Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Propedeutyka chorób wewnętrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3PCHWF-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka chorób wewnętrznych
Jednostka: Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej
Grupy: Choroby wewnętrzne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do udziału w kursie niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 10 godz.

- udział w seminariach - 20 godzin

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych - 40 godzin

- konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia - 10 godzin

- zaliczenie egzaminu - 12 godzin


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 10 godz.

- udział w seminariach - 20 godzin

- udział w ćwiczeniach - 40 godzin

- praca własna - 15 godzin

- konsultacje: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 30 + 3 = 33 godz.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

nie dotyczy.


4. Czas potrzebny na przygotowanie się i udział w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 30 + 3 = 33 godz.


5. Bilans nakładu pracy studenta na zajęciach praktycznych:

- udział w ćwiczeniach - 25 godz.


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki - nie dotyczy


Łączny nakład pracy studenta wynosi 150 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - student zna i rozumie przyczyny, objawy, powikłania oraz zasady diagnostyki i leczenia najczęstszych chorób wewnętrznych u osób dorosłych.

W02: korelacje między czynnikami wpływającymi na równowagę procesów biologicznych a zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi (B.W25)


W03 - student zna i rozumie możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagającego praktykę lekarską (B.W28)


W04 - wymienia objawy kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych narządów i układów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej (C.W34)


W05 - student zna i rozumie środowiskowe i epidemiologiczne uwarunkowania najczęstszych chorób (E.W1)


Efekty uczenia się - umiejętności:

K01 - student wykazuje umiejętność korzystania z obiektywnych źródeł informacji (K_K01)

K02 - student wykazuje umiejętność nawiązywania i utrzymywania bliskich i pełnych szacunku relacji z pacjentami oraz wykazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych (K_K03)

K03 - student wykazuje umiejętność traktowania dobra pacjentów jako priorytetu (K_K04)

K04 - student wykazuje umiejętność przestrzegania tajemnicy lekarskiej i innych praw pacjenta (K_K05)

K05 - student wykazuje umiejętność realizacji zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym przedstawicieli innych zawodów medycznych.

specjalistów, w tym przedstawicieli innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowym (K_K06)

K06 - student wykazuje umiejętność identyfikacji i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K_K07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

U01 - student przeprowadza wywiad lekarski z dorosłym pacjentem (E.U1)

U02 - student przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (EK_U3)

U03 - student potrafi ocenić ogólny stan pacjenta oraz poziom jego przytomności i świadomości (E.U7)

U04 - student potrafi zdiagnozować stany zagrożenia życia takie jak migotanie komór, częstoskurcz komorowy, bradyarytmia, wstrząs kardiogenny (E.U14)

U05 - student wykonuje podstawowe procedury medyczne, w tym:

1) pomiar temperatury (wewnętrznej i obwodowej) i tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia,

2) monitorowanie parametrów życiowych za pomocą kardiomonitora, pulsoksymetru

3) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy z interpretacją, kardiowersja elektryczna, defibrylacja (E.U29)

U06 - U04 - student pobiera próbki do badań laboratoryjnych (E.U28)

U07 - student potrafi krytycznie analizować literaturę medyczną, w tym anglojęzyczną oraz wyciągać wnioski na podstawie dostępnej literatury (D.U17)


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

- wykład informacyjny

- dyskusja edukacyjna.


Ćwiczenia:

- analiza przypadków medycznych

- ćwiczenia praktyczne

- dyskusja edukacyjna

- symulacja przypadków medycznych.


Wykłady

- wykład multimedialny.


Skrócony opis:

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w zakresie chorób u dorosłych. Przygotowanie studentów do: Planowania diagnostyki, leczenia profilaktyki zarówno pierwotnej jak i wtórnej. Planowania i analizy badań diagnostycznych. Techniki zbierania wywiadu lekarskiego i badania fizykalnego.

Pełny opis:

Seminaria: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w zakresie chorób występujących u osób dorosłych. Przygotowanie studentów do: Planowania diagnostyki, leczenia profilaktyki zarówno pierwotnej jak i wtórnej. Planowania i analizy badań diagnostycznych. Techniki zbierania wywiadu lekarskiego i badania fizykalnego.

Ćwiczenia: Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych z zakresu chorób u osób dorosłych. Przygotowanie studentów do: Planowania diagnostyki, leczenia profilaktyki zarówno pierwotnej jak i wtórnej. Planowania i analizy badań diagnostycznych. Techniki zbierania wywiadu lekarskiego i badania fizykalnego.

Wykłady: Trening praktycznych zagadnień związanych z zebraniem wywiadu, oceną objawów przedmiotowych i podmiotowych. Trening podstawowych procedur praktycznych. Trening diagnostyki różnicowej. Interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych, obrazowych i podstaw EKG.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Zasady medycyny wewnętrznej Harrisona: Volumes 1 and 2, 18th Edition. Wyd. Longo D.L., Kasper D.L., Jameson J.L., Fauci A.S., Hauser S.L., Loscalzo J. McGraw-Hill Professional, 2011.

2. Macleod's Clinical Examination. Wydanie 13. Wyd. Douglas G., Nicol F., Robertson C. Elsevier, 2013.

3. Macleod's Clinical Diagnosis. Wydanie 1. Japp A., Robertson C., Hennessey I. Churchill Livingstone, 2012.

Literatura uzupełniająca

1. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. Ed. Bickley L.S. Lippincott Williams and Wilkins, 2013.

2. Mosby's Guide to Physical Examination. Wyd. Rosalyn W. Stewart, Henry M. Seidel, Joyce E. Dains, John A. Flynn, Jane W. Ball,

Barry S. Solomon. Mosby Elsevier, 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach i seminariach oraz zdanie egzaminu końcowego. Egzamin końcowy (ustny lub pisemny) składa się z pytań dotyczących zagadnień poruszanych na wykładach i seminariach oraz wymagających umiejętności wymienionych w punktach W1-W5, U3, U4, U6.

Kryteria oceny:

% uzyskanych punktów / liczba punktów / ocena

92-100 / 37 - 40 / bardzo dobry (5)

84-91 / 34 - 36 / dobry plus (4+)

76-83 / 31 - 33 / dobry (4)

68-75 / 27 - 30 / zadowalający plus (3+)

56-67 / 23 - 26 / zadowalający (3)

0-55 / 0 - 22 / niezaliczone (2).

Wymagana jest 100% frekwencja na zajęciach. Student może mieć 20% usprawiedliwionych nieobecności (zwolnienie lekarskie). W przypadku większej liczby nieobecności o kryteriach dopuszczenia do przedmiotu decyduje koordynator przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Grześk
Prowadzący grup: Joanna Banach, Jan Błażejewski, Wojciech Gilewski, Elżbieta Grześk, Łukasz Wołowiec, Eryk Wódkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)