Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3PATM-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Patomorfologia
Jednostka: Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 13.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

anatomia, histologia, biochemia, fizjologia, patofizjologia

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

Udział w wykładach: 64 godzin

Udział w seminariach: 38 godzin

Udział w ćwiczeniach: 57 godzin

Konsultacje: 14 godzin

Przeprowadzenie kolokwium: 1 godzina

Przeprowadzenie egzaminu końcowego:2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 176 godzin, co odpowiada 7,04 ETCS


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu

Udział w wykładach: 64 godzin

Udział w seminariach: 38 godzin

Udział w ćwiczeniach: 57 godzin

Konsultacje: 14 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń w tym kolokwiów: 150 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 200 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 523 godzin, co odpowiada 20,92 ETCS


3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach)

Przygotowanie do ćwiczeń w tym kolokwiów: 150 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 200 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 350 godzin, co odpowiada 14 ETCS


4. Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym

Udział w ćwiczeniach: 57 godzin, co odpowiada 2,28 ETCS
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów (C K_W23).

W2: Zna nazewnictwo patomorfologiczne (C K_W25).

W3: Zna podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek (C K_W26).

W4: Określa przebieg kliniczny zapaleń swoistych i nieswoistych oraz opisuje procesy regeneracji tkanek i narządów (C K_W27).

W5: Zna definicję i patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania przyczyn wstrząsu, oraz niewydolności wielonarządowej (C K_W28).

W6: Zna etiologię zaburzeń hemodynamicznych, zmian wstecznych i zmian postępowych (C K_W29).

W7: Zna zagadnienia z zakresu szczegółowej patologii narządowej, obrazy makro- i mikroskopowe oraz przebieg kliniczny zmian patomorfologicznych w poszczególnych narządach (C K_W30).

W8: Opisuje konsekwencje rozwijających się zmian patologicznych dla sąsiadujących topograficznie narządów (C K_W31).


Efekty uczenia się - umiejętności:


U1: Powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych i badań obrazowych (C K_U11).
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętności stałego dokształcania się (K_K01).

K2: Potrafi nawiązać głęboki i pełen szacunku kontakt z pacjentem(K_K03).

K3: Potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia (K_K07).

K4: Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08).

K5: Przestrzega tajemnicy lekarskiej o wszelkich praw pacjenta (K_K06).

K6: Kieruje się dobrem chorego stawiając je na pierwszym miejscu (K_K04).

K7: Okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych (K_K05).


Metody dydaktyczne:

Wykłady: wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, analiza przypadków

Ćwiczenia: dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia kliniczne, analiza przypadków, drzewo decyzyjne, uczenie wspomagane komputerem, metody eksponujące, metody symulacyjne


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- okrągłego stołu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Patologia jest działem medycyny zajmującym się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi w procesach chorobowych. Stanowi ona pomost pomiędzy podstawowymi naukami medycznymi a dziedzinami medycyny klinicznej.

Tradycyjnie dzieli się ją na patologię ogólną i szczegółową. Pierwsza zajmuje się podstawowymi mechanizmami odpowiedzi komórek na uszkodzenia lub inne zaburzenia.

Patologia szczegółowa zajmuje się zmianami w odniesieniu do poszczególnych narządów. Właściwie postawione rozpoznanie - które opiera się na powiązanym z danymi klinicznymi obrazem makroskopowym i mikroskopowym oraz coraz częściej wsparte jest przez badania dodatkowe: immunohistochemiczne, molekularne, genetyczne - warunkuje wybór właściwego postępowania terapeutycznego. W nowotworach prawidłowe rozpoznanie i badania dodatkowe warunkują ocenę rokowania.

Pełny opis:

Patologia jest działem medycyny zajmującym się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi w procesach chorobowych. Stanowi ona pomost pomiędzy podstawowymi naukami medycznymi a dziedzinami medycyny klinicznej. Tradycyjnie dzieli się ją na patologię ogólną i szczegółową. Pierwsza zajmuje się podstawowymi mechanizmami odpowiedzi komórek na uszkodzenia lub inne zaburzenia. Patologia szczegółowa zajmuje się zmianami w odniesieniu do poszczególnych narządów. Właściwie postawione rozpoznanie - które opiera się na powiązanym z danymi klinicznymi obrazem makroskopowym i mikroskopowym oraz coraz częściej wsparte jest przez badania dodatkowe: immunohistochemiczne, molekularne, genetyczne - warunkuje wybór właściwego postępowania terapeutycznego. W nowotworach prawidłowe rozpoznanie i badania dodatkowe warunkują ocenę rokowania. Student w momencie rozpoczęcia kursu z patomorfologii powinien mieć opanowane wiadomości z zakresu podstawowych nauk medycznych zwłaszcza anatomii i histologii, w tym umiejętność mikroskopowania. Student zdobywa wiedzę dotyczącą roli patomorfologii jako przedmiotu diagnostyki klinicznej. Przedstawione są zagadnienia dotyczące badania autopsyjnego, badań, cytologicznych, immunohistochemicznych, mikroskopowo-elektronowych. Student zdobywa wiedzę obejmującą zrozumienie pojęć z zakresu: zmian wstecznych i postępowych (ich przyczyn i morfologicznych wykładników; uszkodzenia, adaptacji i śmierci komórki, zwyrodnień, martwicy, przerostu, rozrostu); zaburzeń w krążeniu: (pojęcie krwotoku, wstrząsu, zawału, zakrzepicy, zatory, żylaki, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, obrzęki i odwodnienie); zapaleń (podział zapaleń, mianownictwo, mediatory zapalenia, kliniczne objawy ostrego i przewlekłego zapalenia, zapalenia ziarniniakowe); wybranych zagadnień z chorób autoimmunologicznych, stanów przednowotworowych oraz nowotworów (klasyfikacja, stopnie złośliwości, drogi szerzenia się nowotworów, czynniki ryzyka).

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. „ Robbins Patologia” Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2014

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Stachura J, Domagała W: „Patologia znaczy słowo o chorobie” (tom 1-3), PAU, Kraków 2005

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

1) Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie całościowej pozytywnej oceny z ćwiczeń, seminariów i wykładów, których treści sa zgodne z efektami kształcenia zawartymi w SYLABUSIE. Material omawiany na wykladach jest egzekwowany podczas kolokwiów czastkowych i na egzaminie, stanowiąc jednocześnie dowód obecności studenta na wykładach. Ponadto wymagane jest przedstawienie zaliczeń w Karcie umiejętności praktycznych.

1) Studenci oceniani są w systemie punktowym bez możliwości poprawy uzyskiwanych wyników. Oceny studentów (w postaci uzyskiwanych punktów) są udostępniane w formie kodowanej na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej. http://patologia.cm.umk.pl/studenci.html

2) W ramach każdego ćwiczenia na jego początku przeprowadzany jest sprawdzian pisemny (pytania opisowe lub test wielokrotnego wyboru) z zagadnień wyszczególnionych „do przygotowania” w rozkładzie zajęć. Sprawdzian wiadomości nie jest przeprowadzany na ćwiczeniu pierwszym. Z pisemnego sprawdzianu z każdego dnia ćwiczeń student może uzyskać od 0 do 4 punktów oraz do 1 punktu za aktywność w trakcie ćwiczeń.

5

3) Po 2 tygodniach trwania bloku tj. na ćwiczeniu dziesiątym przeprowadzane jest kolokwium z pierwszej części ćwiczeń w formie testu (20 pytań) i czterech pytań opisowych (każde oceniane od 0 do maksymalnie 5 punktów). Na kolokwium obowiązuje materiał od ćwiczenia 2 do 10 włącznie oraz materiał z wykładów nr 1 i 2.

Po 4 tygodniach trwania bloku przeprowadzane jest kolokwium z drugiej części ćwiczeń w formie testu (20 pytań) i 4 pytań opisowych (każde oceniane od 0 do maksymalnie 5 punktów). Na kolokwium obowiązuje materiał od ćwiczenia 11 do 20 włącznie oraz materiał z wykładów nr 3 i 4.

4) Z każdego kolokwium (po 2 i 4 tygodniu) student może uzyskać maksymalnie po 40 punktów. Studenci mają prawo do wglądu - w obecności asystenta - tylko do części opisowej kolokwiów w przeciągu tygodnia od ogłoszenia wyników.

5) W połowie cyklu wykładów (tj. na wykładzie nr 16) oraz na koniec cyklu wykładów (tj. na wykładzie nr 31) odbywa się pisemny sprawdzian wiedzy w formie testu z materiału omawianego na wykładach. Z każdego sprawdzianu z wykładów można zdobyć po 40 punktów.

6) Na sprawdzianach pisemnych, kolokwiach i egzaminie obowiązują wiadomości w zakresie określonym sylabusie, które są zawarte w zalecanych pozycjach literaturowych oraz przekazywane przez asystenta podczas prowadzenia zajęć.

7) Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ciągu całego cyklu zajęć wynosi 245 (85 punktów z ćwiczeń, 80 pkt z kolokwiów oraz 80 pkt ze sprawdzianu wiedzy z wykładów)

8) Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie 60% punktów z wszystkich sprawdzianów, tj. w trakcie ćwiczeń, 2 kolokwiów oraz 2 sprawdzianów z wykładów (147 punktów na 245 możliwych do zdobycia).

9) Warunkiem zwolnienia z egzaminu (Reg. Studiów § 31 pkt. 2) jest uzyskanie minimum 60% z każdego ze sprawdzianów i łącznie 80% punktów z wszystkich ćwiczeń i 2 kolokwiów oraz 2 sprawdzianów z wykładów (196 punktów na 245 możliwych do zdobycia).

10) W przypadkach szczególnych istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu. Ostateczną decyzję o progach zaliczeń zawsze podejmuje Kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej.

11) W przypadku uzyskania liczby punktów mniejszej niż wymagane 60% na zaliczenie przedmiotu, student musi zaliczyć materiał obowiązujący w całym cyklu zajęć w formie pisemnej (test + część opisowa) przed rozpoczęciem poprawkowej sesji egzaminacyjnej (jeden termin ustalany dla całego roku w porozumieniu ze starostą roku). Z pierwszego terminu egzaminu - w sesji letniej - student uzyskuje ocenę niedostateczną. Nieuzyskanie zaliczenia jest związane z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu końcowego.

Forma i warunki zaliczenia końcowego przedmiotu:

1) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu (zgodnie z punktem C).

2) Zakres materiału obowiązującego do egzaminu jest zgodny z efektami kształcenia zawartymi w SYLABUSIE i obejmuje treści prezentowane podczas wykładów i ćwiczeń oraz zawarte w zalecanym piśmiennictwie.

3) Egzamin organizowany jest w jednym terminie dla całego roku w sesji letniej (dokładny termin ustalany jest w porozumieniu ze starostą roku).

4) Studenci przystępujący do egzaminu muszą okazać dokument potwierdzający ich tożsamość.

5) Egzamin trwa 120 min., składa się z części: testowej (80 pytań, 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa) trwającej 80 minut oraz 5 pytań opisowych punktowanych po 5 punktow – 40 minut. Wyniki są ogłaszane najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od przeprowadzonego egzaminu.

6) Aby zdać egzamin student musi uzyskać ocenę pozytywną z obu części egzaminu (testowej i opisowej)

7) Egzamin jest przeprowadzany w sposób zapewniający anonimowość studenta, także dla egzaminatora. Odtajnienie danych osobowych studentów odbywa się po ogłoszeniu wyników wg numerów kodowych studentów, w obecności wybranego Studenta.

8) Podstawowe przeliczenia procentowe poprawnych odpowiedzi na skalę ocen przedstawiają się następująco:

Oceny są wystawiane według liczby uzyskanych punktów zgodnie z poniższą tabelą:

liczba punktów – odsetek liczby zadań

ocena

92% - 100% bdb

84% - 91% db+

76% – 83% db

68% - 75% dst+

56% - 67% dst

0 – 55% ndst

7) W przypadku uzyskania przez grupę studentów punktacji uniemożliwiającej rzetelną oceną wyników, dopuszcza się modyfikację w/w kryteriów.

9) Powyższe kryteria obowiązują na wszystkich egzaminach, w tym również poprawkowych.

Kolokwium końcowe – (0-40 punktów, >56%) W1-W7; U1-U4.

Egzamin pisemny – (0-105 punktów, >56%) W1-W7; U1-U4.

Przedłużona obserwacja ( >56%): K1-K5

Praktyki zawodowe:

NIE DOTYCZY

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 96 godzin więcej informacji
Wykład, 64 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Dagmara Jabłonowska-Fudzińska, Marlena Janiczek, Jakub Jóźwicki, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Joanna Maciejewska, Izabela Neska-Długosz, Martyna Parol-Kulczyk, Natalia Skoczylas-Makowska, Łukasz Szylberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Patologia jest działem medycyny zajmującym się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi w procesach chorobowych. Stanowi ona pomost pomiędzy podstawowymi naukami medycznymi a dziedzinami medycyny klinicznej.

Tradycyjnie dzieli się ją na patologię ogólną i szczegółową. Pierwsza zajmuje się podstawowymi mechanizmami odpowiedzi komórek na uszkodzenia lub inne zaburzenia.

Patologia szczegółowa zajmuje się zmianami w odniesieniu do poszczególnych narządów. Właściwie postawione rozpoznanie - które opiera się na powiązanym z danymi klinicznymi obrazem makroskopowym i mikroskopowym oraz coraz częściej wsparte jest przez badania dodatkowe: immunohistochemiczne, molekularne, genetyczne - warunkuje wybór właściwego postępowania terapeutycznego. W nowotworach prawidłowe rozpoznanie i badania dodatkowe warunkują ocenę rokowania.

Pełny opis:

Patologia jest działem medycyny zajmującym się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi w procesach chorobowych. Stanowi ona pomost pomiędzy podstawowymi naukami medycznymi a dziedzinami medycyny klinicznej. Tradycyjnie dzieli się ją na patologię ogólną i szczegółową. Pierwsza zajmuje się podstawowymi mechanizmami odpowiedzi komórek na uszkodzenia lub inne zaburzenia. Patologia szczegółowa zajmuje się zmianami w odniesieniu do poszczególnych narządów. Właściwie postawione rozpoznanie - które opiera się na powiązanym z danymi klinicznymi obrazem makroskopowym i mikroskopowym oraz coraz częściej wsparte jest przez badania dodatkowe: immunohistochemiczne, molekularne, genetyczne - warunkuje wybór właściwego postępowania terapeutycznego. W nowotworach prawidłowe rozpoznanie i badania dodatkowe warunkują ocenę rokowania. Student w momencie rozpoczęcia kursu z patomorfologii powinien mieć opanowane wiadomości z zakresu podstawowych nauk medycznych zwłaszcza anatomii i histologii, w tym umiejętność mikroskopowania. Student zdobywa wiedzę dotyczącą roli patomorfologii jako przedmiotu diagnostyki klinicznej. Przedstawione są zagadnienia dotyczące badania autopsyjnego, badań, cytologicznych, immunohistochemicznych, mikroskopowo-elektronowych. Student zdobywa wiedzę obejmującą zrozumienie pojęć z zakresu: zmian wstecznych i postępowych (ich przyczyn i morfologicznych wykładników; uszkodzenia, adaptacji i śmierci komórki, zwyrodnień, martwicy, przerostu, rozrostu); zaburzeń w krążeniu: (pojęcie krwotoku, wstrząsu, zawału, zakrzepicy, zatory, żylaki, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, obrzęki i odwodnienie); zapaleń (podział zapaleń, mianownictwo, mediatory zapalenia, kliniczne objawy ostrego i przewlekłego zapalenia, zapalenia ziarniniakowe); wybranych zagadnień z chorób autoimmunologicznych, stanów przednowotworowych oraz nowotworów (klasyfikacja, stopnie złośliwości, drogi szerzenia się nowotworów, czynniki ryzyka).

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. „ Robbins Patologia” Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2014

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Stachura J, Domagała W: „Patologia znaczy słowo o chorobie” (tom 1-3), PAU, Kraków 2005

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 96 godzin więcej informacji
Wykład, 74 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Magdalena Bodnar, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Marlena Janiczek, Jakub Jóźwicki, Anna Kasperska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Joanna Maciejewska, Maria Mikołajczyk, Izabela Neska-Długosz, Martyna Parol-Kulczyk, Natalia Skoczylas-Makowska, Łukasz Szylberg, Radosław Wujec, Marek Zdrenka, Magda Zwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.