Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chirurgia ogólna i endokrynologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek4CHOGW-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chirurgia ogólna i endokrynologiczna
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
Grupy: Chirurgia dla 4 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) kontynuujący kształcenie z przedmiotu chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej musi wykazać się wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii przewodu pokarmowego, oraz wiedzy zdobytej podczas z zajęć z propedeutyki chirurgii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 34 godziny

- udział w seminariach 15 godzin

- udział w wykładach 10 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- kolokwium końcowe: 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

godzin, co odpowiada 1,90 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 34 godziny

- udział w seminariach: 15 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 6,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 47 godzin, co odpowiada

1,90 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych): 5 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych): 8 godzin

- przygotowanie do uczestnictwa w seminarium 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 19 godzin, co odpowiada

0,76 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 6 + 0,5 = 6,5 godziny

(0,26 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia:

- udział w wykładach i seminariach: 10+15 godzin

Łączny nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na wynosi 9 godzin, co odpowiada 0,36 punktowi ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 35 godzin

- udział w seminariach – 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

40 godzin, co odpowiada


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych (F K_W03) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W2: wyjaśnia zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (F K_W04) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W3: określa leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; (F K_W05) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W4: opisuje uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;( E K_W01) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W5: wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej; (C K_W33) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

U2: potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi; (E K_U29)

– efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

U3: potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta (E K_U38) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

U4: stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;( F K_U03) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

U5: zakłada wkłucie obwodowe;( F K_U05) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

U6: : potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt;( F K_U06) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K2: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. Prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci (K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykłady: zgodnie z planem wykładów


Seminaria: zgodnie z planem seminariów


Ćwiczenia:

• ćwiczenia przy łóżku pacjenta

• ćwiczenia na sali operacyjnej jako asysta

• ćwiczenia na sali operacyjnej jako "instrumentariuszka brudna" - zapoznanie się z pracą na bloku operacyjnym

• ćwiczenia z prowadzenia dokumentacji lekarskiej

• ćwiczenia w Centrum Symulacji Medycznej


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie utrwalić dotychczasową wiedzę studenta oraz pogłębić ją , kładąc szczególny nacisk na pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, uwzględniając różnice między pacjentami przyjętymi w trybie pilnym i planowym. I różnic pomiędzy chirurgią a medycyną zachowawczą. Poznaje podstawy prowadzenie dokumentacji chirurgiczna oraz badania chirurgicznego pacjenta i drobnych zabiegów.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu chorób przewodu pokarmowego leczonych w oddziałach chirurgicznych (zachowawczo, operacyjnie, w trybie pilnym/planowym) Student poznaje zasady funkcjonowania pracowni endoskopowej i leczenia endoskopowego chorób. Zapoznaje się oceną stanu odżywienia hospitalizowanych pacjentów i w przypadku konieczności wdrożenia tego leczenia żywieniowego

Seminarium ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy dotyczącej chorego z chorobami przewodu pokarmowego. uzupełnienie wiedzy przekazywanej podczas wykładów

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu badania chorego, wykonywania drobnych zabiegów (zdejmowanie szwów, cewnikowanie, szycie ran i inne zawarte w książce umiejętności praktycznych). W ramach ćwiczeń na Bloku Operacyjnym studenci zapoznawani są z zasadami aseptyki i antyseptyki, podstawowymi narzędziami i technikami w chirurgii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. O.J. Garden, A.W. Bradbury, J.L.R. Forsythe, R.W. Parks

Chirurgia. Podręcznik dla studentów. wyd. II polskie Edra Urban &Partner 2015

2. Noszczyk W. (red.) Chirurgia t.1 i 2 Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 r. lub później

3. 2. Kulig J. i Nowak W. (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Literatura uzupełniająca:

1.. Fibak J. (red.) Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014

2. Noszczyk W. (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, WydawnictwoLekarskie PZWL

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny (0 – 16 punktów; > 75%): W1 – W5, U1,

Sprawdzian praktyczny (system 0-1): W1, W2, W3, U1 – U6 – stosowany w warunkach stacjonarnych

Kolokwium końcowe (>60%): W1 – W5,

U1, U3, U4.

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1 – K2 stosowana w warunkach stacjonarnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Słupski, Wojciech Szczęsny
Prowadzący grup: Marta Flisińska, Beata Januszko-Giergielewicz, Stanisław Pierściński, Maciej Słupski, Wojciech Szczęsny, Jakub Szmytkowski, Jacek Szopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie utrwalić dotychczasową wiedzę studenta oraz pogłębić ją , kładąc szczególny nacisk na pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, uwzględniając różnice między pacjentami przyjętymi w trybie pilnym i planowym. I różnic pomiędzy chirurgią a medycyną zachowawczą. Poznaje podstawy prowadzenie dokumentacji chirurgiczna oraz badania chirurgicznego pacjenta i drobnych zabiegów.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu chorób przewodu pokarmowego leczonych w oddziałach chirurgicznych (zachowawczo, operacyjnie, w trybie pilnym/planowym) Student poznaje zasady funkcjonowania pracowni endoskopowej i leczenia endoskopowego chorób. Zapoznaje się oceną stanu odżywienia hospitalizowanych pacjentów i w przypadku konieczności wdrożenia tego leczenia żywieniowego

Seminarium ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy dotyczącej chorego z chorobami przewodu pokarmowego. uzupełnienie wiedzy przekazywanej podczas wykładów

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu badania chorego, wykonywania drobnych zabiegów (zdejmowanie szwów, cewnikowanie, szycie ran i inne zawarte w książce umiejętności praktycznych). W ramach ćwiczeń na Bloku Operacyjnym studenci zapoznawani są z zasadami aseptyki i antyseptyki, podstawowymi narzędziami i technikami w chirurgii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. O.J. Garden, A.W. Bradbury, J.L.R. Forsythe, R.W. Parks

Chirurgia. Podręcznik dla studentów. wyd. II polskie Edra Urban &Partner 2015

2. Noszczyk W. (red.) Chirurgia t.1 i 2 Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 r. lub później

3. 2. Kulig J. i Nowak W. (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Literatura uzupełniająca:

1.. Fibak J. (red.) Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014

2. Noszczyk W. (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, WydawnictwoLekarskie PZWL

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)