Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Branża farmaceutyczna: fakty i mity

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3ZF101-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Branża farmaceutyczna: fakty i mity
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Propagowanie zachowań etycznych w zakresie współczesnej medycyny dotyczących aborcji, eutanazji, nieuleczalnych chorób

Obowiązki prawne lekarza w zakresie prawa farmaceutycznego


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia: 4 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 19,5 godzin, co odpowiada 0,78 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje: 4 godziny

-czytanie wskazanej literatury: 4 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktu ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Podstawowa w zakresie problematyki etyki w współczesnej medycynie (aborcja, eutanazja)

W2: W zakresie aspektów prawnych, poszanowania autonomii pacjenta w zakresie podejmowania trudnych etycznie, krytycznie decyzji w opiece zdrowotnej niezależnie od ich stanu świadomości czy światopoglądu. Uwzględniając iż prawo ogranicza możliwość stosowania konsultacji etycznych poprzez narzucanie ujednoliconych rozwiązań


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wybierać taki typ leczenie , które minimalizuje konsekwencje etyczne, społeczne dla pacjenta

U2: Dostrzec oznaki zachowań antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych oraz właściwie na nie reagować


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Kierowaniem się dobrem pacjenta. Nawiązywania i utrzymania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z pacjentem a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych

K2: Podejmowanie działań wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- dyskusja dydaktyczna

- drzewo decyzyjne

- analiza przypadków

- aspekty prawne


Skrócony opis:

Zakres zagadnień moralnych, z którym boryka się praktyczne zastosowanie nauk biomedycznych, jest już dosyć rozległy. Wystarczy tu wskazać na kontrowersje, jakie stale się rodzą wokół kwestii aborcji, eutanazji, inżynierii genetycznej czy biotechnologii. Sytuacja ta z jednej strony świadczy o tym, że możliwości ingerencji w procesy ludzkiego życia – tak od strony ilościowej, jak i jakościowej – są coraz większe, z drugiej zaś strony jest ona dowodem na to, że nie można tych innowacji bezkrytycznie zaaplikować, nie wziąwszy pod uwagę problematyki moralnej, którą one ze sobą niosą.

Pełny opis:

Krajowy przemysł farmaceutyczny jest jedną ze strategicznych branż polskiej gospodarki. Tworzą go firmy zajmujące się produkcją leków, a także substancji czynnych będących składnikami leków, na terenie Polski. Krajowy przemysł farmaceutyczny to przede wszystkim producenci leków generycznych i bionastępczych. Odgrywa on ważną rolę w systemie opieki zdrowotnej, zapewniając pacjentom bezpieczne, skuteczne i dostępne cenowo produkty lecznicze.

Polski rynek farmaceutyczny odnotowuje stały wzrost, jest największym rynkiem w Europie Środkowej i szóstym co do wielkości w Unii Europejskiej. Korzyści z rozwiniętego i zrównoważonego przemysłu to wkład we wzrost gospodarczy, gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, oszczędność dla budżetu państwa oraz rozwój innowacyjnych technologii. FAKT CZY MIT?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Engelhardt H.T.: The foundations of bioethics. New York, Oxford University Press, 1996: 103

2. Reale G.: Radici culturali e spirituali dell' Europa: per una rinascita dell' "uomo europeo". Milano, Raffaello Cortina Editore, 2003: 65

3.Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i o biomedycynie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne (0 – 60 punktów; >60%): W1 –W2, U1-U2

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1-K2

Minimalny próg procentowy dla uzyskania oceny pozytywnej 60 %.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Agnieszka Białomyzy, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)