Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Patomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek31PATO-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Patomorfologia
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu wprowadzenie do patologii powinien/na posiadać wiedzę z zakresu anatomii, histologii, genetyki, biochemii i embriologii człowieka na poziomie pierwszego roku studiów medycznych (zgodnie z programem szkolenia kierunku lekarskiego), oraz z zakresu fizjologii na poziomie szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 25 godzin

- udział w seminariach: 30 godzin

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin

- konsultacje: 11 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia: 4 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 100 godzin, co odpowiada 3,33 punktów ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 25 godzin

- udział w seminariach: 30 godzin

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin

- konsultacje: 11 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury, opracowanie zadań): 20 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 30 + 4 = 34 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 150 godzin, co odpowiada

5 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 8 godzin

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu wprowadzenia do patomorfologii): 25 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu wprowadzenia do patomorfologii): 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu wprowadzenia do patomorfologii): 30 godziny

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu wprowadzenia do patomorfologii): 11 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 104 godziny, co odpowiada 3,46 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 30 + 4 = 34 godziny (1,13 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne):

30 + 1 =31 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

31 godzin, co odpowiada 1,03 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozróżnia etapy cyklu komórkowego, uszkodzenia i naprawy tkanek, procesy adaptacyjne, zwyrodnieniowe, starzenia się komórek, apoptozy i nekrozy, w odniesieniu do obrazu morfologicznego i klinicznego wybranych chorób (B.W18, B.W23, C.W27, C.W28, C.W29, C.W47, C.W48, C.W50)

W2: Rozróżnia rolę komórek macierzystych w procesach gojenia i procesach nowotworowych (B.W19)

W3: Uzasadnia związek między czynnikami patologicznymi i obrazem morfologicznym wybranych chorób (B.W25, C.W30, C.W32, C.W33, C.W34, C.W45)

W4: Klasyfikuje podstawowe choroby wieku dziecięcego i wyjaśnia ich patogenezę (C.W27, C.W9, E.W3, E.W6, E.W37, F.W1)

W5: Wnioskuje patogenezę choroby w oparciu o epidemiologię zarażeń czynnikami patogennymi (C.W13, E.W1, E.W23)

W6: Wymienia typy reakcji nadwrażliwości oraz rozróżnia typy chorób z niedoboru odporności (C.W23, E.W34)

W7: Analizuje biologię wybranych nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia nadzoru immunologicznego (C.W24, C.W41, C.W42, E.W24, E.W25)

W8: Posługuje się fachowym nazewnictwem patomorfologicznym (C.W26)

W9: Interpretuje prawa pacjenta w odniesieniu do unikatowej dokumentacji medycznej zawartej w ciele człowieka po śmierci oraz w utrwalonej ludzkiej tkance pobranej przyżyciowo (D.W17, G.W5, G.W11)

W10: Klasyfikuje podstawowe choroby układu krążenia, choroby tkanki łącznej, choroby z nadwrażliwości i choroby układu krwiotwórczego osób dorosłych (E.W7)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje obraz mikroskopowy z mikroskopu świetlnego, w tym przy użyciu mikroskopu świetlnego i na tej podstawie rozróżnia wybrane obrazy i choroby (A.U1, A.U2, C.U9)

U2: Analizuje wyniki badań immunohistochemicznych w wybranych jednostkach chorobowych (C.U8)

U3: Formułuje wnioski co do rozpoznania choroby na podstawie całości obrazu klinicznego (danych klinicznych, badań radiologicznych, laboratoryjnych i badania patomorfologicznego) (C.U11)

U4: Analizuje patomechanizm wybranych chorób, w tym wstrząsu, i opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu oraz odpowiedź immunologiczną organizmu pacjenta (C.U12, C.U20).

U5: Planuje patomorfologiczną diagnostykę różnicową wybranych chorób dorosłych i dzieci (E.U12)

U6: Tworzy skierowanie na wybrane badania patomorfologiczne: histopatologiczne i sekcyjne, tworzy raport synoptyczny w wybranych jednostkach chorobowych oraz raport sekcji zwłok (E.U38)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ocenia krytycznie źródła informacji medycznej (K_K01)

K2: Podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych związanych z diagnostyką patomorfologiczną (K_K02)

K3: Wykazuje postawę odnoszącą się do poczucia odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie oraz stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu (K_K02, K_K04)

K4: Wykazuje postawę odnoszącą się do zrozumienia wagi informacji medycznej uzyskanej podczas badania patomorfologicznego i poczucia odpowiedzialności za tą informację (K_K05)

K4: Współpracuje z zespołem specjalistów w celu ustalenia ostatecznej diagnozy (K_K06)

K5: Wykazuje nawyk samokształcenia (K_K07)

K6: Formułuje wnioski z własnych obserwacji (K_K10)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

Seminaria:

• analiza przypadków

• dyskusja dydaktyczna

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem;

• ćwiczenia przedmiotowe;

• metody symulacyjne (studium przypadku; przypadek symulowany);

• dyskusja dydaktyczna

• ćwiczenia laboratoryjne


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot Wprowadzenie do Patologii ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych. Tematyka wykładów poświęcona jest patologii ogólnej, seminaria i ćwiczenia mikroskopowe mają na celu rozszerzenie wiedzy i dyskusję na tematy poruszone wstępnie na wykładach oraz ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są technice przygotowania i opracowania preparatów histopatologicznych oraz technikom z zakresu patologii szczegółowej i biologii molekularnej stosowanej w pracowniach patomorfologii

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu wprowadzenia do patologii: przyswojenie podstawowej wiedzy

z zakresu

Technik rutynowych i specjalnych stosowanych w diagnostyce patomorfologicznej, Zmian komórkowych, procesów adaptacyjnych, Uszkodzenia komórki, Mechanizmów zapalenia oraz wykładników morfologicznych, Procesów naprawy uszkodzeń tkankowych, Zaburzeń w krążeniu, Morfologicznych wykładników choroby zakrzepowo-zatorowej, wstrząsu oraz rozsianego zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), Nowotworów, Patologii chorób środowiskowych, Patologii chorób serca i naczyń.

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie szczegółowej wiedzy oraz dyskusję na temat wybranych zagadnień z zakresu wprowadzenia do patologii: przyswojenie wiedzy i dyskusja na temat:

Zmian komórkowych, Procesów adaptacyjnych, Zaburzeń w krążeniu, Śmierci i techniki sekcyjnej, Zapaleń ostrych, Zapaleń przewlekłych, Technik laboratoryjnych, Chorób układu odpornościowego, Nowotworów, Pracy patologa, Chorób dzieci oraz chorób genetycznych.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu wprowadzenia do patologii Pobierania materiału tkankowego do badania patomorfologicznego, Analizy badania sekcji zwłok, Ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10)

2. „Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych.” Edmund Chróścielewski, Stefan Raszeja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1990. Wydanie IV

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 1), PAU, Kraków 2016, wyd.3 2. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Zagadnienia dotyczace Patologii narządowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian morfologicznych).

3. „Medycyna sądowa” Vincent J. Di Maio, Dominick Di Maio. Wydanie 1 polskie pod red. Barbary Świątek i Zygmunta Przybylskiego, Wrocław 2003.

4. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium (0 - 35 punktów), złożone z dwóch części:

1. Teoretycznej: (0-30 punktów): W1 – W10

2. Praktycznej (0-5 punktów): W3, U1 – U5

Wykładówka (0 – 20 punktów): W1 – W10

Sprawdziany pisemne (0-5 punktów): W1 - W10, przeprowadzane na początku każdego seminarium, z wyjątkiem pierwszego. Na pierwszym seminarium sprawdzian przeprowadzany jest na końcu seminarium.

Przedłużona obserwacja/Aktywność: (0-10 pkt.; > 50%): K1 – K6

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie sumarycznego pozytywnego wyniku z kolokwiów i wykładówki (na poziomie przynajmniej 60%,) oraz pozytywna ocena aktywności.

Ocena wystawiana jest na podstawie poniższej skali ocen:

Procent punktów Ocena

92≤…<100 Bardzo dobry (5)

88≤…<92 Dobry plus (4,5)

80≤…<88 Dobry (4)

71≤…<80 Dostateczny plus (3,5)

60≤….<71 Dostateczny (3)

0…<60 Niedostateczny (2)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Kacper Naglik, Izabela Neska-Długosz, Martyna Parol-Kulczyk, Natalia Skoczylas-Makowska, Marta Smolińska-Świtała, Radosław Wujec, Magda Zwolińska
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Wprowadzenie do Patologii ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych. Tematyka wykładów poświęcona jest patologii ogólnej, seminaria i ćwiczenia mikroskopowe mają na celu rozszerzenie wiedzy i dyskusję na tematy poruszone wstępnie na wykładach oraz ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są technice przygotowania i opracowania preparatów histopatologicznych oraz technikom z zakresu patologii szczegółowej i biologii molekularnej stosowanej w pracowniach patomorfologii

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu wprowadzenia do patologii: przyswojenie podstawowej wiedzy

z zakresu

Technik rutynowych i specjalnych stosowanych w diagnostyce patomorfologicznej, Zmian komórkowych, procesów adaptacyjnych, Uszkodzenia komórki, Mechanizmów zapalenia oraz wykładników morfologicznych, Procesów naprawy uszkodzeń tkankowych, Zaburzeń w krążeniu, Morfologicznych wykładników choroby zakrzepowo-zatorowej, wstrząsu oraz rozsianego zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), Nowotworów, Patologii chorób środowiskowych, Patologii chorób serca i naczyń.

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie szczegółowej wiedzy oraz dyskusję na temat wybranych zagadnień z zakresu wprowadzenia do patologii: przyswojenie wiedzy i dyskusja na temat:

Zmian komórkowych, Procesów adaptacyjnych, Zaburzeń w krążeniu, Śmierci i techniki sekcyjnej, Zapaleń ostrych, Zapaleń przewlekłych, Technik laboratoryjnych, Chorób układu odpornościowego, Nowotworów, Pracy patologa, Chorób dzieci oraz chorób genetycznych.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu wprowadzenia do patologii Pobierania materiału tkankowego do badania patomorfologicznego, Analizy badania sekcji zwłok, Ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10)

2. „Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych.” Edmund Chróścielewski, Stefan Raszeja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1990. Wydanie IV

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 1), PAU, Kraków 2016, wyd.3 2. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Zagadnienia dotyczace Patologii narządowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian morfologicznych).

3. „Medycyna sądowa” Vincent J. Di Maio, Dominick Di Maio. Wydanie 1 polskie pod red. Barbary Świątek i Zygmunta Przybylskiego, Wrocław 2003.

4. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)