Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Kompleksowa rehabilitacja po urazach ośrodkowego układu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek4ZF78-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Kompleksowa rehabilitacja po urazach ośrodkowego układu nerwowego
Jednostka: Katedra i Klinika Rehabilitacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 4 roku SJ kierunku lekarskiego
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu Kompleksowa rehabilitacja po urazach ośrodkowego układu nerwowego powinien znać podstawy anatomii ośrodkowego układu nerwowego oraz fizjologię ośrodkowego układu nerwowegoRodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach 5 godzin

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

16 godzin, co odpowiada 0,8 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach 5 godzin

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin

- konsultacje: 1 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 3 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3,0 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 22 godzin, co odpowiada

1,2 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu rehabilitacji neurologicznej): 3 godziny

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu rehabilitacji neurologicznej: 1,0 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 7 godzin, co odpowiada

0,64 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 3 + 0,5 = 3,5 godziny

(0,36 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

10 godzin, co odpowiada 0,48 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 zna rolę i metody rehabilitacji u pacjentów po urazach rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, piersiowym oraz lędźwiowym (E K_W31)

W2 zna rolę i metody rehabilitacji u pacjentów po ciężkich czaszkowo-mózgowych oraz udarach mózgu (E K_W31)

W3 zna rolę i metody rehabilitacji stosowane w leczeniu spastyczności u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (E K_W31)


W4 zna rolę i metody rehabilitacji stosowane w leczeniu powikłań po urazach ośrodkowego układu nerwowego (E K_W31)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 student dokonuje oceny funkcjonalnej pacjentów po urazach rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym , piersiowym i lędźwiowym (E K_U22)

U2 student dokonuje oceny funkcjonalnej pacjentów po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym oraz po udarach mózgu po udarze mózgu(E K_U22)

U3 potrafi zaproponować program rehabilitacji u pacjentów urazach ośrodkowego układu nerwowego (E K_U23)

U 4 potrafi zaproponować program rehabilitacji u pacjentów z nasiloną spastycznością po urazach ośrodkowego układu nerwowego. (E K_U23)

U5 potrafi zobrazować w badaniu usg struktury stawu kolanowego, ramiennego (E K_U23)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z osobą niepełnosprawną (K_K03)

K2 Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• Seminarium informacyjne

• Seminarium konwersatoryjny

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem

• ćwiczenia przedmiotowe

• obserwacja, studium przypadku


Skrócony opis:

Przedmiot Kompleksowa rehabilitacja po urazach ośrodkowego układu nerwowego ma na celu naukę przekazanie skondensowanej wiedzy na temat kompleksowego usprawniania pacjentów po ciężkich uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w tym po urazach rdzenia kręgowego , udarach mózgu oraz urazach czaszkowo-mózowych W czasie ćwiczeń zostaną przedstawione nowoczesne metody rehabilitacji jak zastosowanie robotyki, podawanie leków obniżających spastycznośc pod kontrolą usg, czy najnowsze wiadomości na temat neuroplastyczności mózgu.

Pełny opis:

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Kompleksowa rehabilitacja po urazach ośrodkowego układu nerwowego

kierunek lekarski ;

seminaria ; mają za zadanie przekazanie studentom wiedzy na temat;.

-kompleksowej rehabilitacji pacjentów w ostrym i przewlekłym okresie po urazie rdzenia kręgowego .

-kompleksowej rehabilitacji w okresie ostrym i przewlekłym okresie po udarach mózgu i urazach czaszkowo-mózgowych

- roli neuroplastyczności oraz możliwości wpływania na nią farmakologicznie i niefarmakologicznie

-nowoczesnych metod rehabilitacji tj. zastosowania robotyki w rehabilitacji pacjentów po urazach ośrodkowego układu nerwowego

Ćwiczenia w podgrupach poświęcone są nabyciu następujących umiejętności

-badanie pacjenta po udarze mózgu, urazie czaszkowo-mózgowym oraz zaprogramowanie rehabilitacji 2 godziny

-Badanie pacjenta z urazem rdzenia kręgowego – ocena w skali ASIA oraz zaprogramowanie rehabilitacji 2 godziny

-nauka praktyczna badania ultrasonograficznego narządu ruchu 3 godziny

-nauka praktyczna podawania pod kontrola usg leków np. toksyny botulinowej w spastyczności ( ćwiczenia na preparatach)3 godziny

Literatura:

Literatura podstawowa:

Andrzej Kwolek Rehabilitacja medyczna wyd. Urban and Partner Wrocław 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Wojciech Kasprzyk Fizjoterapia Kliniczna , wyd. PZWL Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1 – K2

Przestawienie przygotowanej przez studenta prezentacji na zadany temat zal/nzal

Student(ka) otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wyniki z sprawdzianów oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych, co jest warunkiem przystąpienia do kolokwiom końcowego pisemnego

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mackiewicz-Milewska
Prowadzący grup: Magdalena Mackiewicz-Milewska, Iwona Szymkuć-Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mackiewicz-Milewska
Prowadzący grup: Małgorzata Cisowska-Adamiak, Magdalena Mackiewicz-Milewska, Iwona Szymkuć-Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)