Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chirurgia ogólna i endokrynologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek4CHOGM-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chirurgia ogólna i endokrynologiczna
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
Grupy: Chirurgia dla 4 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) kontynuujący kształcenie z przedmiotu chirurgii ogólnej i endokrynologicznej musi wykazać się wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii przewodu pokarmowego, oraz wiedzy zdobytej podczas z zajęć

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 34 godziny

- udział w seminariach: 3 godzin


- kolokwium końcowe: 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

37 godzin, co odpowiada 1,90 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 34 godziny

- udział w seminariach: 15 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 6,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi godzin, co odpowiada

1.90 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych): 5 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych): 8 godzin

- przygotowanie do uczestnictwa w seminarium 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 19 godzin, co odpowiada

0,76 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 6 + 0,5 = 6,5 godziny

(0,26 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia:

- udział w wykładach i seminariach : 9 godzin

Łączny nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na wynosi 9 godzin, co odpowiada 0,36 punktowi ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 22 godzin

- udział w seminariach – 14 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

40 godzin, co odpowiada 1,6 punktu ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych (F K_W03)

W2: wyjaśnia zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (F K_W04)

W3: określa leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; (F K_W05)

W4: opisuje uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;( E K_W01)

W5: wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej; (C K_W33)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03)

U2: potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi; (E K_U29)

– efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

U3: potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta (E K_U38) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

U4: stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;( F K_U03) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

U5: zakłada wkłucie obwodowe;( F K_U05) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

U6: : potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt;( F K_U06) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K2: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. Prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci (K_K06)

Metody dydaktyczne:

Wykłady: zgodnie z planem wykładów


Seminaria: zgodnie z planem seminariów


Ćwiczenia:

ćwiczenia przy łóżku pacjenta

ćwiczenia na sali operacyjnej jako asysta

ćwiczenia na sali operacyjnej jako "instrumentariuszka brudna"- zapoznanie się z pracą na bloku operacyjnym

ćwiczenia z prowadzenie dokumentacji lekarskiej

ćwiczenia w Centrum Symulacji medycznej

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie utrwalić dotychczasową wiedzę studenta oraz pogłębić ją , kładąc szczególny nacisk na pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, uwzględniając różnice między pacjentami przyjętymi w trybie pilnym i planowym. I różnic pomiędzy chirurgią a medycyną zachowawczą. Poznaje podstawy prowadzenie dokumentacji chirurgiczna oraz badania chirurgicznego pacjenta i drobnych zabiegów.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu chorób przewodu pokarmowego leczonych w oddziałach chirurgicznych (zachowawczo, operacyjnie, w trybie pilnym/planowym)

Seminarium ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy dotyczącej chorego z chorobami przewodu pokarmowego. uzupełnienie wiedzy przekazywanej podczas wykładów

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu badania chorego, wykonywania drobnych zabiegów (zdejmowanie szwów, cewnikowanie, szycie ran i inne zawarte w książce umiejętności praktycznych). W ramach ćwiczeń na Bloku Operacyjnym studenci zapoznawani są z zasadami aseptyki i antyseptyki, podstawowymi narzędziami i technikami w chirurgii

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Noszczyk W. (red.) Chirurgia t.1 i 2 Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 r. lub później

2. 2. Kulig J. i Nowak W. (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Literatura uzupełniająca:

1.. Fibak J. (red.) Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014

2. Noszczyk W. (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, WydawnictwoLekarskie PZWL

3. James Garden O., Andrew Bradbury W., Forsythe J., Parks Chirurgia. Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009,Wydawnictwo Elsevier Urban & Partne

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny (0 – 16 punktów; > 75%): W1 – W5, U1,

Sprawdzian praktyczny (system 0-1): W1, W2, W3, U1 – U6 – stosowany w warunkach stacjonarnych

Kolokwium końcowe (>60%): W1 – W5,

U1, U3, U4.

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1 – K2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalik
Prowadzący grup: Włodzimierz Gniłka, Magdalena Kowalczewska, Aleksandra Kulczyńska, Maciej Michalik, Marcin Mrozowski, Krzysztof Tojek, Tomasz Zwoliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest utrwalenie nabytych umiejętności zawodowych podczas zajęć z propedeutyki chirurgii( IIIWL) oraz przyswojenie wiadomości umiejętności nabytych podczas zajęć u pacjentów leczonych chirurgicznie.

Pełny opis:

W trakcie zająć student dzięki codziennej, bezpośredniej pracy z pacjentem chirurgicznym w małych grupach, także na bloku operacyjnym i w ambulatorium oraz codziennym seminariom poświęconym wybranym zagadnieniom chirurgicznym a także cotygodniowym spotkaniom naukowym w klinice powinien nabyć następujące kompetencje:

1. Zdobycie umiejętności pracy zespołowej, prowadzenia dokumentacji lekarskiej, zdobywania wiedzy z chirurgii

2. Utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych nabytych w zakresie propedeutyki chirurgii na III roku

3. Zapoznanie się z zasadami diagnostyki i leczenia najczęstszych chorób chirurgicznych

4. Poznanie i praktyczne stosowanie zasad planowania postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w chorobach chirurgicznych

5. Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących specyfiki prowadzenia pacjentów oddziału chirurgicznego

6. Zapoznanie się z perspektywami rozwoju nowoczesnych technik chirurgicznych

Po zakończeniu zajęć student powinien wykazać się wiedzą w zakresie:

1. Diagnostyki i leczenia chirurgicznych chorób przełyku

2. Diagnostyki i leczenia chorób żołądka i dwunastnicy

3. Diagnostyki i leczenia chirurgicznych chorób jelit

4. Diagnostyki i leczenia chirurgicznych chorób wątroby i dróg żółciowych

5. Rozpoznawania i leczenia nadciśnienia wrotnego

6. Podstawowych chorób koloproktologicznych

7. Epidemiologii i następstw otyłości, kwalifikacji do operacyjnego leczenia otyłości, rodzajów operacji bariatrycznych

8. Podstawowych zasad chirurgii onkologicznej

9. Kwalifikacji do różnych rodzajów leczenia żywieniowego i znajomością powikłań tej metody leczenia

Po zakończeniu zajęć student powinien wykazać się umiejętnościami w zakresie:

1. Oceny stopnia odżywienia

2. Zlecania leków i prowadzenia chorego w okresie okołooperacyjnym

3. Planowania postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w chorobach

chirurgicznych przewodu pokarmowego i układu dokrewnego

4. Prowadzenia obserwacji lekarskich i dokumentacji medycznej chorych chirurgicznych

5. Zgłębnikowania żołądka, zasad zakładania sondy Sengstakena –Blakemore’a

6. Zakładania cewnika do pęcherza moczowego

7. Usuwania drenów, sączków i szwów chirurgicznych

Literatura:

Chirurgia tom 1-2 - - Noszczyk - PZWL

Chirurgia Wallner Tom 1-4

Chirurgia. Podręcznik dla studentów medycyny. Jan Fibak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)