Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Metodologia pracy naukowo-badawczej w dermatologii i wenerologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3ZF102-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Metodologia pracy naukowo-badawczej w dermatologii i wenerologii
Jednostka: Katedra Dermatologii i Wenerologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/katedra-dermatologii-chorob-przenoszonych-droga-plciowa-i-immunodermatologii/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach: 60 godzin

- konsultacje: 5 godzin

- przygotowanie do seminariów (w tym czytanie wskazanej literatury):

20 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie:

14 godzin + 1 godzina = 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godzin, co odpowiada

4 punktom ECTS.


Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 10 godzin

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu dermatologii i wenerologii): 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu dermatologii i wenerologii): 10 godzin

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu dermatologii i wenerologii): 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami 35+6


Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

Zajęcia są przeprowadzone w formie seminariów realizowanych on-line.


Efekty uczenia się - wiedza:

W01 Zna podstawowe metody badawcze stosowane w naukach medycznych B.W26.

W02: Zna specyfikę badań z dziedziny dermatologii i wenerologii B.W29.

W03: Zna rodzaje źródeł do badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych B.W29.

W04: Posiada wiedzę w zakresie interpretowania i analizy różnego rodzaju materiału źródłowego B.W29.

W05: Zna dostępne bazy internetowe B.W29.

W06: Posiada wiedzę z zakresu statystyki biomedycznej B.W27.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Posiadać umiejętność formułowania tematyki i problematyki badawczej w dziedzinie dermatologii i wenerologii B.U13.

U02: Potrafi sporządzić rozbudowany konspekt określonego tematu badawczego B.U13.

U03: Biegle wykorzystuje pozyskane informacje naukowe, potrafi je integrować, dokonywać krytycznej interpretacji, a także wyciągnąć wnioski i stawiać hipotezy B.U10.

U04: Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim D.U17


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Rozumie potrzebę podnoszenia poziomu swojej wiedzy

i umiejętności K_K07

K02: Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do dalszego zagłębiania zagadnień dotyczących dermatologii i wenerologii K_K01


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

– wykład informacyjny on-line;

– z prezentacją multimedialną;

– dyskusja dydaktyczna;

– projektowanie i analiza badań naukowych;

– praca indywidualna i praca w grupach;

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Metodologia ogólna przedstawia istotę poznania naukowego, procesy badawcze, etapy badań i procedurę badawczą, metody, techniki i narzędzia badawcze, w tym czynności prowadzenia optymalnych badań.

Zasadniczym celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie elementarnej wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowo-badawczej

w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Na zajęciach zostaną poruszone zagadnienia takie jak: rodzaje i formy prac naukowych, etapy badań

i procedura badawcza, techniki i narzędzia badawcze, wskazówki dotyczące projektowania pracy naukowej w szczególności doboru metodologii badań oraz zasad opracowania i interpretowania uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Zajęcia są przeprowadzone w formie seminariów realizowanych on-line.

Celem przedmiotu jest:

1. Wskazanie podstawowych zasad postępowania metodologicznego.

2. Wyróżnienie głównych metod badawczych.

3. Zapoznanie z możliwościami finansowania badań naukowych

4. Opracowanie hipotez badawczych w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe.

5. Zaprojektowanie eksperymentu badawczego z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów prawnych.

6. Dobór warsztatu i metod badawczych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Zieliński Jarosław. „Metodologia pracy naukowej”, ASPRA-JR, Warszawa 2012

2. Radomski D., Grzanka A. „Metodologia badań naukowych

w medycynie”. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011

Literatura uzupełniająca:

1. J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996

Puzio A. „Wybrane zagadnienia z metodyki pracy naukowej. Skrypt dla studentów i doktorantów”, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1994

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowanej pracy posiadającej formę artykułu naukowego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tadrowski
Prowadzący grup: Rafał Czajkowski, Małgorzata Grochocka, Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tadrowski
Prowadzący grup: Rafał Czajkowski, Małgorzata Grochocka, Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)