Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Wsparcie farmakologiczne podczas intensywnego uczenia się. Jak skutecznie poprawić pamięć?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3ZF120-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Wsparcie farmakologiczne podczas intensywnego uczenia się. Jak skutecznie poprawić pamięć?
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę zdobytą w ramach realizacji przedmiotu fizjologia, biochemia, farmakologia i anatomia uzyskanych w ramach realizacji ww przedmiotów zgodnie z programem studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia: 4 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 19,5 godzin, co odpowiada 0,78 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje: 4 godziny

-czytanie wskazanej literatury: 4 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktu ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W1: poszczególne grupy środków leczniczych (C.W35.)

W2: grupy leków, których nadużywanie może prowadzić do zatruć (C.W44.)

W3: podstawowe zasady farmakoterapii chorób osób w podeszłym wieku. (E.W10.)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: udzielać porad w kwestii przestrzegania zaleceń terapeutycznych i prozdrowotnego trybu życia. (D.U9.):

U2: interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych i krytycznie oceniać materiały reklamowe dotyczące leków. (E. U31.)

U3: wybierać takie leczenie, które minimalizuje konsekwencje społeczne dla pacjenta. (D.U3.)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student nauczył się:

K1: propagowania zachowań prozdrowotnych. (K_K09)

K2: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K_K07)

K3: korzystania z obiektywnych źródeł informacji (K_K01)


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

Podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

Poszukujące:

- studium przypadku

- ćwiczeniowa – analiza danych


Skrócony opis:

Intensywne uczenie wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno psychicznego jak i fizycznego. Farmakologia oferuje pewne możliwości w tym aspekcie, jednak skuteczność wielu środków wydaje się dyskusyjna. Oprócz omówienia leków stosowanych w celu poprawy pamięci, podczas fakultetu studenci zapoznają się z często stosowanymi i skutecznymi mnemotechnikami

Pełny opis:

Pojęcie i rodzaje pamięci

Struktury OUN odpowiedzialne za pamięć

Zaburzenia pamięci

Środki farmakologiczne poprawiające pamięć

Wybrane mnemotechniki – ćwiczenia praktyczne

Literatura:

1.Farmakologia i toksykologia E. Mutschlera PZWL

2.Farmakologia – tajemnice – R. Korbut WUJ

3.Farmakologia po prostu – R. Korbut WUJ

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne (0 – 60 punktów; >60%): W1 –W3, U1-U3

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1-K3

Oceny są wystawiane według liczby uzyskanych punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Minimalny próg procentowy dla uzyskania oceny pozytywnej wynosi 60%.

92≤… ..≤100

bardzo dobry (5)

88≤… .. <92

dobry + (4+)

80≤… .. <88

dobry (4)

71≤… .. <80

dst+ (3+)

60≤… .. <71

dst (3)

0… .. <60

ndst (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Marek Krzyżanowski, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Gostomczyk, Sebastian Grzyb, Sebastian Rewerski, Michał Wiciński, Eryk Wódkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)