Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chirurgia onkologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek4CHONG-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chirurgia onkologiczna
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
Grupy: Chirurgia dla 4 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.80 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z anatomii i fizjologii rok I i II


Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu propedeutyka chirurgii wykazuje znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii. i fizjologii przewodu pokarmowego, skóry, tkanek miękkich piersi, układu wewnatrzwydzielniczego, układu limfatycznego. Nie jest to sprawdzane w formie kolokwium wejściowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:


- udział w seminariach: 10 godzin


- udział w ćwiczeniach: 20 godzin


- konsultacje: 0,5 godziny


- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 2,5 godziny


- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 2,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 35,5 godzin, co odpowiada 1,8 punktów ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych,zasady ich wykonywania i najczęstsze powikłania (F K_W03)


W2: zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz W1: opisuje zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych,zasady ich wykonywania i najczęstsze powikłania (F K_W03)


W2: zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (F K_W04)


W3: określa leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; (F K_W05)


W4: wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej; (C K_W33)


W5: opisuje uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;( E K_W01)


W6: zna zasady terapii skojarzonych w onkologii, ogólne algorytmy postępowania diagnostyczno-leczniczego w najczęściej występujących nowotworach (E K_W26.);


W7: zna potrzebę realizacji programów profilaktyki chorób nowotworowych, nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz kwalifikacji do leczenia przez zespoły specjalistów (E K W_51);


W8: opisuje i rozumie uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych nowotworów (E K W_23);


W9: zna zasady i metody komunikacji z pacjentem i jego rodziną, które służą budowaniu empatycznej, opartej na zaufaniu relacji (D K_W5)


W10: zna zasady motywowania pacjenta do prozdrowotnych zachowań i informowania o niepomyślnym rokowaniu (D K_W15)


W11: zna zasady pracy w zespole (D K_W18z);

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:asystować przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowywać pole operacyjne i znieczulać miejscowo okolicę operowaną (F K_U1);


U2:posługiwać się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi (F K_U2)


U3:stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;( F K_U03)


U4:zaopatrywać prostą ranę, zakładać i zmieniać jałowy opatrunek chirurgiczny (F K_U4);


U5:przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03) ;


U6:badać piersi, węzły chłonne, gruczoł tarczowy i jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha oraz wykonywać badanie palcem przez odbyt (F K_U6);


U7:informować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań diagnostycznych lub terapeutycznych oraz uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie tych działań (D K_U6)


U8:potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:


a)pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,


b)monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,


c)badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,


d)wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,


e)wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, U1:asystować przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowywać pole operacyjne i znieczulać miejscowo okolicę operowaną (F K_U1);


U2:posługiwać się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi (F K_U2)


U3:stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;( F K_U03)


U4:zaopatrywać prostą ranę, zakładać i zmieniać jałowy opatrunek chirurgiczny (F K_U4);


U5:przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03) ;


U6:badać piersi, węzły chłonne, gruczoł tarczowy i jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha oraz wykonywać badanie palcem przez odbyt (F K_U6);


U7:informować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań diagnostycznych lub terapeutycznych oraz uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie tych działań (D K_U6)


U8:potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:


a)pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,


b)monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,


c)badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,


d)wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,


e)wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,


f)pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,


g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,


h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,


i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi; (E K_U29)


U9:asystować przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów medycznych:


1) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,


2) drenażu jamy opłucnowej


3) nakłuciu jamy otrzewnowej


4) biopsji cienkoigłowej (E K_U30)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (K_K04)


K2 Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05)


K3 Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci (K_K06)Metody dydaktyczne:

eminaria obejmują następujące tematy:


1.Czerniak i nowotwory skóry. Nowotwory tkanek miękkich. Chirurgia układu limfatycznego.


2.Zasady chirurgicznego leczenia nowotworów (także: chemioterapia dootrzewnowa). Nowotwory piersi.


3.Leczenie skojarzone nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego. Postępowanie okołooperacyjne, przygotowanie do zabiegu.


4.Chirurgia nowotworów wątroby, dróg żółciowych, trzustki.


5.Współczesna chirurgia nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Ćwiczenia:


- w poradni,


- na sali operacyjnej,


- na komisji wielodyscyplinarnej


- na oddziale: nt. diagnostyki i kwalifikacji do zabiegu, opieki okołooperacyjnej


-analiza i omówienie przypadków klinicznych

Skrócony opis:

Przedmiot chirurgia onkologiczna obejmuje zasady diagnozowania i leczenia chirurgicznego chorób onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii skojarzonych nowotworów przewodu pokarmowego, skóry, tkanek miękkich piersi, układu limfatycznego.

Pełny opis:

Przedmiot chirurgia onkologiczna jest realizowany poprzez seminaria i ćwiczenia. Podczas seminariów omówione zostaną ogólne zasady leczenia chirurgicznego nowotworów, a także problematyka leczenia zabiegowego nowotworów skóry i tkanek miękkich, piersi, przewodu pokarmowego.

Ćwiczenia poświęcone są praktycznej stronie opieki chirurgicznej chorych z nowotworami złosliwymi. Podczas zajęć w ramach oddziału i poradni dadzą mozliwość nabycia umiejętności praktycznych z zakresu badania chorego, i wykonywania drobnych zabiegów. Ponadto w ramach ćwiczeń na Bloku Operacyjnym studenci zapoznawani są z zasadami pracy bloku operacyjnego, aseptyki i antyseptyki, podstawowymi narzędziami i technikami w chirurgii. W ramach ćwiczeń studenci będą mieli także możliwość zapoznania się z pracą komisji wielodyscyplinarnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Jeziorski A., Rutkowski P., Wysocki W..Chirurgia onkologiczna Tom 1-3, PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2019 lub później

Literatura uzupełniająca:

1.. Biblioteka Chirurga Onkologa (tomy 1-23), ViaMedica

2. Zalecenia diagnostyczno - terapeutyczne w nowotworach złosliwych; http://onkologia.zalecenia.med.pl/

3. ESMO Guidelines, https://www.esmo.org/guidelines

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zaliczenie ustne lub pisemne (>60%), bez oceny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jackowski
Prowadzący grup: Łukasz Bereziak, Marek Jackowski, Mateusz Jagielski, Wojciech Kupczyk, Aleksandra Mojkowska, Jacek Piątkowski, Jacek Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)