Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek22ZF37-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 1
Jednostka: Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 0.90 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Znajomość języka obcego na poziomie B1

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 0 godzin

- udział w ćwiczeniach: 150 godzin

Semestr I i II: 15 godz zajęć w każdym z semestrów – 0,7 ECTS I semestr oraz 1 ECTS II semestr

Semestr III i IV: 30 godz zajęć w każdym z semestrów - 1.8 ECTS/semestr

Semestr V i VI: 30h zajęć/semestr - 2 ECTS

EGZAMIN: nie dotyczy

2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 0 godzin

- udział w ćwiczeniach: 150 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 150h, co odpowiada 7,3 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

Na podstawie obecności i aktywności na zajęciach fakultatywnych

5.Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym: nie dotyczy

6.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student stosuje język niemiecki na poziomie B1+ (po I i II semestrze)

B2 (po III i IV semestrze) oraz B2+ (po V i VI semestrze) (gramatykę i słownictwo ogólne) (K_W23)

W2 Student wymienia terminy związane z językiem niemieckim specjalistycznym z zakresu danego kierunku (K_W23)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować w praktyce język niemiecki (gramatykę i słownictwo ogólne) na poziomie B1+ (po I i II semestrze) B2 (po III i IV semestrze) oraz B2+ (po V i VI semestrze) (K_U05; K_U23)

U2: Student potrafi podać terminologię języka niemieckiego specjalistycznego na poziomie B1+ (po I i II semestrze) B2 (po III i IV semestrze) oraz B2+ (po V i VI semestrze) z zakresu danego kierunku (K_U05; K_U23; K_U46)

U3: Student potrafi komunikować się z personelem medycznym, pracownikami służby zdrowia oraz pacjentem/klientem w języku niemieckim na poziomie B1+ (po I i II semestrze) B2 (po III i IV semestrze) oraz B2+ (po V i VI semestrze) (K_U05; K_U23)

U4: Student potrafi korzystać ze słowników, baz danych i innych źródeł celem uzyskania informacji (K_U05; K_U23; K_U46)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Student odnosi się do personelu medycznego, pracowników służby zdrowia oraz do pacjentów z szacunkiem (K_K03; K_K04; K_K07)

K2 Student wykazuje nawyk samokształcenia w zakresie nauczanego zawodu (K_K04; K_K07)


Metody dydaktyczne:

Wykłady: Nie dotyczy

Ćwiczenia

• dyskusja dydaktyczna

• praca z małą grupą: (dyskusja, debata, odgrywanie ról, burza mózgów)

• analiza przypadków

• uczenie wspomagane komputerem

• metody eksponujące: film, pokaz


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Medical German ma na celu wprowadzenie i rozszerzenie terminologii z zakresu danego kierunku na poziomie B1+, B2, B2+; nauczenie posługiwania się piśmiennictwem fachowym w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych oraz nauczenie porozumiewania się w języku niemieckim w środowisku międzynarodowych fachowców. Zakłada się, ze student kierunku po ukończeniu kursu dojdzie do Europejskiego Poziomu B2+ znajomości języka (Medical German).

Pełny opis:

Fakultet Medical German poświęcony jest nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu danego kierunku na poziomie B2+. Przedmiot przygotowuje studenta w sposób adekwatny do posługiwania się w sposób czynny i bierny medycznym językiem niemieckim z zakresu danego kierunku. Wprowadzane jest zaawansowane słownictwo związane z danym kierunkiem. Po ukończeniu kursu student posługuje się niemieckim językiem fachowym w środowisku międzynarodowym – niemieckojęzycznym. Czyta i interpretuje teksty z zakresu piśmiennictwa fachowego. W trakcie kursu uczy się konwersacji na tematy fachowe oraz wyrażania opinii w sprawach dotyczących studiowanej specjalności. Student odgrywa role (dialogi, praca parami) na poziomie B1, B1+, B2. Komunikuje się w sensie medycznym ze studentami, personelem medycznym oraz pacjentami w środowisku niemieckojęzycznym (praktyki zawodowe, sympozja i konferencje naukowe).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Deutsch für Mediziner; Szafrański, M.; PZWL; 2008

Literatura uzupełniająca:

Materiały autentyczne (Apotheke Umschau)

Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen; Levy-Hillerich, D.; Goethe -Institut Munchen; 2005

Czasopisma niemieckie: „Der Umschau”, „Die Gesundheit”, „Seniorenratschläger”

Lexikon Medizin und Gesundheit" Prof.dr med. J.P.Schade"

"Woertrbuch der Medizin" Margaret Minker

DVD Anatomie Atlas - der menschliche Koerper

Metody i kryteria oceniania:

Semestr II – VI Przedłużona obserwacja: W1-W2; U1-U3; K1-K2

Warunkiem zaliczenia końcowego jest zaliczenie ewaluacji ciągłej (na podstawie obecności i aktywności na zajęciach)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Glaza
Prowadzący grup: Anna Glaza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Medical German ma na celu wprowadzenie i rozszerzenie terminologii z zakresu danego kierunku na poziomie B1+, B2, B2+; nauczenie posługiwania się piśmiennictwem fachowym w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych oraz nauczenie porozumiewania się w języku niemieckim w środowisku międzynarodowych fachowców. Zakłada się, ze student kierunku po ukończeniu kursu dojdzie do Europejskiego Poziomu B2+ znajomości języka (Medical German).

Pełny opis:

Fakultet Medical German poświęcony jest nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu danego kierunku na poziomie B2+. Przedmiot przygotowuje studenta w sposób adekwatny do posługiwania się w sposób czynny i bierny medycznym językiem niemieckim z zakresu danego kierunku. Wprowadzane jest zaawansowane słownictwo związane z danym kierunkiem. Po ukończeniu kursu student posługuje się niemieckim językiem fachowym w środowisku międzynarodowym – niemieckojęzycznym. Czyta i interpretuje teksty z zakresu piśmiennictwa fachowego. W trakcie kursu uczy się konwersacji na tematy fachowe oraz wyrażania opinii w sprawach dotyczących studiowanej specjalności. Student odgrywa role (dialogi, praca parami) na poziomie B1, B1+, B2. Komunikuje się w sensie medycznym ze studentami, personelem medycznym oraz pacjentami w środowisku niemieckojęzycznym (praktyki zawodowe, sympozja i konferencje naukowe).

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe

Deutsch für Mediziner; Szafrański, M.; PZWL; 2008

Piśmiennictwo uzupełniające

Artykuły z czasopism naukowych

Materiały autentyczne (Apotheke Umschau)

Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen; Levy-Hillerich, D.; Goethe -Institut Munchen; 2005

Czasopisma niemieckie: „Der Umschau”, „Die Gesundheit”, „Seniorenratschläger”

Lexikon Medizin und Gesundheit" Prof.dr med. J.P.Schade"

"Woertrbuch der Medizin" Margaret Minker

DVD Anatomie Atlas - der menschliche Koerper

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiologiczną możliwe odbywanie zajęć w trybie zdalnym synchronicznym. Wiążące informacje na podstawie rozporządzeń Rektora.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)