Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek4ZF112-J Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Jednostka: Katedra Psychiatrii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 4 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 4 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii człowieka, psychiatrii; gotowość do uczestniczenia i wyciągania wniosków z dyskusji, przekazywania informacji zwrotnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Realizacja przedmiotu: seminarium i ćwiczenia- 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna zasady funkcjonowania zespołu terapeutycznego (psychoterapeutycznego);

- zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z zaburzeniami układu nerwowego;

- wymienia i charakteryzuje główne kierunki i szkoły terapeutyczne, istotę psychoterapii, jej etapy i cele oraz podstawowe pojęcia i definicje psychoterapeutyczne, zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia;

- rozróżnia i omawia interwencje i metody psychoterapeutyczne, istotę psychoanalizy, neopsychoanalizy i terapii behawioralnej oraz podejście poznawcze i podejście humanistyczno-egzystencjalne w psychoterapii;

- wymienia i opisuje cechy i funkcje relacji psychoterapeutycznej w praktyce;

- zna zasady postępowania profilaktycznego i metody psychoterapeutyczne stosowane wobec osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi;

- wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w aspekcie psychicznym i społecznym; teorię zachowania w ujęciu systemowym oraz mechanizmy powstania wybranych zaburzeń funkcjonowania jednostek;

- zna psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych okresach rozwojowych.Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- buduje pełną zaufania atmosferę podczas całego procesu diagnostycznego i leczenia;

- przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii;

- analizuje postawy ludzkie, proces ich kształtowania i zmiany;

- ocenia funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych (stres, konflikt, frustracja);

- kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania się;

- wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i parawerbalnej w opiece zdrowotnej;

- dokonuje wyboru właściwych technik redukowania lęku i metod relaksacyjnych;

- omawia podstawowe zjawiska w psychoterapii;

- współuczestniczy w psychoterapii grupowej;

- stosuje zachowania terapeutyczne w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem elementarnej psychoterapii;

- przeprowadza psychoedukację grupową pacjenta i jego rodziny (opiekunów);

- prowadzi psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów;

-stosuje elementy psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych jako formy rehabilitacji psychiatrycznej;

- rozpoznaje sytuację życiową pacjenta w celu zapobiegania jego izolacji społecznej;

- wskazuje możliwości pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobie z zaburzeniami psychicznymi i jej opiekunom;

-nawiązuje współpracę i korzysta z pomocy osób znaczących dla pacjenta;

-analizuje relacje lekarz (psychoterapeuta) – podopieczny/ podopieczna (ciężarna, rodząca, położnica i jej dziecko, kobieta zagrożona chorobą i chora ginekologicznie) oraz jego/jej rodzina;

-ocenia zasoby indywidualne w pracy lekarza (psychoterapeuty);

-stosuje metody terapeutyczne w ramach interwencji podejmowanych w praktyce zawodowej lekarza, z wykorzystaniem elementarnej psychoterapii;

-dostrzega i właściwie reaguje na oznaki zachowań antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych;

-wybiera takie leczenie, które minimalizuje konsekwencje społeczne dla chorego.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym;

- podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych;

- odnosi się krytycznie do wad i zalet szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej;

- ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych;

- krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych;

- rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu;

- przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej;

- dba o wizerunek własnego zawodu;

- ocenia działania oraz rozstrzyga dylematy moralne w oparciu o normy i zasady etyczne;

- ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych;

- posiada nawyk wspierania działań pomocowych i zaradczych.


Metody dydaktyczne:

Seminarium, ćwiczenia: analiza przypadków z dyskusją/ metoda projektów ( projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny/ praca w grupach/rozwiązywanie zadań/ dyskusja, praca oparta na przykładach i doświadczeniu własnym.

Skrócony opis:

Celem kursu jest krótkie spojrzenie na jedną ze szkół psychoterapeutycznych: psychoterapię poznawczo- behawioralną - stosowaną z powodzeniem w wielu zaburzeniach psychicznych i problemach osobistych, u osób chorujących psychicznie oraz zdrowych.

Podczas zajęć zapoznamy się z historią i celami terapii CBT, istotą modelu ABC. Omówimy zagadnienia zniekształceń poznawczych oraz konceptualizacji przypadków. Poznamy przykładowe techniki diagnostyczne i terapeutyczne.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu proponujemy Państwu krótkie spojrzenie na jedną ze szkołę psychoterapeutycznych: psychoterapię poznawczo- behawioralną. Na całym świecie ten rodzaj podejścia stosowany jest z powodzeniem w wielu zaburzeniach psychicznych i problemach osobistych, u osób chorujących psychicznie oraz zdrowych, co potwierdzone zostało licznymi badaniami naukowymi.

Elementy terapii CBT z pewnością przydadzą się lekarzom, nie tylko planującym wybór specjalizacji z psychiatrii. Podczas zajęć zapoznamy się z historią i celami terapii CBT, istotą modelu ABC. Omówimy zagadnienia zniekształceń poznawczych oraz konceptualizacji przypadków. Poznamy przykładowe techniki diagnostyczne i terapeutyczne CBT.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Grzesiuk, L. (red.). (2005). Psychoterapia. Teoria.Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

2) Popiel, A., Pragłowska, E. (2008). Psychoterapia poznawczo- behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Paradygmat.

3) Beck, J.S. (2005). Terapia poznawcza - podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4) McGoldrick, M., Gerson, R., Shellenberger, S. (2007). Genogramy. Rozpoznanie i interwencja. Poznań: Zysk i S-ka.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania na podstawie kolokwium, obecności

i aktywności na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Araszkiewicz
Prowadzący grup: Daria Jagielska, Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Araszkiewicz
Prowadzący grup: Daria Jagielska, Ula Skawińska-Czyżowicz, Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Prowadzący:

lek. med. Anna Walczak

mgr Urszula Skawińska-Czyżowicz

mgr Daria Jagielska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.