Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Covid-19

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek45ZF1-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Covid-19
Jednostka: Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 4 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 4 roku SJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 5 roku NJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu „Covid-19” powinien/na posiadać wiedzę z zakresu podstaw chorób zakaźnych, mikrobiologii, patofizjologii, propedeutyki chorób wewnętrznych, epidemiologii i szczepień ochronnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w seminariach: 15 godzin (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość)

o konsultacje: 1.0 godz

• przygotowanie do seminariów (w tym czytanie wskazanej literatury): 5,0 godzin

• przygotowanie do zaliczenia: 3.5 godz.+0.5 godz= 4.5 godz.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin,

Efekty uczenia się - wiedza:

W1.-wymienia etapy rozwoju pandemii oraz drogi zakażenia SARS CoV-2, metody ograniczające transmisję zakażenia oraz zadania nadzoru epidemiologicznego. epidemiologię zakażeń SARS-CoV2, etapy rozwoju pandemii,

W2.-wymienia następstwa zakażenia SARS-CoV2 z uwzględnieniem przebiegu klinicznego Covid-19 ze specjalnym uwzględnieniem zasad monitorowania stanu chorego.

W3.-wymienia i odróżnia materiały biologiczne stosowane w diagnostyce laboratoryjnej Covid-19 oraz odtwarza sposoby pobierania tych badań

W4.-wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące patogenezy Covid-19

W5.-wymienia wskazania i przeciwskazania do szczepień ochronnych

W6.- wymienia czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu Covid-19

W7.-wymienia środki ochrony osobistej stosowane na różnych poziomach kontaktu z chorym

W8.- Zna zasady stosowania izolacji i kwarantanny


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi wymienić zasady stosowania izolacji i kwarantanny

U2: Potrafi ocenić ryzyko zakażenia SARS-CoV2 oraz zaplanować

wielopoziomową profilaktykę

U3: potrafi ocenić stan chorego i ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia

U4: potrafi zaplanować właściwe postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 oraz leczenie osób

U5: potrafi zakwalifikować pacjenta do przyjęcia do szpitala


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. jest świadomy konieczności stałego rozwoju i nauki

K2. akceptuje priorytetowe znaczenie dobra chorego w stanach zagrożenia epidemicznego


Metody dydaktyczne:

Seminaria

• dyskusja dydaktyczna

• debata

• analiza przypadków klinicznych

Seminaria mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej.


Skrócony opis:

Przedmiot Covid 19 ma na celu kształcenie z zakresu epidemiologii, patogenezy, metod diagnostycznych z uwzględnieniem technik biologii molekularnej, badań biochemicznych oraz obrazowych wykorzystywanych w celu rozpoznania, leczenia oraz zapobiegania zakażeniom SARS-CoV2

Celem zajęć z „Covid19” jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu epidemiologii i naturalnego przebiegu oraz odległych powikłań zakażeń SARS-CoV2 ze szczególnym uwzględnieniem organizacji służby zdrowia w warunkach pandemii. W ramach zajęć przedstawione zostaną zasady obowiązujące w diagnostyce i leczeniu Covid 19 uwzględniające badanie podmiotowe, przedmiotowe, interpretację wyników badań diagnostycznych niezbędnych w ustalenia prawidłowego rozpoznania oraz leczenia. Omówione będą stosowane w praktyce zasady izolacji osób chorych oraz kwarantanny osób z kontaktu .

Pełny opis:

Celem zajęć z „Covid19” jest przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu epidemiologii, historii naturalnej oraz wczesnych i odległych powikłań zakażeń SARS-CoV2. W ramach zajęć seminaryjnych zostaną przedstawione szczegółowe zasady organizacji służby zdrowia w warunkach pandemii, zasady stosowania środków ochrony osobistej, izolacji chorych oraz kwarantanny. Zostaną omówione dostępne metody stosowane w diagnostyce wirusologicznej i serologicznej SARS-CoV2 oraz zasady prowadzenia kompleksowej diagnostyki chorych podejrzanych o zakażenie SARS-CoV2 i chorych na Covid-19. Przedstawione zostaną czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19 uwzględniające wyniki badania podmiotowego, przedmiotowego, interpretację wyników badań laboratoryjnych wykorzystywanych w monitorowaniu i prognozowaniu przebiegu choroby. Zostaną omówione rekomendacje dotyczące kwalifikacji pacjenta z Covid 19 do tlenoterapii biernej, wysokoprzepływowej lub leczenia w oddziale OIT. Omówione zostaną zalecenia dotyczące leczenia krytycznie chorych w OIT. Zostaną omówione rekomendacje dotyczące sposobów i czasu izolacji osób chorych oraz zalecenia odnośnie kwarantanny osób z kontaktu. Zostaną przedstawione rekomendacje w zakresie leczenia zakażenia SARS-CoV2 oraz Covid 19 ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w stanach niewydolności oddechowej osób dorosłych, burzy cytokinowej oraz powikłań zatorowo-zakrzepowych. Zostaną omówione zagadnienia związane z przebiegiem powikłaniami zakażenia SARS-CoV u dzieci i młodzieży. W ramach zajęć zostaną omówione najnowsze doniesienia dotyczące profilaktyki szerzenia zakażeń ze szczególnym uwzględnienie szczepień ochronnych.

Literatura:

Flisiak R.” Choroby zakaźne i pasożytnicze” Wyd. Czelej, Lublin 2020 , Cholewińska-Szymańska Grażyna. „Covid-19”. Zapobiegania i kontrola zakażeń wywołanych przez SARS-CoV- 2. WDZ 2021

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny :W1-W9,U1-U4.

≥60% zaliczone

<60% niezaliczone

Przedłużona obserwacja- (skala 0-10; >50%): K1, K2

Student(ka) jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa we wszystkich seminariach, co jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Olczak
Prowadzący grup: Dorota Kozielewicz, Justyna Moppert, Anita Olczak, Małgorzata Pawłowska, Anna Pniewska, Katarzyna Sierakowska, Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk, Joanna Wernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)