Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajecia fakultatywne - Opieka nad noworodkiem, niemowlęciem i małym dzieckiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek4ZF105-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajecia fakultatywne - Opieka nad noworodkiem, niemowlęciem i małym dzieckiem
Jednostka: Katedra Neonatologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 4 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu opieki nad noworodkiem,

niemowlęciem i małym dzieckiem, wyciąganie wniosków z dyskusji,

przekazywanie informacji zwrotnych, praca w grupie, gotowość do

dyskusji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach –30h


Łącznie: 30 godz. (2.0 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1.Student zdobywa wiedzę z zasad opieki medycznej nad

noworodkiem, niemowlęciem i małym dzieckiem.

W2.Student ma wiedzę z zakresu metod prozdrowotnych i

wspierających rozwój dziecka w okresie okołoporodowym i

wczesnodziecięcym, w tym zasady żywienia, suplementacji, badań

przesiewowych w pediatrii, prawidłowych nawyków, szczepień w

pediatrii.

W3. Orientuje się w aspektach formalnych i prawnych w opiece nad

dzieckiem.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student wykorzystuje wiedzę z opieki nad noworodkiem,

niemowlęciem, małym dzieckiem w wybranej sytuacji problemowej.

U2. Student orientuje się w praktycznym przygotowaniu do ciąży,

podczas ciąży oraz postępowaniu z noworodkiem po porodzie.

U3. Student projektuje działania mające na celu ochronę przed

urazami, zatruciami małych dzieci.

U4. Student potrafi zaprojektować wspierające rozwój dziecka

zabawy.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość roli właściwej pielęgnacji w kontekście zdrowia noworodka, niemowlęcia i małego dziecka

K2: Posiada umiejętność doradczą o właściwej pielęgnacji

noworodka, niemowlęcia i małego dziecka.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, wykład informacyjny, wykład konwersacyjny, prezentacja

multimedialna, dyskusja

Skrócony opis:

Celem fakultetu jest przedstawienie opieki nad noworodkiem,

niemowlęciem i małym dzieckiem zgodnie z medycyną opartą na

dowodach (EBM, Evidence Based Medicine) oraz obowiązującymi

dokumentami prawnymi. Przedstawimy zarówno zasady opieki

medycznej nad takim pacjentem, ale także ogólne zasady pielęgnacji,

które przyszli lekarze powinni potrafić przekazać opiekunom dzieci.

Pełny opis:

W ramach Kursu omawiane będę między innymi:

- przygotowanie do ciąży oraz okres ciąży – co można zrobić dla

zdrowia dziecka,

- poród i wczesny okres po urodzeniu- zasady postępowania z

noworodkiem,

- wpływ rodzaju porodu na zdrowie dziecka,

- zasady żywienia,

- suplementacja – czy jest konieczna,

- szczepienia obowiązkowe i zalecane dla dzieci i ich opiekunów,

- badania przesiewowe w pediatrii,

- higiena – kąpiele jak często, toaleta okolicy pieluszkowej,

- ochrona przed urazami i zatruciami małych dzieci,

- prawidłowe nawyki m.in. żywieniowe w zapobieganiu otyłości u

dzieci,

- zdrowie psychiczne małych dzieci w tym rozpoznawanie wczesnych

objawów np. autyzmu,

- opieka nad dzieckiem z wadą wrodzoną i innymi

nieprawidłowościami,

- zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka,

- aspekty formalne i prawne w opiece nad dzieckiem.

Literatura:

1. Pediatria. Lissauer (T. Lissauer, W. Carroll) wyd. 5, red. A.

Milanowski; 2019; Edra Urban&Partner;

2. Pediatria – Podręcznik do Państwowego Egzaminu

Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego. Anna Dobrzańska,

Józef Ryżko, Edra Urban&Partner, Wrocław 2014, wyd.2;

3. Pediatria. T. 1-2. Wanda Kawalec, Ryszard Grenda, Marek

Kulus, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018;

4. Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Hanna

Szajewska, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017;

5. Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce

2019;

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego; Medi

Press; Warszawa 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania na podstawie obecności i aktywności na seminarium

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sadowska-Krawczenko
Prowadzący grup: Iwona Sadowska-Krawczenko, Agnieszka Witulska-Alagöz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)