Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Myślenie wizualne w nauce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek22ZF10-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Myślenie wizualne w nauce
Jednostka: Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.80 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:


ćwiczenia: 30 h


konsultacje związane z przygotowaniem do ćwiczeń: 4 h


przeprowadzenie zaliczenia: 1 h


Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 35h, co odpowiada 1,4 punktom ECTS
2. Bilans nakładu pracy studenta:


ćwiczenia: 30 hprzygotowanie do zajęć: 15h


czytanie literatury fachowej: 10h


samokształcenie praktyczne z wykorzystaniem technik, które zostały przedstawione na zajęciach:15h


przygotowywanie materiałów do projektów realizowanych na zajęciach: 10h


konsultacje:4h


przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie:15h + 1 h = 16h


Łączny nakład pracy studenta wynosi 100h, co odpowiada 4 punktom ECTS
3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:


przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 15 + 1 = 16h (0,64 punktu ECTS)


Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 16 godzin, co odpowiada 0,64 punktom ECTS
4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:


Nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych w odniesieniu do nauk medycznych K_W1


W2: Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu narzędzia i techniki badawcze stosowane w naukach przyrodniczych w odniesieniu do nauk medycznych K_W2


W3: Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu historię powstania i rozwoju biotechnologii oraz kluczowe odkrycia naukowe z nią związane K_W18

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Uczy się samodzielnie i potrafi pozyskać źródła wiedzy niezbędne do opanowania zadanego tematu K_U05


U2: Wykorzystuje różne źródła w procesie pozyskiwania danych na wybrany temat i właściwego wnioskowania K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę innowacyjności i przedsiębiorczości oraz potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem działającym w obszarze biotechnologii/medycyny K_K08


K2: Rozumie znaczenie nowoczesnych metod badawczych w różnych dziedzinach gospodarki, medycyny K_K09

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- wykład informacyjny

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

- projektowanie i analiza badań naukowych

- drzewo decyzyjne

- projektowanie i analiza badań naukowych

- metody eksponujące

- gry naukowe


Skrócony opis:

Celem przedmiotu Myślenie wizualne w nauce jest objęcie zainteresowaniem zagadnieniami związanymi ze skuteczną komunikacją i przekazywaniem informacji naukowych

Pełny opis:

Na zajęciach przedstawione są zagadnienia z zakresu:

Podstawy myślenia wizualnego; Krótki kurs szybkiego rysowania; Skuteczna prezentacja; Trening kreatywności

Literatura:

Literatura tematyczna polsko- i anglojęzyczna

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karczmarska-Wódzka
Prowadzący grup: Aleksandra Karczmarska-Wódzka, Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Myślenie wizualne w nauce jest objęcie zainteresowaniem zagadnień związanych ze skuteczną komunikacją i przekazywaniem informacji naukowych

Pełny opis:

Na zajęciach przedstawione są zagadnienia z zakresu:

Podstawy myślenia wizualnego; Krótki kurs szybkiego rysowania; Skuteczna prezentacja; Trening kreatywności

Literatura:

Literatura tematyczna polsko- i anglojęzyczna

Uwagi:

W formie zdalnej program zajęć będzie realizowany za pomocą platformy Moodle zgodnie z planem zajęć przewidzianym na semestr.

Link do zajęć:

Hasło do kursu Prowadzący udostępnia Studentom po kontakcie mailowym za pomocą e-maila z końcówką @stud.umk.pl

Należy kontaktować się po adresem: akar@cm.umk.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karczmarska-Wódzka
Prowadzący grup: Aleksandra Karczmarska-Wódzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Myślenie wizualne w nauce jest objęcie zainteresowaniem zagadnień związanych ze skuteczną komunikacją i przekazywaniem informacji naukowych

Pełny opis:

Na zajęciach przedstawione są zagadnienia z zakresu:

Podstawy myślenia wizualnego; Krótki kurs szybkiego rysowania; Skuteczna prezentacja; Trening kreatywności

Literatura:

Literatura tematyczna polsko- i anglojęzyczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)