Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Latina ab ovo: Łacina z elementami greki dla studentów medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek22ZF62-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Latina ab ovo: Łacina z elementami greki dla studentów medycyny
Jednostka: Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.80 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

ćwiczenia – 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Student zna podstawy języka łacińskiego.

2. Student zna grecki alfabet i potrafi identyfikować terminy medyczne mające greckie pochodzenie.


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student potrafi formułować diagnozy z użyciem terminologii łacińsko - greckiej.

2. Student potrafi przekładać diagnozy z języka polskiego i angielskiego (lub innego nowożytnego) na łacinę i odwrotnie.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Student potrafi posługiwać się terminologią łacińską, polską oraz stosować kody zawarte w klasyfikacji ICD-10, ICD-11, DSM-5 i porozumiewać się z innymi profesjonalistami pracującymi w ochronie zdrowia.

2. Student potrafi tłumaczyć terminy medyczne w języku łacińskim pacjentowi i jego rodzinie.

3. Student potrafi wyjaśniać te terminy uprawnionym organom (np. sądownictwa czy administracji państwowej).

4. Student przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, jego rodziną, zespołem terapeutycznym


Metody dydaktyczne:

- wykład konwersacyjny

- dyskusja praktyczna, problemowa burza mózgów, prezentacja multimedialna, opis, opowiadanie, pogadanka

- analiza przypadków

- samokształcenie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i literatury


Skrócony opis:

Celem kursu jest uzyskanie przez studentów podstawowych wiadomości i umiejętności dotyczących posługiwania się językiem łacińskim oraz niezbędnych informacji dotyczących posługiwania się terminologią medyczną pochodzącą ze starożytnej Grecji.

Pełny opis:

Terminologia grecko-łacińska jest wciąż obecna w medycynie. Stanowi ona element kultury, tradycji a także ukazuje model rozumienia dolegliwości pacjenta i tworzenia diagnoz. Celem zajęć jest przybliżenie studentom terminologii medycznej wyrażanej w języku łacińskim oraz mającej greckie pochodzenie.

Dzięki temu łatwiejsze będzie rozumienie medycyny, jej pojęć oraz posługiwanie się językami i kodami nowożytnymi. Zajęcia obejmują ćwiczenia, których celem jest nauczenie się podstaw gramatyki łacińskiej oraz mianownictwa, a także zdobycie umiejętności stosowania ich w praktyce lekarskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Beata Olędzka, Język łaciński dla lekarzy, Warszawa 2018

2. A. Kołodziej, S. Kołodziej, Lingua Latina medicinalis, PZWL: Warszawa 2006

3. S. Filipczak-Nowicka, Z. Grech-Żmijewska, Lingua Latina ad usum medicinae studentium, PZWL: Warszawa 2019

4. M. Piekarz, Lingua Latina medicinalis, Medycyna Praktyczna: Kraków 1996.

Literatura uzupełniająca

1. K. Jóskowska, Z. Grabarczyk, Greek and Latin in Medical Terminology, Folia Medica Copernicana, 1, 2, 41-52.

2. W. Kosmowski, Propozycja łacińskich odpowiedników kategorii diagnostycznych zaburzeń psychicznych według klasyfikacji ICD-10, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2002, 2, 3, 141-150

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jóskowska
Prowadzący grup: Katarzyna Jóskowska, Wojciech Kosmowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Beata Olędzka, Język łaciński dla lekarzy, Warszawa 2018

2. A. Kołodziej, S. Kołodziej, Lingua Latina medicinalis, PZWL: Warszawa 2006

3. S. Filipczak-Nowicka, Z. Grech-Żmijewska, Lingua Latina ad usum medicinae studentium, PZWL: Warszawa 2019

4. M. Piekarz, Lingua Latina medicinalis, Medycyna Praktyczna: Kraków 1996.

Literatura uzupełniająca

1. K. Jóskowska, Z. Grabarczyk, Greek and Latin in Medical Terminology, Folia Medica Copernicana, 1, 2, 41-52.

2. W. Kosmowski, Propozycja łacińskich odpowiedników kategorii diagnostycznych zaburzeń psychicznych według klasyfikacji ICD-10, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2002, 2, 3, 141-150

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jóskowska
Prowadzący grup: Katarzyna Jóskowska, Wojciech Kosmowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Beata Olędzka, Język łaciński dla lekarzy, Warszawa 2018

2. A. Kołodziej, S. Kołodziej, Lingua Latina medicinalis, PZWL: Warszawa 2006

3. S. Filipczak-Nowicka, Z. Grech-Żmijewska, Lingua Latina ad usum medicinae studentium, PZWL: Warszawa 2019

4. M. Piekarz, Lingua Latina medicinalis, Medycyna Praktyczna: Kraków 1996.

Literatura uzupełniająca

1. K. Jóskowska, Z. Grabarczyk, Greek and Latin in Medical Terminology, Folia Medica Copernicana, 1, 2, 41-52.

2. W. Kosmowski, Propozycja łacińskich odpowiedników kategorii diagnostycznych zaburzeń psychicznych według klasyfikacji ICD-10, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2002, 2, 3, 141-150

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)