalizacja wyników badań. Marketing usług badawczych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Kapusta F.: Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Filia we Wrocławiu. Poznań-Wrocław 2006

2. Moczydłowska J., Pacewicz J.: Przedsiębiorczość. Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2007.

3. Piecuch T.: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

4. Targalski J.: Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992

2.Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Difin, Warszawa 2006.

3. Lichtarski J.: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE

Prezentacja projektu: W1-W3, U1-U3

Aktywność: K1-K3

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajek
Prowadzący grup: Anna Bajek, Łukasz Kaźmierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)