Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Propedeutyka chirurgii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3PCHI-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka chirurgii
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
Grupy: Chirurgia dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu propedeutyka chirurgii musi wykazać się wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii przewodu pokarmowego. Jest to sprawdzane w formie kolokwium wejściowego (20 pytań).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 39 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- kolokwium końcowe: 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

60 godziny, co odpowiada 2,40 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 39 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 6 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 6 + 0,5 = 6,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 72 godziny

Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych): 5 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych): 8 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu pierwszej pomocy): 3 godziny

3. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych (F K_W03) –

W2: wyjaśnia zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (F K_W04


W3: określa leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; (F K_W05)

W4: opisuje uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;( E K_W01)

W5: wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej; (C K_W33)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03)

U2: potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi; (E K_U29)

U3: potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta (E K_U38)

U4: stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;( F K_U03)

U5: zakłada wkłucie obwodowe;( F K_U05

U6: : potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt;( F K_U06)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05)

K2: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. Prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci (K_K06Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• wykłady tematyczne konwersatoryjne z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• analiza przypadków z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Ćwiczenia:

• ćwiczenia przy łóżku pacjenta

• ćwiczenia na sali operacyjnej jako asysta

• ćwiczenia na sali operacyjnej jako "instrumentariuszka brudna" - zapoznanie się z pracą na bloku operacyjnym

• ćwiczenia z prowadzenia dokumentacji lekarskiej


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot propedeutyka chirurgii mam za zadanie zapoznać studenta z podstawami chirurgii i różnic pomiędzy chirurgią a medycyną zachowawczą. Poznaje zasady aseptyki i antyseptyki w praktyce podczas ćwiczeń na bloku operacyjnym. Poznaje podstawy prowadzenie dokumentacji chirurgiczna oraz badania chirurgicznego pacjenta i drobnych zabiegów.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw chirurgii , a także przygotowania chorego do zabiegu i prowadzenie pooperacyjnego w tym podstaw anestezji i leczenia bólu. Student poznaje podstawy gojenia i leczenia ran, narzędzi chirurgicznych oraz sposoby zapobiegania i leczenia zakażeń. Poruszane są również zagadnienia ostrego brzucha, krwawień, urazów w tym oparzeń oraz podstawy endoskopii i laparoskopii

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu badania chorego, wykonywania drobnych zabiegów (zdejmowanie szwów, cewnikowanie, szycie ran i inne zawarte w książce umiejętności praktycznych). W ramach ćwiczeń na Bloku Operacyjnym studenci zapoznawani są z zasadami aseptyki i antyseptyki, podstawowymi narzędziami i technikami w chirurgii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Noszczyk W. (red.) Chirurgia t.1 i 2 PZWL 2009 r. lub później

2. 2. Kulig J. i Nowak W. (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, PZWL

Literatura uzupełniająca:

1.. Fibak J. (red.) Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014

2. Noszczyk W. (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, PZWL

3. James Garden O., Andrew Bradbury W., Forsythe J., Parks Chirurgia. Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009,Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny (0 – 16 punktów; > 75%): W1 – W5, U1, U4 – stosowany w warunkach stacjonarnych oraz w obszarze kształcenia na odległość

Sprawdzian praktyczny (system 0-1): W1, W2, W3, U1 – U6 – stosowany w warunkach stacjonarnych

Kolokwium końcowe (>60%): W1 – W5,

U1, U3, U4.

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1 – K2 stosowana w warunkach stacjonarnych oraz w obszarze kształcenia na odległość

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Słupski, Wojciech Szczęsny
Prowadzący grup: Stanisław Pierściński, Andrii Shevchuk, Wojciech Szczęsny, Jakub Szmytkowski, Jacek Szopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szczęsny
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)