Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Propedeutyka chorób wewnętrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3PCHW-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka chorób wewnętrznych
Jednostka: Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Grupy: Choroby wewnętrzne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość nauk podstawowych w zakresie objętym dotychczas zrealizowanym programem studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin

- e-learning: 10 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

73 godzin, co odpowiada 2,9 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin

- wykłady w formie e-learningu: 10 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przygotowanie do seminariów i wykładów w formie e-learningu (w tym czytanie wskazanej literatury): 20 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 25 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10 + 1 = 11 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 128 godzin, co odpowiada

5 punktów ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 30 godzin

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 20 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 40 godzin

- e-learning (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 10 godzin

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 102 godzin, co odpowiada

4 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 10 + 1 = 11 godzin

(0,4 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 40 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

40 godzin, co odpowiada 1,6 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym: zakres normy i czynniki demograficzne wpływające na wartość tych parametrów (B W29).

W2: Zna związek pomiędzy czynnikami zaburzającymi stan równowagi procesów biologicznych a zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi (BW30)

W3: Zna możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza (BW28)

W4: Wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej (CW33)

W5: Zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób (EW1)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym (EU1)

U2: Przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (EU3)

U3: Ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta (EU7)

U4. Ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta (EU13)

U5: Rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia (EU14)

U6: Potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt (FU6)

U7. Interpretuje wyniki badań laboratoryjnych i identyfikuje przyczyny odchyleń od normy (EU24)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętności stałego dokształcania się (KK07)

K2: Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (KK03)

K3: Kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (KK04)

K4: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (KK03)

K5: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta m in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci (KK05)

K6: Formułuje wnioski z własnych pomiarów lub obserwacji (KK10)


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• wykład konwersatoryjny

• wykład problemowy

• dyskusja dydaktyczna

Ćwiczenia:

• analiza przypadków

• ćwiczenia kliniczne

• dyskusja dydaktyczna

• metody symulacyjne

E-learning:

• wykład informacyjny


Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do zajęć klinicznych z chorób wewnętrznych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie seminarium, ćwiczeń i wykładów z wykorzystaniem e-learningu.

Przedmiot przygotowuje studentów do zajęć klinicznych z chorób wewnętrznych. Podczas zajęć z studenci są zaznajamiani z procesem podejmowania decyzji w praktyce klinicznej. Studenci są nauczani: jak prawidłowo zebrać wywiad, jak wprawnie przeprowadzić badanie przedmiotowe, kiedy zastosować określone badanie diagnostyczne i jak krytycznie ocenić jego wartość, aby połączeniu z danymi uzyskanymi z wywiadu i badania przedmiotowego ustalić prawidłowe rozpoznanie. Podczas zajęć wnikliwie dyskutowane są objawy i odchylenia w badaniu fizykalnym, z uwzględnieniem rozpoznania różnicowego, typowe dla najczęstszych chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, dokrewnego i krwiotwórczego.

Tematyka seminariów obejmuje teoretyczne podstawy badania podmiotowego i przedmiotowego.

Tematyka wykładów w formie e-learningu obejmuje zagadnienia z zakresu symptomatologii i diagnostyki różnicowej objawów chorobowych.

Ćwiczenia prowadzone są przy łóżku chorego.

W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z prawidłową techniką przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego w zakresie chorób wewnętrznych. Zdobywają praktyczną wiedzę na temat symptomatologii chorób wewnętrznych oraz interpretacji wyników badań diagnostycznych. Asystują w czasie procedur diagnostycznych i zabiegach lekarskich. Studenci jako obserwatorzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji klinicznych. Zapoznawani są z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badanie kliniczne Macleod. Red. Douglas G., Nicol F., Robertson C. Elsevier Urban & Partner, 2017.

2. Interna Szczeklika. Red. Gajewski P., Szczeklik A. Medycyna Praktyczna, aktualne wydanie.

Literatura uzupełniająca:

1. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Red. Kokot F. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

2. Diagnostyka internistyczna. Tatoń J. Czech A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.

3. Wywiad i badanie przedmiotowe Crash Course, A. Maxwell, Urban & Partner 2010

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian praktyczny (0-25 punktów, 5 pytań, po 0-5 punktów): U1 – U7; >= 60%

Sprawdzian ustny (0 – 25 punktów; 5 pytań, po 0-5 punktów): W1–W5, U7; >=60%

Ocena zaliczająca przedmiot formułowana jest ze średniej arytmetycznej z ocen z ww sprawdzianów.

Sprawdziany odbywają się w ostatnim dniu bloku ćwiczeniowego.

Kryteria oceniania:

15 pkt (60%) - ocena dst (3)

18 pkt (71%) - ocena dst plus (3,5)

20 pkt (80%) - ocena db (4)

22 pkt (88%) - ocena db plus (4,5)

23 pkt (92%) ocena bdb (5)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Małgorzata Jasiewicz, Jacek Kubica, Ewa Laskowska, Ewa Obońska, Małgorzata Ostrowska, Maciej Piasecki, Przemysław Podhajski, Wioleta Stolarek, Marek Woźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Łukasz Bednarczyk, Ryszard Dobosiewicz, Małgorzata Jasiewicz, Ewa Laskowska, Piotr Niezgoda, Maciej Piasecki, Przemysław Podhajski, Krzysztof Pstrągowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)