Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Propedeutyka chorób wewnętrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3PCHW-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka chorób wewnętrznych
Jednostka: Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Grupy: Choroby wewnętrzne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość nauk podstawowych w zakresie objętym dotychczas zrealizowanym programem studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin

- wykłady: 10 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

73 godzin, co odpowiada 2,9 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin

- wykłady: 10 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przygotowanie do seminariów i wykładów (w tym czytanie wskazanej literatury): 20 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 25 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10 + 1 = 11 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 128 godzin, co odpowiada

5 punktów ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 30 godzin

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 20 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 40 godzin

- wykłady (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 10 godzin

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 102 godzin, co odpowiada

4 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 10 + 1 = 11 godzin

(0,4 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 40 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

40 godzin, co odpowiada 1,6 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym: zakres normy i czynniki demograficzne wpływające na wartość tych parametrów (B W29).

W2: Zna związek pomiędzy czynnikami zaburzającymi stan równowagi procesów biologicznych a zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi (BW30)

W3: Zna możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza (BW28)

W4: Wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej (CW33)

W5: Zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób (EW1)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym (EU1)

U2: Przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (EU3)

U3: Ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta (EU7)

U4. Ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta (EU13)

U5: Rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia (EU14)

U6: Potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt (FU6)

U7. Interpretuje wyniki badań laboratoryjnych i identyfikuje przyczyny odchyleń od normy (EU24)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętności stałego dokształcania się (KK07)

K2: Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (KK03)

K3: Kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (KK04)

K4: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (KK03)

K5: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta m in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci (KK05)

K6: Formułuje wnioski z własnych pomiarów lub obserwacji (KK10)


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• wykład konwersatoryjny

• wykład problemowy

• dyskusja dydaktyczna

Ćwiczenia:

• analiza przypadków

• ćwiczenia kliniczne

• dyskusja dydaktyczna

• metody symulacyjne

Wykład:

• wykład informacyjny


Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do zajęć klinicznych z chorób wewnętrznych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie seminarium, ćwiczeń i wykładów.

Przedmiot przygotowuje studentów do zajęć klinicznych z chorób wewnętrznych. Podczas zajęć z studenci są zaznajamiani z procesem podejmowania decyzji w praktyce klinicznej. Studenci są nauczani: jak prawidłowo zebrać wywiad, jak wprawnie przeprowadzić badanie przedmiotowe, kiedy zastosować określone badanie diagnostyczne i jak krytycznie ocenić jego wartość, aby połączeniu z danymi uzyskanymi z wywiadu i badania przedmiotowego ustalić prawidłowe rozpoznanie. Podczas zajęć wnikliwie dyskutowane są objawy i odchylenia w badaniu fizykalnym, z uwzględnieniem rozpoznania różnicowego, typowe dla najczęstszych chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, dokrewnego i krwiotwórczego.

Tematyka seminariów obejmuje teoretyczne podstawy badania podmiotowego i przedmiotowego.

Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia z zakresu symptomatologii i diagnostyki różnicowej objawów chorobowych.

Ćwiczenia prowadzone są przy łóżku chorego.

W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z prawidłową techniką przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego w zakresie chorób wewnętrznych. Zdobywają praktyczną wiedzę na temat symptomatologii chorób wewnętrznych oraz interpretacji wyników badań diagnostycznych. Asystują w czasie procedur diagnostycznych i zabiegach lekarskich. Studenci jako obserwatorzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji klinicznych. Zapoznawani są z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badanie kliniczne Macleod. Red. Douglas G., Nicol F., Robertson C. Elsevier Urban & Partner, 2017.

2. Interna Szczeklika. Red. Gajewski P., Szczeklik A. Medycyna Praktyczna, aktualne wydanie.

Literatura uzupełniająca:

1. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Red. Kokot F. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

2. Diagnostyka internistyczna. Tatoń J. Czech A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.

3. Wywiad i badanie przedmiotowe Crash Course, A. Maxwell, Urban & Partner 2010

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian praktyczny (0-25 punktów, 5 pytań, po 0-5 punktów): U1 – U7; >= 60%

Sprawdzian ustny (0 – 25 punktów; 5 pytań, po 0-5 punktów): W1–W5, U7; >=60%

Ocena zaliczająca przedmiot formułowana jest ze średniej arytmetycznej z ocen z ww sprawdzianów.

Sprawdziany odbywają się w ostatnim dniu bloku ćwiczeniowego.

Kryteria oceniania:

15 pkt (60%) - ocena dst (3)

18 pkt (71%) - ocena dst plus (3,5)

20 pkt (80%) - ocena db (4)

22 pkt (88%) - ocena db plus (4,5)

23 pkt (92%) ocena bdb (5)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Piotr Adamski, Malwina Barańska, Łukasz Bednarczyk, Ryszard Dobosiewicz, Tomasz Fabiszak, Małgorzata Jasiewicz, Michał Kasprzak, Wojciech Krupa, Jacek Kubica, Ewa Laskowska, Lidia Manelska, Piotr Niezgoda, Ewa Obońska, Karolina Obońska, Małgorzata Ostrowska, Maciej Piasecki, Przemysław Podhajski, Krzysztof Pstrągowski, Jakub Ratajczak, Michał Siedlaczek, Wioleta Stolarek, Marek Woźnicki, Ewa Zabielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do zajęć klinicznych z chorób wewnętrznych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie seminarium, ćwiczeń i wykładów z wykorzystaniem e-learningu.

Przedmiot przygotowuje studentów do zajęć klinicznych z chorób wewnętrznych. Podczas zajęć z studenci są zaznajamiani z procesem podejmowania decyzji w praktyce klinicznej. Studenci są nauczani: jak prawidłowo zebrać wywiad, jak wprawnie przeprowadzić badanie przedmiotowe, kiedy zastosować określone badanie diagnostyczne i jak krytycznie ocenić jego wartość, aby połączeniu z danymi uzyskanymi z wywiadu i badania przedmiotowego ustalić prawidłowe rozpoznanie. Podczas zajęć wnikliwie dyskutowane są objawy i odchylenia w badaniu fizykalnym, z uwzględnieniem rozpoznania różnicowego, typowe dla najczęstszych chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, dokrewnego i krwiotwórczego.

Tematyka seminariów obejmuje teoretyczne podstawy badania podmiotowego i przedmiotowego.

Tematyka wykładów w formie e-learningu obejmuje zagadnienia z zakresu symptomatologii i diagnostyki różnicowej objawów chorobowych.

Ćwiczenia prowadzone są przy łóżku chorego.

W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z prawidłową techniką przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego w zakresie chorób wewnętrznych. Zdobywają praktyczną wiedzę na temat symptomatologii chorób wewnętrznych oraz interpretacji wyników badań diagnostycznych. Asystują w czasie procedur diagnostycznych i zabiegach lekarskich. Studenci jako obserwatorzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji klinicznych. Zapoznawani są z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badanie kliniczne Macleod. Red. Douglas G., Nicol F., Robertson C. Elsevier Urban & Partner, 2017.

2. Interna Szczeklika. Red. Gajewski P., Szczeklik A. Medycyna Praktyczna, aktualne wydanie.

Literatura uzupełniająca:

1. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Red. Kokot F. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

2. Diagnostyka internistyczna. Tatoń J. Czech A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.

3. Wywiad i badanie przedmiotowe Crash Course, A. Maxwell, Urban & Partner 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Malwina Barańska, Łukasz Bednarczyk, Ryszard Dobosiewicz, Małgorzata Jasiewicz, Ewa Laskowska, Ewa Obońska, Maciej Piasecki, Przemysław Podhajski, Krzysztof Pstrągowski, Adrian Radziwanowski, Marek Woźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do zajęć klinicznych z chorób wewnętrznych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie seminarium, ćwiczeń i wykładów z wykorzystaniem e-learningu.

Przedmiot przygotowuje studentów do zajęć klinicznych z chorób wewnętrznych. Podczas zajęć z studenci są zaznajamiani z procesem podejmowania decyzji w praktyce klinicznej. Studenci są nauczani: jak prawidłowo zebrać wywiad, jak wprawnie przeprowadzić badanie przedmiotowe, kiedy zastosować określone badanie diagnostyczne i jak krytycznie ocenić jego wartość, aby połączeniu z danymi uzyskanymi z wywiadu i badania przedmiotowego ustalić prawidłowe rozpoznanie. Podczas zajęć wnikliwie dyskutowane są objawy i odchylenia w badaniu fizykalnym, z uwzględnieniem rozpoznania różnicowego, typowe dla najczęstszych chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, dokrewnego i krwiotwórczego.

Tematyka seminariów obejmuje teoretyczne podstawy badania podmiotowego i przedmiotowego.

Tematyka wykładów w formie e-learningu obejmuje zagadnienia z zakresu symptomatologii i diagnostyki różnicowej objawów chorobowych.

Ćwiczenia prowadzone są przy łóżku chorego.

W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z prawidłową techniką przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego w zakresie chorób wewnętrznych. Zdobywają praktyczną wiedzę na temat symptomatologii chorób wewnętrznych oraz interpretacji wyników badań diagnostycznych. Asystują w czasie procedur diagnostycznych i zabiegach lekarskich. Studenci jako obserwatorzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji klinicznych. Zapoznawani są z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badanie kliniczne Macleod. Red. Douglas G., Nicol F., Robertson C. Elsevier Urban & Partner, 2017.

2. Interna Szczeklika. Red. Gajewski P., Szczeklik A. Medycyna Praktyczna, aktualne wydanie.

Literatura uzupełniająca:

1. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Red. Kokot F. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

2. Diagnostyka internistyczna. Tatoń J. Czech A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.

3. Wywiad i badanie przedmiotowe Crash Course, A. Maxwell, Urban & Partner 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)